Δράση για το κλίμα

Ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα

Το ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα έχει ως στόχο να κινητοποιήσει τους πολίτες και τους δήμους ώστε να δραστηριοποιηθούν για το κλίμα μας και το περιβάλλον.

Η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία αποτελεί επείγουσα πρόκληση και ευκαιρία για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους. Πρόκειται για μας και την καθημερινή μας ζωή: πώς παράγουμε, πώς καταναλώνουμε, πώς μετακινούμαστε, πώς θερμαίνουμε ή ψύχουμε τα σπίτια μας, πώς εργαζόμαστε και συνυπάρχουμε.

Πέρα απο τις κυβερνητικές πολιτικές και τα κανονιστικά μέτρα, οι πολίτες, οι δήμοι και οι οργανώσεις σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας και της οικονομίας έχουν ένα ρόλο να παίξουν.

Γι’ αυτόν τον σκοπό, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Επιτροπή θα δρομολογήσει ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα, ώστε να δώσει στον καθένα φωνή και χώρο να σχεδιάσουν νέες δράσεις για το κλίμα, να ανταλλάξουν πληροφορίες, να δρομολογήσουν δραστηριότητες σε επίπεδο βάσης και να παρουσιάσουν λύσεις που μπορούν να ακολουθήσουν και άλλοι.

Το ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα έχει ως στόχο να ενημερώσει, να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και οργανισμών, είτε πρόκειται για εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, συνδικάτα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς έρευνας και καινοτομίας, ομάδες καταναλωτών και ιδιώτες.

Δεν αρχίζουμε από το μηδέν. Το ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα θα αξιοποιήσει και θα διευκολύνει τις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες, ενώ παράλληλα θα δώσει το έναυσμα και θα προωθήσει νέες, παρέχοντας ευκαιρίες μάθησης, ανταλλαγής, συνδημιουργίας και συνεργασίας.

Το ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα θα αρχίσει να εφαρμόζεται το τελευταίο τρίμηνο του 2020. Μπορείτε να παρακολουθείτε αυτή τη σελίδα, τις ειδήσεις, τις εκδηλώσεις και τους διαύλους μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Twitter, Facebook και Instagram) για να ενημερώνεστε σχετικά με τις ευκαιρίες συμμετοχής στο σύμφωνο.

Δραστηριότητες

Το ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα θα ενθαρρύνει την ανάληψη δέσμευσης σε ευρεία κοινωνική βάση σχετικά με το κλίμα και το περιβάλλον, μέσ’ από πολλές διαφορετικές δραστηριότητες.

Μιλώντας για την κλιματική αλλαγή

Με δραστηριότητες και εκδηλώσεις επικοινωνίας, και χρησιμοποιώντας πολλαπλούς διαύλους και εργαλεία, το σύμφωνο θα ευαισθητοποιήσει το κοινό και θα συμβάλει στην κατανόηση της κλιματικής αλλαγής με βάση αξιόπιστες επιστημονικές αποδείξεις, θα παροτρύνει τη συμμετοχή ατόμων και οργανώσεων και θα ενθαρρύνει τις βιώσιμες συμπεριφορές.

Έναυσμα για ανάληψη δράσης

Το σύμφωνο θα ενθαρρύνει τα άτομα και τις οργανώσεις να δεσμευτούν για συγκεκριμένες ενέργειες, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή την προσαρμογή στις αναπόφευκτες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Η Επιτροπή θα προωθήσει δεσμεύσεις (δημόσιες δεσμεύσεις) και θα υποστηρίξει σχετικές πρωτοβουλίες με ανάπτυξη γνώσεων/ικανοτήτων, ώστε να ενισχύσει τον αντίκτυπο των δεσμεύσεων αυτών, αλλά και να δώσει το έναυσμα για περαιτέρω δράση σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο.

Σε επιλεγμένους τομείς, η Επιτροπή θα μπορούσε να προσφέρει στοχευμένη υποστήριξη. Αρχικά, οι τομείς αυτοί θα μπορούσαν να περιλάβουν:

  • τα κτίρια, με την προώθηση συμβουλευτικών υπηρεσιών, τη διευκόλυνση της έξυπνης χρηματοδότησης και τη συνδρομή στις τοπικές αρχές για ενεργειακά αποδοτική στέγαση·
  • την κινητικότητα, στηρίζοντας δήμους και πόλεις με γνώσεις, ευαισθητοποιώντας το κοινό και πιθανόν παρέχοντας στοχευμένη χρηματοδότηση για βιώσιμα σχέδια αστικής κινητικότητας· και
  • τη δενδροφύτευση, την ανάπλαση του φυσικού τοπίου και τη δημιουργία χώρων πρασίνου στις πόλεις.

Συνεργασία

Το σύμφωνο θα προσφέρει ευκαιρίες επικοινωνίας, μάθησης και δικτύωσης, εντός και εκτός διαδικτύου. Θα συνδράμει ώστε πολίτες και οργανώσεις να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες καθώς και να συνεργάζονται.

Θα μπορούσαν να οργανωθούν απευθείας επαφές με πολίτες για να ζητηθεί η γνώμη τους και να χρησιμοποιηθούν γι’ αυτό υπάρχουσες λύσεις όπως οι διάλογοι με τους πολίτες, συνελεύσεις πολιτών και άλλα πολλά. Αυτές οι πλατφόρμες θα συνδεθούν ενδεχομένως με ήδη υπάρχουσες πρωτοβουλίες, όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια ή με τους διαλόγους «CITIZENV» με νέους ανθρώπους από ολόκληρη την Ευρώπη.

Ανοικτή δημόσια διαβούλευση

Στη διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σύμφωνο για το κλίμα δόθηκαν 3 500 απαντήσεις. Όλες οι προτάσεις που διατυπώθηκαν θα τροφοδοτήσουν την τελική διαμόρφωση του συμφώνου.

Εκδηλώσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη λειτουργία της γραμματείας του συμφώνου για το κλίμα.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για κάθε ερώτηση σχετικά με το σύμφωνο για το κλίμα, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση CLIMA-EUROPEAN-CLIMATE-PACT@ec.europa.eu.

Περισσότερες πληροφορίες

Πολλά προγράμματα της ΕΕ στηρίζουν συγκεκριμένα σχέδια για το κλίμα και το περιβάλλον.

Παραδείγματα από τη Δημιουργική Ευρώπη, το Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης