Opatření v oblasti klimatu

Plán cílů v oblasti klimatu do roku 2030

Návrh Komise na snížení emisí skleníkových plynů o minimálně 55 % do roku 2030 představuje odpovědný krok směrem k zajištění klimatické neutrality do roku 2050.

Na základě komplexního posouzení dopadů předložila Komise návrh na zvýšení ambicí EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a celkové snahy v oblasti klimatu v příštím desetiletí. Uvedené posouzení poukazuje na to, jak mohou k tomuto cíli přispět jednotlivá hospodářská odvětví a celá společnost, a obsahuje přehled politických opatření, která je nutno v zájmu dosažení stanoveného cíle přijmout.

Cíle

  • Podniknout ambicióznější, nákladově efektivní kroky v zájmu dosažení klimatické neutrality do roku 2050
  • Stimulovat tvorbu tzv. zelených pracovních míst a pokračovat v kurzu snižování emisí skleníkových plynů při zachování růstu evropského hospodářství
  • Podporovat mezinárodní partnery ve zintenzivnění snah o omezení růstu globální teploty o maximálně 1,5°C, aby se předešlo nejzávažnějším důsledkům změny klimatu

Hlavní body

V rámci plánu dosažení cíle v oblasti klimatu do roku 2030 navrhuje Komise zvýšit do roku 2030 cíl EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů o nejméně 55 % hodnot z roku 1990. Jde o zásadní zvýšení ambice EU – původní cíl činil snížení o minimálně 40 %.

Díky tomu mohou tvůrci politik a investoři zajistit, že rozhodnutí o úrovních emisí skleníkových plynů přijímaná v následujících letech nezpůsobí odklon od obecného cíle EU stát se do roku 2050 klimaticky neutrálním kontinentem.

Nový návrh je v souladu se závazkem obsaženým ve sdělení o Zelené dohodě pro Evropu, a to předložit komplexní plán k odpovědnému zvýšení cíle EU do roku 2030 (na 55 %). Návrh zároveň respektuje cíl Pařížské dohody udržet celosvětově nárůst teploty výrazně pod 2°C a pokračovat v úsilí o jeho omezení na 1,5°C.

Uvedené posouzení dopadů, které je součástí návrhu, poslouží jako východisko pro uzpůsobení politik v oblasti klimatu a energetiky v zájmu dekarbonizace evropského hospodářství. To se týká rovněž určení budoucí role stanovení ceny uhlíku a jejího vlivu na ostatní politiky.

Další kroky

Komise nyní začne připravovat podrobné legislativní návrhy, jak tohoto nového cíle dosáhnout. Do července 2021 přezkoumá Komise všechny relevantní související politické nástroje a v případě potřeby navrhne jejich revizi, aby se umožnilo dodatečné snížení emisí.

V říjnu 2020 vydala Komise počáteční posouzení dopadů a v listopadu byly v zájmu přezkumu následujících předpisů zahájeny čtyři veřejné konzultace:

Kromě toho se má nařízením o právním rámci pro klima, které Komise navrhla v březnu 2020, začlenit do práva EU cíl klimatické neutrality do roku 2050, na němž se dohodli vedoucí představitelé EU v prosinci 2019, a stanovit směr pro všechny politiky EU. V září 2020 Komise navrhla začlenit do nařízení uvedený ambicióznější cíl do roku 2030, což v současné době projednávají spolunormotvůrci v rámci řádného legislativního postupu.

Nový cíl pro rok 2030 bude rovněž základem pro jednání o revizi vnitrostátně stanoveného příspěvku EU ke snižování emisí podle Pařížské dohody.

Příspěvky zúčastněných stran

V březnu 2020 spustila Komise veřejnou konzultaci, v níž se měly zúčastněné strany a občané vyjádřit ke zvýšenému cíli EU do roku 2030 a k návrhu opatření a politiky, kterými se má intenzivnějšího snížení emisí skleníkových plynů dosáhnout. Konzultace se zúčastnilo více než 4 000 respondentů, jejichž příspěvky byly sumarizovány a zohledněny při formulaci plánu.

Dokumenty