Działania w dziedzinie klimatu

Reforma strukturalna systemu EU ETS

Polityka

Od 2009 r. w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (ETS) odnotowuje się nadwyżkę uprawnień do emisji. Komisja Europejska stara się rozwiązać ten problem za pomocą środków krótko- i długoterminowych.

Nadwyżka uprawnień do emisji jest w dużej mierze wynikiem kryzysu gospodarczego (który spowodował obniżenie emisji w stopniu większym, niż tego oczekiwano) i wysokiego importu międzynarodowych jednostek emisji. Doprowadziło to do obniżenia cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, a co za tym idzie, zmniejszyło zachęty do ograniczania emisji.

W perspektywie krótkoterminowej nadwyżka może zaburzyć funkcjonowanie rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W dłuższej perspektywie może to mieć negatywny wpływ na zdolność systemu ETS do osiągania bardziej ambitnych celów redukcji emisji w sposób racjonalny kosztowo.

Na początku trzeciego etapu nadwyżka wyniosła około 2 mld uprawnień, a w roku 2013 wzrosła do ponad 2,1 mld. W 2015 r. zmniejszono ją do około 1,78 mld w wyniku opóźnienia sprzedaży aukcyjnej. Gdyby nie zastosowano opóźnienia sprzedaży, na koniec 2015 r. nadwyżka byłaby o prawie 40 proc. wyższa.

Tzw. back-loading, czyli opóźnienie sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji podczas trzeciego etapu

Komisja zastosowała krótkoterminowy środek polegający na wstrzymaniu sprzedaży na aukcji 900 mln uprawnień aż do okresu 2019–2020.

„Opóźnienie sprzedaży” wolumenów zbywanych na aukcji nie wpływa na zmianę ogólnej liczby uprawnień przeznaczonych do sprzedaży aukcyjnej podczas trzeciego etapu, a jedynie na rozplanowanie aukcji w czasie.

Wielkość uprawnień do emisji z wolumenu aukcyjnego została pomniejszona o

  • 400 mln w 2014 r.
  • 300 mln w 2015 r.
  • 200 mln w 2016 r.

Z oceny skutków wynika, że czasowe opóźnienie sprzedaży uprawnień może przywrócić równowagę podaży i popytu i ograniczyć zmienność cen bez uszczerbku dla konkurencyjności.

Opóźnienie sprzedaży uprawnień zostało wdrożone na mocy rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprzedaży na aukcji w ramach systemu ETS, które weszło w życie 27 lutego 2014 r.

Rezerwa zapewniająca stabilność rynku

Jako rozwiązanie długoterminowe od 2018 r. wprowadzone zostaną zmiany do reformy systemu handlu emisjami poprzez ustanowienie rezerwy zapewniającej stabilność rynku. Rezerwa zostanie uruchomiona w styczniu 2019 r.

Rezerwa ta powinna:

  • rozwiązać problem obecnej nadwyżki uprawnień do emisji
  • zwiększyć odporność systemu na poważne wstrząsy poprzez dostosowanie podaży uprawnień przeznaczonych do sprzedaży na aukcji.

900 mln uprawnień, które zostały przesunięte w latach 2014-2016, nie zostanie sprzedane na aukcji, lecz przesunięte do rezerwy w latach 2019–2020.

Nierozdzielone uprawnienia również zostaną przeniesione do rezerwy. Jej dokładna wielkość będzie znana dopiero w 2020 r. Jednak według szacunków analityków rynku do 2020 r. może pozostać nierozdzielonych ok. 550 do 700 mln uprawnień (zob. ocena skutków załączona do wniosku ustawodawczego w sprawie zmiany systemu EU ETS).

Rezerwa będzie funkcjonowała wyłącznie w oparciu o określone uprzednio mechanizmy, które nie pozostawiają Komisji ani państwom członkowskim żadnego marginesu swobody w odniesieniu do jej wdrożenia.

Także szybsza redukcja rocznego pułapu emisji pomogłaby wesprzeć wysiłki na rzecz rozwiązania problemu zakłócenia równowagi rynkowej. Jest to element propozycji Komisji w sprawie zmiany systemu EU ETS.

Informacje od zainteresowanych stron

Wkład w dyskusję nad środkami strukturalnymi obejmował:

Dokumenty
Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en)