Klimaat

Klimaatdoelstellingsplan 2030

Met het Commissievoorstel voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% vóór 2030 is Europa op de goede weg om tegen 2050 klimaatneutraal te worden.

Op basis van een uitvoerige effectbeoordeling heeft de Commissie voorgesteld de EU-uitstoot van broeikasgassen sterker te verlagen dan gepland en deze ambitieuzere doelstelling voor de komende tien jaar te kiezen. De beoordeling laat zien hoe alle sectoren van de economie en de samenleving hieraan kunnen bijdragen en welke beleidsmaatregelen nodig zijn om het nieuwe doel te bereiken.

Doelstellingen

  • Een ambitieus en kostenefficiënt parcours uitzetten naar klimaatneutraliteit in 2050
  • Groene banen stimuleren en de uitstoot van broeikasgassen verder verlagen zonder dat dit ten koste van de groei gaat
  • Internationale stimuleren hun ambitie te verhogen om de opwarming van de aarde tot 1,5 °C te beperken en zo de ergste gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen

Kernpunten

Met het klimaatdoelstellingsplan voor 2030 stelt de Commissie voor om de ambitie van de EU op te schroeven en de uitstoot van broeikasgassen uiterlijk in 2030 terug te brengen tot minstens 55% onder het niveau van 1990. Dat is aanzienlijk meer dan het huidige streefcijfer voor de verlaging van 40% .

Die ambitieuzere doelstelling voor 2030 geeft beleidsmakers en investeerders meer zekerheid, in die zin dat wordt voorkomen dat besluiten die in de komende jaren worden genomen, tot emissieniveaus leiden die onverenigbaar zijn met de doelstelling van de EU om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Met het nieuwe voorstel wordt de in de mededeling over de Europese Green Deal gedane toezegging nagekomen om met een alomvattend plan te komen om de doelstelling van de Europese Unie voor 2030 op verantwoorde wijze te verhogen tot 55%. Het is ook in overeenstemming met de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs om de wereldwijde temperatuurstijging ruim onder 2 °C te houden en ernaar te blijven streven deze op 1,5 °C te houden.

De effectbeoordeling bij het voorstel baant de weg voor de aanpassing van het klimaat- en energiebeleid om de Europese economie koolstofvrij te maken. Dit omvat ook het bepalen van de toekomstige rol van koolstofbeprijzing en de wisselwerking daarvan met ander beleid.

Volgende stappen

De Europese Commissie zal nu gedetailleerde wetgevingsvoorstellen gaan opstellen over de wijze waarop deze doelstelling moet worden bereikt. Uiterlijk in juli 2021 zal de Commissie alle relevante beleidsinstrumenten evalueren en zo nodig voorstellen om ze te herzien om de extra uitstootbeperking voor 2030 te realiseren.

In oktober 2020 heeft de Commissie aanvangseffectbeoordelingen gepubliceerd, in november gevolgd door vier openbare raadplegingen om de volgende richtlijnen en verordeningen te herzien:

Daarnaast moet de klimaatwet, die de Commissie in maart 2020 heeft voorgesteld, de door de EU-leiders in december 2019 overeengekomen doelstelling inzake klimaatneutraliteit voor 2050 in de EU-wetgeving verankeren en de koers uitzetten voor alle beleidslijnen van de EU. In september 2020 heeft de Commissie voorgesteld de aangescherpte doelstelling voor 2030 op te nemen in de verordening, die in haar geheel door de wetgevers in het kader van de gewone wetgevingsprocedure wordt behandeld.

Het nieuwe streefcijfer voor 2030 zal ook als uitgangspunt dienen bij besprekingen over de herziening van de nationaal bepaalde bijdrage van de EU aan de emissiereductie in het kader van de Overeenkomst van Parijs.

Input van belanghebbenden

In maart 2020 is de Commissie een openbare raadpleging gestart waarbij belanghebbenden en burgers werd gevraagd hun mening te geven over de aangescherpte klimaatambities van de EU voor 2030 en over de maatregelen en het beleid die nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen. Bij de ontwikkeling van het plan is rekening gehouden met de meer dan 4.000 binnengekomen reacties.

Documenten