Działania w dziedzinie klimatu

Letni uniwersytet ETS

Letni uniwersytet ETS to projekt finansowany przez Komisję Europejską, który stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na informacje na temat systemu handlu uprawnieniami do emisji jako instrumentu polityki klimatycznej w krajach rozwijających się i krajach o gospodarkach wschodzących.

Projekt zapewnia potencjalnym liderom wsparcie na rzecz budowania potencjału w zakresie zarządzania systemami handlu uprawnieniami do emisji na całym świecie i tworzenia takich systemów. Kurs obejmuje wykłady na miejscu oraz kurs internetowy.

Kursy szkoleniowe ETS

Celem kursów, w których uczestniczą studenci, jest wprowadzenie ich to szeroko pojętej tematyki opracowywania i wdrażania systemów handlu uprawnieniami do emisji jako narzędzi służących łagodzeniu skutków emisji gazów cieplarnianych.

Od 2009 r. pod auspicjami międzynarodowego partnerstwa dla działań na rzecz zmniejszania emisji dwutlenku węgla (ICAP) organizowane są dwa rodzaje kursów:

 • Letnie uniwersytety ICAP odbywają się w Europie, z reguły w lipcu, i są skierowane do osób z całego świata. Ogłoszenia o naborze na kursy są publikowane w kwietniu lub maju.
 • Dwutygodniowe kursy szkoleniowe ETS poświęcone konkretnemu regionowi zazwyczaj odbywają się w kwietniu lub maju. Ogłoszenia o naborze na kursy są publikowane w styczniu lub lutym.

W kursach mogą brać udział osoby z całego świata. Do udziału w każdym z kursów wybieranych jest od 25 do 30 wysoko wykwalifikowanych polityków i innych zainteresowanych z sektora pozarządowego, prywatnego i środowisk akademickich.

Nauczycielami są doświadczeni decydenci z organów administracyjnych ICAP w państwach członkowskich, przedstawiciele instytucji edukacyjnych i badawczych, analitycy rynku oraz przedstawiciele przemysłu.

Tematyka zajęć:

 • Ustalanie limitu emisji i poziomów docelowych
 • Zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji
 • Metody przydziału uprawnień
 • Odpowiedni system monitorowania, sprawozdawczości i weryfikacji
 • Gromadzenie danych i inwentaryzacja emisji
 • Opracowanie i wprowadzenie w życie rejestru
 • Możliwości związane z łączeniem systemów
 • Udział zainteresowanych stron w systemie
 • Kwestie związane z konkurencją
 • Wpływ na podmioty objęte systemem i ich reakcja
 • Mechanizmy kompensacyjne
 • Analiza rynku i wpływających na niego czynników

Jak się zgłosić?

Ogłoszenia o naborze na kursy są publikowane na stronie internetowej ICAP.

Kursu internetowy ETS

W kursie online mogą uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane tym, jak działa system handlu uprawnieniami do emisji.

Tematem kursu jest teoria, struktura i zależności operacyjne systemów handlu uprawnieniami do emisji z naciskiem na potrzeby krajów rozwijających się.

Kurs ma wspierać opracowywanie skutecznych rozwiązań poprzez badanie najważniejszych koncepcji i analizę interesujących przypadków, w tym unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), czyli największego takiego systemu na świecie.

Kurs jest otwarty dla osób z różnym poziomem wiedzy na temat ETS. Jest on szczególnie przydatny dla polityków i specjalistów ds. ochrony środowiska.

Jak wziąć udział w kursie:

Zajęcia online są bezpłatne i może w nich uczestniczyć w dowolnym momencie każdy, kto ma dostęp do komputera z internetem. Potrzebne są również Google Chrome lub Adobe Flash 10 lub nowsza wersja.

Kursu internetowy ETS

Kurs składa się z 22 bloków:

Teoria i podstawy systemu handlu uprawnieniami do emisji jako instrumentu polityki klimatycznej Projekt techniczny i wdrażanie systemów handlu uprawnieniami do emisji Wiedza o rynku, zainteresowanych podmiotach i polityka ETS

Blok 1

Wybór instrumentu polityki klimatycznej: teoria i praktyka

Blok 2

Handel uprawnieniami do emisji w kombinacji polityk: szanse, wyzwania i współzależne polityki

Blok 3

Ustanowienie systemu ETS: elementy struktury i dokonane wybory

Blok 7

Zakres obowiązywania i zastosowania

Blok 8

Narzędzia i metody gromadzenia danych oraz porządkowanie danych

Blok 9

Przydział uprawnień do emisji w ramach ETS, część I: Podstawy

Blok 10

Przydział uprawnień do emisji w ramach ETS, część II: Warianty, skutki i doświadczenia

Blok 11

Tworzenie sprawnie funkcjonującego rejestru: normy i sprawdzone rozwiązania

Blok 12

Monitorowanie, sprawozdawczość, weryfikacja, zgodność z przepisami i stosowanie

Blok 15

Dynamika rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla

Blok 16

Bilansowanie podaży i popytu: przeciwdziałanie niepewności na dynamicznych rynkach

Blok 17

Nadzór nad rynkiem uprawnień do emisji dwutlenku węgla

Blok 18

Ucieczka emisji i konkurencyjność

Blok 19

Działalność informacyjna skierowana do zainteresowanych stron i ich udział w systemie

Blok 20

Strategie biznesowe zarządzania ryzykiem i zgodnością z przepisami

Rozwój handlu uprawnieniami do emisji i bieżące wydarzenia na świecie Gotowość na rynku i szczególne wyzwania stojące przed krajami rozwijającymi się Zaawansowane opcje polityczne i perspektywy na przyszłość

Blok 4

Współpraca międzynarodowa w dziedzinie zmian klimatu i handel uprawnieniami do emisji w skali światowej

Blok 5

EU ETS: Rozwój i doświadczenia

Blok 6

Systemy ETS na świecie

Blok 13

Kraje rozwijające się na rynku emisji: szczególne wyzwania i gotowość rynku

Blok 14

Struktura administracyjna handlu uprawnieniami do emisji: zapewnienie zdolności potrzebnych do funkcjonowania rynku

Blok 21

Ramy prawne i regulacyjne systemu ETS

Blok 22

Łączenie systemów ETS

Instrukcje dla użytkowników

Jak korzystać z kursu internetowego:

 • Wszystkie 22 bloki są dostępne na stronie internetowej kursu. Logowanie nie jest wymagane.
 • Bloki połączone są w moduły. Każdy moduł zawiera materiały dla uczniów o różnym poziomie wiedzy i różnych zainteresowaniach.
 • Aby otworzyć konkretny blok, należy kliknąć na jego nazwę na stronie internetowej. Link prowadzi bezpośrednio do lekcji online za pomocą Adobe Captivate.
 • Każdy blok zawiera interaktywne narzędzia, takie jako okna, animacje i slajdy. Użytkownikom zaleca się, aby uważnie przeczytali slajdy wyjaśniające, jak działają te narzędzia.

Wsparcie techniczne dla uczestników kursu:

Pytania związane z kursem online na temat ETS prosimy przesyłać na adres: ets-su@development-solutions.eu. Na udzielenie odpowiedzi może być potrzebna pewna ilość czasu.