Действия по климата

Европейски законодателен акт в областта на климата

Предложението на Комисията за първи европейски законодателен акт в областта на климата има за цел превръщането в закон на целта, определена в Европейския зелен пакт – икономиката и обществото на Европа да станат неутрални по отношение на климата до 2050 г.

Това означава, че трябва да се постигнат нулеви нетни емисии в ЕС като цяло, основно чрез намаляване на емисиите, инвестиране в екологосъобразни технологии и опазване на околната среда.

Със законодателния акт ще се гарантира, че всички политики на ЕС допринасят за постигането на тази цел и че всички сектори на икономиката и обществото участват в нейното изпълнение.

Цели

  • Определяне на дългосрочните насоки за действие с оглед на постигането на целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г. чрез всички политики по социално справедлив и икономически ефективен начин
  • Създаване на система за проследяване на напредъка и предприемане на по-нататъшни действия при необходимост
  • Осигуряване на предвидимост за инвеститорите и другите икономически субекти
  • Гарантиране, че преходът към неутралност по отношение на климата е необратим

Основни елементи

С Европейския законодателен акт в областта на климата Комисията предлага правно обвързваща цел за нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. Институциите на ЕС и държавите членки са длъжни да предприемат необходимите мерки на равнище ЕС и на национално равнище за постигане на целта, като се отчита значението на насърчаването на справедливостта и солидарността между държавите членки.

Законодателният акт в областта на климата включва мерки за проследяване на напредъка и съответното адаптиране на нашите действия въз основа на съществуващите системи, например процеса на управление на националните планове в областта на енергетиката и климата на държавите членки, редовните доклади на Европейската агенция за околна среда и най-новите научни данни относно изменението на климата и неговите последици.

Напредъкът ще се оценява на всеки пет години в съответствие с глобалния преглед, предвиден в Парижкото споразумение.

В законодателния акт в областта на климата също така се посочват необходимите стъпки за постигане на целта до 2050 г.:

  • Въз основа на цялостна оценка на въздействието Комисията предложи нова цел на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г с поне 55% спрямо равнищата от 1990 г. Комисията предложи новата цел на ЕС за 2030 г. да бъде включена в законодателния акт в областта на климата.
  • До юни 2021 г. Комисията ще направи преглед и при необходимост ще предложи изменения на всички съответни политически инструменти, за да се постигне допълнително намаляване на емисиите до 2030 г.
  • Комисията предлага да се възприеме общ за ЕС курс за периода 2030-2050 г. за намаляване на емисиите на парникови газове за отчитане на напредъка и за осигуряване на предвидимост за публичните органи, предприятията и гражданите.
  • До септември 2023 г. и на всеки пет години след това Комисията ще прави оценка на съгласуваността на мерките на равнище ЕС и на национално равнище с целта за неутралност по отношение на климата и с курса за периода 2030—2050 г.
  • На Комисията ще бъде предоставено правомощието да отправя препоръки към държавите членки, чиито действия не са съгласувани с целта за неутралност по отношение на климата, а държавите членки ще бъдат задължени надлежно да вземат предвид тези препоръки, или, ако не го направят — да представят обосновка.
  • От държавите членки ще се изисква също така да разработят стратегии за адаптиране с цел укрепване на устойчивостта и намаляване на уязвимостта към последиците от изменението на климата.

Следващи стъпки

Законодателното предложение е изпратено до Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите за допълнително разглеждане по обикновената законодателна процедура.

Документи от заинтересовани страни

Комисията извърши подробен анализ и проведе консултация със заинтересованите страни в процеса на подготовка на своята стратегическа визия за неутрален по отношение на климата ЕС, публикувана през ноември 2018 г. Това бе последвано от дебат за визията, който се проведе в целия ЕС.

Обществена конференция на високо равнище на 28 януари 2020 г. предостави допълнителна възможност за провеждане на открит публичен дебат на заинтересованите страни за европейския законодателен акт в областта на климата преди неговото финализиране и приемане.

Обществеността също имаше възможност да изрази становището си за пътната карта за законодателното предложение, като бяха получени близо 1000 мнения и коментари.

Документи: