Opatření v oblasti klimatu

Evropský klimatický pakt

Cílem evropského klimatického paktu je zapojit občany a komunity do činností v zájmu ochrany klimatu a životního prostředí.

Přechod ke klimaticky neutrální společnosti je pro nás výzvou, ale rovněž příležitostí vybudovat lepší budoucnost pro všechny. Týká se lidí a jejich každodenního života – jak vyrábíme, spotřebováváme, cestujeme, jak vytápíme naše obydlí, jak pracujeme a jak společně žijeme.

Vedle politických opatření a regulace musí svou úlohu při transformaci na klimaticky neutrální kontinent sehrát všechna odvětví hospodářství, celá společnost.

Proto Komise v rámci Zelené dohody pro Evropu zahájí iniciativu s názvem evropský klimatický pakt, jež občanům umožní vyjádřit se k této problematice, navrhnout vlastní opatření v oblasti klimatu, sdílet informace či realizovat akce na místní úrovni a představit všem řešení, která mohou být inspirací pro ostatní.

Evropský klimatický pakt si klade za cíl informovat, inspirovat a podporovat spolupráci mezi lidmi a organizacemi, a to od celostátních, regionálních a místních orgánů až po podniky, odbory, organizace občanské společnosti, vzdělávací instituce, výzkumné a inovační organizace, stejně jako skupiny spotřebitelů a jednotlivé občany.

Nezačínáme však od nuly. Evropský klimatický pakt se opírá o stávající činnosti, stimuluje je a rozvíjí, a zároveň iniciuje nové, nabízí příležitosti k učení, výměně zkušeností, společné tvorbě a spolupráci.

Evropský klimatický pakt bude zahájen v posledním čtvrtletí roku 2020. Aktuální informace o příležitostech, které pakt nabídne, budou uvedeny na těchto stránkách, ve zprávách, v rámci akcí a na sociálních médiích (na Twitteru, Facebooku a Instagramu.

Činnosti

Evropský klimatický pakt podpoří širokou společenskou angažovanost v oblasti klimatu a životního prostředí, a to prostřednictvím řady činností.

Diskuse o změně klimatu

Prostřednictvím komunikačních kampaní a akcí a využitím různých kanálů a nástrojů bude klimatický pakt zvyšovat informovanost o změně klimatu a zároveň na základě spolehlivých vědeckých důkazů prohlubovat znalosti této oblasti a motivovat občany i organizace, aby se angažovali a podporovali vzorce udržitelného chování.

Podpora angažovanosti

Pakt bude občany a organizace motivovat k tomu, aby se zavázali ke konkrétním opatřením, která jim pomohou snížit množství jimi produkovaných emisí skleníkových plynů a přizpůsobit se nevyhnutelným dopadům změny klimatu.

Komise bude prosazovat přijímání závazků ve veřejné sféře a podporovat relevantní iniciativy navyšováním kapacit a prohlubováním znalostí s cílem zvýšit jejich dopad. Zároveň bude podněcovat přijímání dalších opatření v Evropě i na celém světě.

Ve vybraných oblastech by Komise mohla poskytovat cílenou podporu. Zpočátku by se mohla zaměřit na

  • energetickou účinnost budov: podporou poradenských služeb, usnadněním inteligentního financování a poskytováním pomoci místním orgánům,
  • mobilitu: podporou měst a obcí zvyšováním informovanosti a poznatků a případně cílenou finanční podporou v oblasti udržitelné městské mobility a na
  • sázení a pěstování stromů, obnovu přírody a ekologizaci městských oblastí

Vzájemná spolupráce

Klimatický pakt poskytne příležitosti ke vzájemné komunikaci, předávání poznatků a propojování zúčastněných stran online i offline. Přispěje k tomu, aby občané a organizace sdíleli své nápady a zkušenosti a navazovali spolupráci.

V oblasti klimatu by mohly probíhat přímé konzultace s občany, a to formou dialogů s občany, setkávání občanů apod. Tyto platformy lze případně propojit se stávajícími iniciativami, jakými jsou např. Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky nebo dialogy „CitizENV“ zaměřené na mladé lidi v celé Evropě.

Otevřená veřejná konzultace

V rámci online veřejné konzultace ke klimatickému paktu bylo shromážděno více než 3500 odpovědí. Všechny příspěvky budou použity při koncipování finální podoby klimatického paktu.

Akce

Výběrové řízení

Evropská komise vypsala výběrové řízení na fungování sekretariátu paktu o klimatu.

Kontaktní údaje

S dotazy týkajícími se klimatického paktu se obracejte na adresu CLIMA-EUROPEAN-CLIMATE-PACT@ec.europa.eu.

Další informace

Mnoho programů EU podporuje konkrétní projekty v oblasti klimatu a životního prostředí.

Zde uvádíme několik příkladů z programu Kreativní Evropa, Erasmus+ a v rámci Evropského sboru solidarity: