Действия по климата

Европейски пакт за климата

Европейският пакт за климата има за цел да ангажира гражданите и общностите в действия в областта на климата и околната среда.

Преходът към неутрално по отношение на климата общество е както трудна задача, така и възможност да се изгради по-добро бъдеще за всички. Става въпрос за хората и тяхното ежедневие: как произвеждаме и потребяваме, как се движим, как отопляваме домовете си, как работим и живеем заедно.

Наред с правителствените политики и разпоредби, гражданите, общностите и организациите във всички сектори на нашето общество и икономика имат своя роля в този процес.

За тази цел в рамките на Европейския зелен пакт Комисията ще постави началото на Европейски пакт за климата, за да се даде възможност на всички да изразят своето мнение и да разработват нови действия в областта на климата, да обменят информация, да започват дейности на местно равнище и да представят решения, които могат да бъдат използвани от останалите.

Целта на Европейския пакт за климата е да се предоставя информация, да се създава мотивация и да се насърчава сътрудничеството между хората и организациите, като се започне от националните, регионалните и местните органи и се стигне до предприятията, профсъюзите, организациите на гражданското общество, образователните институции, организациите за научноизследователска дейност и иновации, потребителските групи и отделните граждани.

Ние не започваме от нулата. Европейският пакт за климата ще се основава на съществуващи дейности и ще разшири техния обхват, ще постави началото и ще обхване нови дейности, предлагайки възможности за учене, обмен, съвместно творчество и сътрудничество.

Европейският пакт за климата ще стартира през последното тримесечие на 2020 г. За актуална информация относно възможностите за участие в пакта следете нашите новини, прояви и профили в социалните медии (Twitter, Facebook и Instagram).

Дейности

Европейският пакт за климата ще насърчава широка обществена ангажираност по отношение на климата и околната среда чрез редица дейности.

Обсъждане на темата за изменението на климата

Чрез комуникационни дейности и прояви и чрез използването на множество канали и инструменти пактът ще повиши осведомеността и ще изгради разбиране за изменението на климата въз основа на надеждни научни доказателства, ще мотивира хората и организациите да участват и ще насърчи устойчиви модели на поведение.

Стимулиране на действия

Пактът ще насърчава хората и организациите да се ангажират с конкретни действия, насочени към намаляване на техните емисии на парникови газове и/или адаптиране към неизбежните последици от изменението на климата.

Комисията ще насърчава поемането на ангажименти (публични ангажименти) и ще подкрепя съответните инициативи със знания/изграждане на капацитет, за да засили тяхното въздействие и да стимулира по-нататъшни действия в цяла Европа и в световен мащаб.

В определени области Комисията би могла да предостави целева подкрепа. В началото тези области може да обхващат:

  • сгради - чрез стимулиране на консултантски услуги, улесняване на интелигентното финансиране и подпомагане на местните органи за енергийно ефективно жилищно строителство;
  • мобилност - чрез подпомагане на градовете и селищата с познания, повишаване на осведомеността и евентуално целева финансова подкрепа за плановете за устойчива градска мобилност; както и
  • залесяване, възстановяване на природата и екологизиране на градските райони.

Да работим заедно

Пактът ще създаде възможности за комуникация, учене и работа в мрежа, както онлайн, така и офлайн. Той ще спомогне за обединяването на хора и организации с цел споделяне на идеи и опит и съвместна работа.

Могат да се организират преки консултации с гражданите, като се използват формати от рода на граждански диалози, граждански събрания и други. Когато е уместно, тези платформи ще бъдат свързани със съществуващи инициативи, като например Споразумението на кметовете за климата и енергията или CitizENV — диалози с младите хора в цяла Европа.

Открита обществена консултация

В рамките на обществената онлайн консултация относно пакта за климата бяха получени над 3500 отговора. Всички предложения и коментари ще бъдат използвани за оформяне на окончателния пакт.

Прояви

Покана за подаване на оферти

Европейската комисия публикува покана за подаване на оферти за управление на секретариата на европейския пакт за климата.

Информация за връзка

Ако имате въпроси относно пакта за климата, моля, пишете на следния адрес: CLIMA-EUROPEAN-CLIMATE-PACT@ec.europa.eu.

Повече информация

Много програми на ЕС подкрепят конкретни проекти в областта на климата и околната среда.

Примери от „Творческа Европа“ , „Еразъм +“ и Европейския корпус за солидарност: