Действия по климата

Действията на ЕС в областта на климата и Европейският зелен пакт

ЕС се бори с изменението на климата чрез амбициозни политики в рамките на Съюза и тясно сътрудничество с международните партньори.

Той вече е на път да изпълни целта си за намаляване на емисиите на парникови газове за 2020 г. и изготви план за допълнително намаляване на емисиите с поне 55% до 2030 г.

Целта е до 2050 г. Европа да стане първият в света неутрален по отношение на климата континент.

Европейски зелен пакт

Действията в областта на климата са в центъра на Европейския зелен пакт — амбициозен пакет от мерки, вариращи от значително намаляване на емисиите на парникови газове до инвестиции в авангардни изследвания и иновации, за да се опази околната среда в Европа.

Първите инициативи за действия в областта на климата в рамките на Зеления пакт включват:

До юни 2021 г. Комисията ще направи преглед и при необходимост ще предложи изменения на всички съответни инструменти на политиката, за да се постигне допълнително намаляване на емисиите до 2030 г.

В началото на 2021 г. тя ще приеме нова, по-амбициозна стратегия на ЕС относно адаптирането към изменението на климата, за да се увеличат усилията за устойчивост на климата, изграждане на устойчивост, превенция и готовност, като се гарантира, че предприятията, градовете и гражданите са в състояние да включат изменението на климата в своите практики за управление на риска. Новата стратегия ще бъде изготвена с помощта на обществена консултация.

На международно равнище ЕС ще продължи да води международни преговори за засилване на амбициите на държавите с големи емисии преди конференцията на ООН за изменението на климата в Глазгоу (COP26).

Комисията също така се стреми да намали въздействието си върху околната среда като институция и работодател. Тя ще представи широкообхватен план за действие през 2020 г., за да приложи целите на Зеления пакт, за всички свои сгради и за да постигне неутралност по отношение на климата до 2030 г. За да се събере информация за плана за действие, беше проведено проучване за осъществимост и обхват на плана на Комисията за постигане на неутралност по отношение на климата до 2030 г.

Основно законодателство и политики на ЕС

Международно сътрудничество

ЕС работи активно с други държави и региони за постигане на целите на Парижкото споразумение относно изменението на климата.

Той насърчава амбициозни действия в областта на климата в рамките на многостранни форуми и в своето двустранно сътрудничество с държави извън ЕС.

ЕС също така е сред водещите участници в международното финансиране в подкрепа на борбата на развиващите се страни с изменението на климата.

Координиране на действията във всички области

Борбата с изменението на климата и преходът към неутрално по отношение на климата общество ще изискват значителни инвестиции, изследвания и иновации, нови начини за производство и потребление и промени в начина ни на работа, използване на транспорта и съвместно съществуване.

ЕС реагира, като координира действията в ключови области, например:

Вижте също: