Klimato politika

Europos klimato paktas

Europos klimato paktu siekiama įtraukti piliečius ir bendruomenes į veiksmus, susijusius su klimatu ir aplinka.

Perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui visuomenės yra ir sudėtingas uždavinys, ir galimybė kurti geresnę ateitį visiems. Tai priklauso nuo mūsų pačių ir mūsų kasdienio gyvenimo būdo: kaip gaminame, vartojame, judame, šildome arba vėsiname namus, dirbame ir gyvename kartu.

Savo vaidmenį turi atlikti ne tik vyriausybės politika ir reguliavimas, bet ir piliečiai, bendruomenės ir visų mūsų visuomenės ir ekonomikos sektorių organizacijos.

Todėl įgyvendindama tai, ką išdėstė Europos žaliajame kurse, Europos Komisija paskelbs Europos klimato paktą, suteiksiantį galimybę visiems išsakyti savo nuomonę ir prisidėti prie naujų klimato politikos veiksmų rengimo, dalytis informacija, pradėti vietines iniciatyvas ir pristatyti atrastus sprendimus, kad juos galėtų diegti ir kiti.

Europos klimato pakto tikslas – informuoti, įkvėpti ir skatinti bendradarbiauti žmones ir organizacijas, pradedant nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis ir baigiant įmonėmis, profesinėmis sąjungomis, pilietinės visuomenės organizacijomis, švietimo įstaigomis, mokslinių tyrimų ir inovacijų organizacijomis, vartotojų grupėmis bei pavieniais asmenimis.

Pradedame ne nuo nulio. Europos klimato paktas bus grindžiamas jau vykdoma veikla ir ją sustiprins, paskatins imtis naujos veiklos ir ją įtraukti į Paktą, atvers mokymosi, mainų, bendro kūrimo ir bendradarbiavimo galimybių.

Europos klimato paktas bus paskelbtas paskutinį 2020 m. ketvirtį. Nauja informacija apie galimybes prie jo prisijungti bus skelbiama šiame tinklalapyje, mūsų naujienų, renginių tinklalapiuose ir socialiniuose tinkluose (Twitter, Facebook ir Instagram).

Veikla

Europos klimato paktu bus skatinamas platus visuomenės dalyvavimas klimato ir aplinkos srityse vykdant įvairią veiklą.

Informavimas apie klimato kaitą

Vykdant komunikacijos veiklą ir organizuojant renginius, taip pat įvairiais kanalais ir priemonėmis Paktas padės didinti informuotumą apie klimato kaitą ir geriau ją suprasti remiantis patikimais moksliniais įrodymais, skatins žmones ir organizacijas įsitraukti į šią veiklą ir elgtis tvariau.

Skatinimas imtis veiksmų

Paktas paskatins žmones ir organizacijas įsipareigoti imtis konkrečių veiksmų, kuriais būtų mažinamas jų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ir (arba) prisitaikoma prie neišvengiamo klimato kaitos poveikio.

Komisija skatins prisiimti įsipareigojimus (viešuosius įsipareigojimus) ir rems atitinkamas iniciatyvas stiprindama žinias ir (arba) gebėjimus, kad padidintų jų poveikį ir paskatintų imtis daugiau veiksmų Europoje ir visame pasaulyje.

Tam tikrose srityse Komisija galėtų teikti tikslinę paramą. Pradžioje šios sritys galėtų apimti:

  • pastatus, skatinant teikti konsultavimo paslaugas, sudarant palankesnes sąlygas pažangiam finansavimui ir padedant vietos valdžios institucijoms kurti efektyviai energiją vartojančius būstus;
  • judumą, miestams ir miesteliams galėtų būti teikiamos žinios, didinamas informuotumas ir galbūt teikiama tikslinė finansinė parama tvaraus judumo mieste planams rengti, ir
  • medžių sodinimą, gamtos atkūrimą bei miesto vietovių žalinimą.

Bendromis jėgomis

Paktas suteiks galimybių bendrauti, mokytis ir jungtis į tinklus tiek internete, tiek realiame gyvenime. Tai padės suburti žmones ir organizacijas, kad jie dalytųsi idėjomis, patirtimi ir bendradarbiautų.

Tiesioginės konsultacijos su piliečiais galėtų būti rengiamos naudojant piliečių dialogus, piliečių susirinkimus ir kt. Jei tinkama, šios platformos bus susietos su esamomis iniciatyvomis, pavyzdžiui, Merų paktu dėl klimato ir energetikos arba dialogais „CITIZENV“ su jaunimu visoje Europoje.

Atviros viešos konsultacijos

Per viešas konsultacijas internetu dėl Klimato pakto gauta daugiau kaip 3500 atsakymų. Jais visais bus pasinaudota rengiant galutinį Pakto projektą.

Renginiai

Kvietimas pateikti pasiūlymus

Europos Komisija paskelbė kvietimą pateikti pasiūlymus dėl Europos klimato pakto sekretoriato veiklos vykdymo.

Kontaktinė informacija

Klausimais dėl Klimato pakto kreipkitės adresu CLIMA-EUROPEAN-CLIMATE-PACT@ec.europa.eu.

Daugiau informacijos

Pagal daugelį ES programų remiami konkretūs su klimatu ir aplinka susiję projektai.

Programų „Kūrybiška Europa“, „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso projektų pavyzdžiai: