Klimaat

Europees klimaatpact

Het Europees klimaatpact betrekt burgers en gemeenschappen bij acties voor ons klimaat en milieu

De overschakeling op een klimaatneutrale maatschappij is tegelijk een uitdaging, en een kans om aan een betere toekomst voor iedereen te werken. Centraal hierin staan de mensen en de keuzes die we als mensen dagelijks maken: hoe we produceren, consumeren, ons verplaatsen, onze woning verwarmen of verkoelen, werken en samenleven.

De overheden moeten hiervoor beleid en regelgeving opstellen, maar ook voor burgers, gemeenschappen en organisaties in alle geledingen van de samenleving en de economie is hierbij een taak weggelegd.

Daarom zal de Commissie in het kader van de Europese Green Deal een Europees klimaatpact lanceren, dat iedereen een stem geeft en een rol laat spelen bij het ontwikkelen van nieuwe klimaatacties, het delen van informatie, het lanceren van burgerinitiatieven en het verspreiden van oplossingen die anderen inspireren.

Het Europees klimaatpact moet informeren, inspireren en de samenwerking bevorderen tussen mensen en organisaties, variërend van nationale, regionale en lokale overheden tot bedrijven, vakbonden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, onderzoeks- en innovatie-instellingen, consumentenorganisaties en individuele burgers.

Wij hoeven niet vanaf nul te beginnen: Het Europees klimaatpact zal voortbouwen op bestaande activiteiten, de aanzet geven tot nieuwe initiatieven of deze omarmen, en mogelijkheden scheppen voor studie, uitwisseling, cocreatie en samenwerking.

Het Europees klimaatpact wordt gelanceerd in het laatste kwartaal van 2020. Volg ons hier en op onze nieuwspagina, evenementenkalender en socialemediakanalen (Twitter, Facebook en Instagram) voor updates en mogelijkheden om aan het klimaatpact mee te werken.

Activiteiten

Het Europees klimaatpact stimuleert door middel van allerlei activiteiten een breed maatschappelijk engagement voor klimaat en milieu.

Bewustmaking

Het pact probeert door middel van communicatieactiviteiten en evenementen en via verschillende kanalen en hulpmiddelen mensen en organisaties bewuster te maken van en meer inzicht te geven in de klimaatverandering op basis van betrouwbare wetenschappelijke gegevens. Daarnaast moet het inspireren om mee te doen en duurzaam gedrag te stimuleren.

Aanzetten tot actie

Het pact zal mensen en organisaties stimuleren om met concrete acties hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zich aan te passen aan de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatverandering.

De Commissie zal publieke toezeggingen promoten en initiatieven op dit gebied steunen met kennis- en capaciteitsopbouw. Daarnaast zal zij aanzetten tot verdere actie in heel Europa en wereldwijd.

De Commissie kan op bepaalde gebieden gerichte steun verlenen, in eerste instantie op de volgende gebieden:

  • gebouwen, door adviesdiensten te stimuleren, slimme financiering te bevorderen en lokale overheden te helpen met energie-efficiënte huisvesting
  • mobiliteit, door steden en gemeenten kennis bij te brengen, aan bewustmaking te doen en eventueel gerichte financiële steun te verstrekken voor duurzame stedelijke mobiliteitsplannen en
  • aanplant van bomen, herstel van de natuur en vergroening van stedelijke gebieden

Samenwerking

Het pact biedt mogelijkheden voor communicatie, leren en netwerken, zowel online als offline. Het brengt mensen en organisaties samen om ideeën en ervaringen uit te wisselen en samen te werken aan een beter klimaat.

Door burgerdialogen, burgervergaderingen enz. kan de mening van de burger rechtstreeks worden gepeild. Deze platforms kunnen worden gekoppeld aan bestaande initiatieven, zoals het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie of de CitizENV-dialogen met jongeren in heel Europa.

Openbare raadpleging

Op de openbare onlineraadpleging over het klimaatpact zijn meer dan 3500 reacties gekomen. Met deze reacties wordt rekening gehouden in de definitieve opzet van het pact.

Evenementen

Aanbesteding

De Europese Commissie heeft een aanbesteding uitgeschreven voor het beheer van het secretariaat van het klimaatpact.

Contact

Vragen over het klimaatpact? Stuur een e-mail naar clima-european-climate-pact@ec.europa.eu.

Meer informatie

Heel wat EU-programma’s steunen concrete projecten op het gebied van klimaat en milieu.

Voorbeelden hiervan zijn Creatief Europa, Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps: