Działania w dziedzinie klimatu

Przegląd przepisów na potrzeby etapu 4. (2021–2030)

Polityka

Aby osiągnąć ogólny cel UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r., sektory objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) muszą ograniczyć emisje o 43 proc. w porównaniu z poziomem z 2005 r.

Zmieniona dyrektywa w sprawie EU ETS, która będzie obowiązywać w latach 2021–2030, umożliwi to poprzez zestawienie wzajemnie powiązanych ze sobą środków.

Wzmocnienie systemu EU ETS na następne dziesięciolecie

Aby tempo redukcji emisji zostało przyspieszone, łączna liczba uprawnień do emisji będzie zmniejszana począwszy od 2021 r. o 2,2 proc. rocznie (aktualnie 1,74 proc.).

Rezerwa stabilności rynkowej – mechanizm ustanowiony przez UE w celu zmniejszenia nadwyżki uprawnień do emisji na rynku emisji oraz w celu zwiększenia odporności systemu EU ETS na przyszłe wstrząsy – zostanie znacznie wzmocniona.

W latach 2019–2023 liczba uprawnień przeniesionych do rezerwy podwoi się i stanowić będzie 24 proc. uprawnień znajdujących się w obiegu. Począwszy od 2024 r. przywrócony zostanie regularny wskaźnik zasilenia w wysokości 12 proc.

Jako środek długoterminowy mający na celu poprawę funkcjonowania EU ETS, oraz o ile nie zostanie postanowione inaczej w pierwszym przeglądzie rezerwy stabilności rynkowej w 2021 r., począwszy od 2023 r. liczba uprawnień znajdujących się w rezerwie będzie ograniczona do wolumenu aukcyjnego z poprzedniego roku. Uprawnienia powyżej tej wartości stracą ważność.

Bardziej szczegółowe przepisy dotyczące ucieczki emisji

Zmieniona dyrektywa w sprawie EU ETS przewiduje wprowadzenie przewidywalnych, skutecznych i sprawiedliwych przepisów dotyczących ograniczenia ryzyka ucieczki emisji.

System przydziału bezpłatnych uprawnień zostanie przedłużony o kolejne dziesięć lat i zostanie poddany przeglądowi, aby można było skoncentrować się na sektorach, w których istnieje największe ryzyko przenoszenia produkcji poza UE. Sektory te otrzymają bezpłatnie 100 proc. swoich uprawnień. W przypadku mniej narażonych sektorów przewiduje się redukcję przydziału bezpłatnych uprawnień po 2026 r. z maksymalnie 30 proc. do 0 na koniec etapu 4. (2030 r.).

Znaczna liczba bezpłatnych uprawnień zostanie przeznaczona na budowę nowych i rozbudowę istniejących instalacji. Liczba ta obejmuje uprawnienia, które nie zostały przydzielone z całkowitej kwoty dostępnej w ramach przydziału bezpłatnych uprawnień do końca etapu 3. (2020 r.) i 200 mln uprawnień z rezerwy stabilności rynkowej.

Opracowano bardziej elastyczne zasady, aby lepiej dostosować poziom przydziału bezpłatnych uprawnień do rzeczywistych poziomów produkcji:

  • Przydziały dla poszczególnych instalacji mogą być corocznie dostosowywane, tak aby odzwierciedlały odpowiednie wzrosty i spadki produkcji. Próg dla korekt ustanowiono na poziomie 15 proc. Będzie on oceniany na podstawie średniej kroczącej z dwóch lat. Aby zapobiec manipulacjom i nadużyciom w dostosowywaniu przydziału uprawnień, Komisja może przyjąć akty wykonawcze określające dalsze ustalenia dotyczące dostosowań.
  • Wykaz instalacji objętych dyrektywą i kwalifikujących się do przydziału bezpłatnych uprawnień będzie aktualizowany co pięć lat.
  • 54 wartości wskaźników dla przydziału bezpłatnych uprawnień dla każdej instalacji będą aktualizowane dwa razy na etapie 4. w celu uniknięcia nieoczekiwanych zysków i uwzględnienia postępu technologicznego, który dokonał się od 2008 r.

Ogółem szacuje się, że w latach 2021–2030 sektor przemysłu otrzyma ponad 6 mld uprawnień dla przemysłu.

Finansowanie gospodarki niskoemisyjnej i modernizacji sektora energetycznego

Ustanowione zostaną różne mechanizmy finansowania technologii niskoemisyjnych, aby pomóc energochłonnym sektorom przemysłu i sprostać wyzwaniom, jakie napotyka sektor energetyczny w sferze innowacji i inwestycji, które są związane z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną.

Wśród nich znajdą się dwa nowe fundusze:

  • Fundusz na rzecz innowacji będzie wspierał prezentacje innowacyjnych technologii i przełomowe innowacje w przemyśle. Rozszerzy on wsparcie udzielane w ramach programu NER300. Dostępna kwota finansowania będzie odpowiadać wartości rynkowej co najmniej 450 mln uprawnień do emisji.
  • Fundusz na rzecz modernizacji będzie wspierał inwestycje w modernizację sektora energetycznego i szerzej rozumiane systemy energetyczne, zwiększając efektywność energetyczną i wspierając sprawiedliwą transformację w regionach zależnych od węgla w 10 państwach członkowskich o niższym poziomie dochodów.

Ponadto fakultatywny przejściowy przydział bezpłatnych uprawnień na mocy art. 10 lit. c) dyrektywy w sprawie EU ETS będzie nadal udostępniany w celu modernizacji sektora energetycznego w państwach członkowskich o niższym poziomie dochodów.

Kontekst

W lipcu 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący przeglądu unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) na okres po 2020 r.

Po szeroko zakrojonych negocjacjach, w lutym 2018 r. Parlament Europejski i Rada oficjalnie poparły dokonanie tego przeglądu.

Zmieniona dyrektywa w sprawie EU ETS (dyrektywa (UE) 2018/410) weszła w życie 8 kwietnia 2018 r.

Przepisy zmienionej dyrektywy w sprawie EU ETS zostaną poddane przeglądowi w ramach każdego globalnego przeglądu na mocy porozumienia paryskiego. Pierwszy globalny przegląd odbędzie się w 2023 r.

Wkład zainteresowanych stron

Zainteresowane strony wnosiły swój wkład na różnych etapach prac nad przeglądem przepisów w sprawie EU ETS na potrzeby etapu 4.

W 2014 r. przeprowadzono szeroko zakrojone konsultacje, w ramach których odbyły się:

Po zakończeniu tych konsultacji i przeanalizowaniu unijnych celów w zakresie polityki klimatycznej do 2030 r. Komisja przeprowadziła ocenę skutków.

Wniosek ustawodawczy został przedłożony Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów do dalszego rozpatrzenia w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

Wszyscy zainteresowani mieli możliwość przedstawiania swoich uwag na temat wniosku ustawodawczego. Uwagi przedstawiło 85 zainteresowanych stron, a streszczenie otrzymanych informacji przedstawiono Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Komisja będzie nadal zabiegała o opinie zainteresowanych stron na temat wdrażania zmienionego prawodawstwa dotyczącego EU ETS. Komitet ds. Zmian Klimatu, w którym reprezentowane są wszystkie państwa członkowskie, jest konsultowany w sprawie opracowywania aktów wykonawczych. Powołano grupę ekspertów ds. polityki przeciwdziałania zmianie klimatu, która wspiera Komisję w przygotowywaniu aktów delegowanych, w szczególności w odniesieniu do prawodawstwa przyjętego w celu wdrożenia porozumienia paryskiego.

Ponadto zainteresowane strony mogą przekazywać swoje opinie na temat aktów delegowanych i wykonawczych, które mają zostać sporządzone w ramach procesu wdrażania zmienionej dyrektywy w sprawie EU ETS poprzez komisyjny mechanizm informacji zwrotnej w sprawie przepisów technicznych lub aktualizacji . Termin przesyłania informacji zwrotnych na temat projektów aktów delegowanych i aktów wykonawczych wynosi cztery tygodnie.

Dokumentacja

Przydatne dokumenty

Informacje zwrotne od zainteresowanych stron