Działania w dziedzinie klimatu

Zagwarantowanie uczciwych zasad funkcjonowania europejskiego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla

Polityka

Europejski rynek emisji znacznie się rozrósł od czasu jego początków w 2005 r. Ponieważ zasady nim rządzące stają się coraz bardziej skomplikowane, ważne jest, aby przepisy regulujące nadzór nad tym rynkiem dotrzymywały kroku jego rozwojowi i odpowiednio uwzględniały zagrożenia, które mogą się pojawić.

Zasadniczo każdy może handlować uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Główne kategorie uczestników rynku to firmy energetyczne i przemysłowe, na których spoczywają zobowiązania w ramach EU ETS, oraz pośrednicy finansowi tacy jak banki, które działają również w imieniu mniejszych firm i emitentów.

Ekologiczne biopaliwo © iStockphoto

Zapobieganie nadużyciom na rynku i innym nieprawidłowościom

Aby zapewnić bezpieczne i efektywne ramy dla handlu uprawnieniami do emisji oraz zwiększyć zaufanie do rynku, zakres zmienionych przepisów regulujących rynki finansowe mających zastosowanie do rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla będzie teraz obejmować wszystkie segmenty tego rynku. Te zmienione przepisy zostały przyjęte przez Radę i Parlament Europejski.

Zmieniona dyrektywa i zmienione rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych miały zgodnie z początkowymi założeniami wejść w życie w styczniu 2017 r. Komisja Europejska zaproponowała opóźnić ich wejście w życie o rok, tj. przesunąć je na styczeń 2018 r.

W lipcu 2016 r. w stosunku do pochodnych instrumentów finansowych odnoszących się do uprawnień do emisji zacznie obowiązywać zmienione rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku. Jeśli chodzi o uprawnienia do emisji lub produkty sprzedawane na aukcji na podstawie tych uprawnień, odpowiednie przepisy rozporządzenia miały zacząć obowiązywać w styczniu 2017 r. Komisja Europejska zaproponowała przesunąć początek obowiązywania na styczeń 2018 r.

Zmienione przepisy oznaczają, że:

  • Wszystkich uczestników rynku będą obowiązywać wysokie standardy uczciwości, będzie też ich obowiązywać zakaz udziału w manipulacjach, w tym zakaz stosowania praktyk takich jak rozpowszechnianie fałszywych informacji czy niepopartych faktami doniesień.
  • Przedsiębiorstwa z dużymi instalacjami objętymi EU ETS nie będą mogły wykorzystywać informacji wewnętrznych ze szkodą dla innych uczestników rynku.
  • Wszystkim uczestnikom rynku zostanie zapewniona większa przejrzystość i łatwiejszy dostęp do informacji (np. jaką wielkość osiągnął handel uprawnieniami i po jakich cenach).
  • Wszystkie segmenty rynku uprawnień do emisji zostaną objęte zabezpieczeniami przed praniem pieniędzy (np. typu kontrole dotyczące wiedzy o klientach).

Opracowano również akty wykonawcze i delegowane we współpracy z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA, który opublikował porady techniczne i projekt wykonawczych i regulacyjnych standardów technicznych na mocy rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku oraz na mocy dyrektywy i rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych i omówił w tych dokumentach również konkretne kwestie dotyczące EU ETS. Obecny etap to należyta kontrola i włączenie do procesu legislacyjnego Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu Europejskiego.

Inne przepisy

Inne przepisy dotyczące nadzoru rynku mające bezpośrednie znaczenie dla rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla to:

Dokumenty
Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en)
Najczęściej zadawane pytania
Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en)