Działania w dziedzinie klimatu

Europejski Pakt na rzecz Klimatu

Europejski Pakt na rzecz Klimatu ma na celu zaangażowanie obywateli i społeczności w działania na rzecz klimatu i środowiska.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej jest dużym wyzwaniem dla naszego społeczeństwa, a jednocześnie szansą na zapewnienie nam wszystkim lepszej przyszłości. Na tę przyszłość będą miały wpływ nasze codzienne decyzje: jak produkować i konsumować, jak się przemieszczać, jak ogrzewać lub chłodzić nasze mieszkania oraz jak budować relacje społeczne i współpracować.

Polityka rządu i przepisy to jedno, ale w działaniach na rzecz klimatu dużą rolę odegrać mogą obywatele, społeczności i organizacje we wszystkich sektorach społeczeństwa i gospodarki.

W tym właśnie celu, w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, Komisja zainicjuje Europejski Pakt na rzecz Klimatu. Ma on dać obywatelom i zainteresowanym stronom reprezentującym wszystkie grupy społeczeństwa możliwość wypowiedzenia się i powierzyć im rolę w opracowywaniu nowych działań na rzecz klimatu, dzieleniu się informacjami, inicjowaniu oddolnych działań i przedstawianiu rozwiązań, które mogłyby być powielane przez innych.

Europejski Pakt na rzecz Klimatu ma na celu informowanie, inspirowanie i wspieranie współpracy między osobami i organizacjami, począwszy od władz krajowych, regionalnych i lokalnych po przedsiębiorstwa, związki zawodowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje edukacyjne, organizacje zajmujące się badaniami naukowymi i innowacjami, grupy konsumentów i osoby prywatne.

Nie zaczynamy jednak od zera. Europejski Pakt na rzecz Klimatu opiera się na dotychczasowych działaniach i stanowi ich rozwinięcie. W ramach paktu inicjowane będą również kolejne działania oferujące nowe możliwości uczenia się, wymiany, współtworzenia i współpracy.

Europejski Pakt na rzecz Klimatu zacznie działać w ostatnim kwartale 2020 r. Na stronie z naszymi aktualnościami, wydarzeniami i kanałami UE w mediach społecznościowych (Twitter, Facebook i Instagram) można znaleźć najnowsze informacje o możliwościach uczestniczenia w pakcie.

Działania

Europejski Pakt na rzecz Klimatu pobudzi zaangażowanie społeczne w dziedzinie klimatu i środowiska poprzez szereg działań.

Debata o zmianie klimatu

Pakt będzie miał na celu rozpowszechnianie wiedzy o zmianie klimatu w oparciu o wiarygodne dowody naukowe, zachęcanie ludzi i organizacji do angażowania się i do prowadzenia stylu życia zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju poprzez działania informacyjne i wydarzenia oraz dzięki wykorzystaniu rozmaitych kanałów i narzędzi.

Inicjowanie działań

W ramach paktu będziemy zachęcać osoby prywatne i organizacje do podejmowania konkretnych działań mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych lub dostosowanie się do nieuniknionych skutków zmiany klimatu.

Komisja będzie promować deklaracje (zobowiązania publiczne) i wspierać odpowiednie inicjatywy wiedzą lub budowaniem zdolności, aby zwiększać ich siłę oddziaływania i inspirować do dalszych działań w całej Europie i na świecie.

Komisja mogłaby zapewnić ukierunkowane wsparcie w wybranych obszarach. Na początek mogłoby to dotyczyć następujących obszarów:

  • budownictwa mieszkaniowego – np. poprzez stymulowanie usług doradczych, ułatwianie inteligentnego finansowania oraz pomoc dla władz lokalnych
  • mobilności – np. poprzez wspieranie miast i miejscowości dzięki udostępnianiu wiedzy, podnoszeniu świadomości i oferowaniu ewentualnej ukierunkowanej pomocy finansowej na realizację planów zrównoważonej mobilności w miastach oraz
  • sadzenia drzew, odnawiania przyrody i zazieleniania obszarów miejskich.

Współpraca instytucjonalna

W ramach paktu pojawią się możliwości wymiany informacji, uczenia się i tworzenia sieci kontaktów, w internecie i poza nim. Pomoże to zjednoczyć osoby i organizacje, aby ułatwić wymianę pomysłów i doświadczeń, oraz wspólne działania.

Możliwe będzie organizowanie bezpośrednich konsultacji z udziałem obywateli, między innymi w formie dialogów obywatelskich i zgromadzeń. W stosownych przypadkach platformy te będą nawiązywać do istniejących inicjatyw, takich jak Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii lub CITIZENV – dialogi obywatelskie na temat przyszłości środowiska z młodzieżą w całej Europie.

Otwarte konsultacje publiczne

W ramach internetowych konsultacji publicznych na temat Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu otrzymano ponad 3500 odpowiedzi. Wszystkie posłużą do opracowania ostatecznego kształtu paktu.

Wydarzenia

Zaproszenie do składania ofert

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania ofert dotyczące funkcjonowania sekretariatu paktu na rzecz klimatu.

Dane kontaktowe

Pytania na temat paktu na rzecz klimatu prosimy przesyłać na adres: CLIMA-EUROPEAN-CLIMATE-PACT@ec.europa.eu.

Dodatkowe informacje

Działania w dziedzinie klimatu i środowiska otrzymują wsparcie w ramach wielu programów UE.

Przykładem mogą być tutaj Kreatywna Europa, Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności: