Działania w dziedzinie klimatu

Operatorzy lotniczy i zarządzające nimi kraje

Polityka

Każdy kraj należący do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – 28 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia – wyznaczył właściwy organ odpowiedzialny za włączenie lotnictwa do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).

Kraj zarządzający

Samoloty na lotnisku w Amsterdamie (c) iStockphoto

Aby ograniczyć koszty administracyjne, każdym operatorem zarządza jeden kraj.

Operatorami lotniczymi z siedzibą w kraju EOG zarządza państwo, które wydało im koncesję. Operatorami spoza EOG zarządza to państwo, w którym emisje danego operatora były najwyższe w roku bazowym.

Operatorzy i kraje zarządzające są wpisani na dwie listy. Są to:

  • lista operatorów statków powietrznych – publikowana co roku w lutym
  • lista wstępna (lista operatorów, którzy jeszcze nie znaleźli się na liście operatorów statków powietrznych) – publikowana co roku w maju.

Lista operatorów statków powietrznych

Najnowsza lista (z 2018 r.) obejmuje operatorów lotniczych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy dotyczącej ETS (2003/87/WE). Lista zawiera 30 krajów EOG, ponieważ obecnie Liechtensteinowi nie przypisano żadnego operatora.

Operatorzy prowadzący działalność wymienioną w załączniku I do dyrektywy w sprawie ETS zostali włączeni do UE ETS niezależnie od tego, czy figurują na liście.

I podobnie, operatorzy, którzy przestają obsługiwać loty, są wyłączani z systemu, kiedy przestaną wykonywać działalność lotniczą wymienioną w załączniku I i zrezygnują ze swoich uprawnień, a nie w momencie usunięcia z listy.

Wykaz operatorów lotniczych jest oparty na informacjach dostarczonych przez operatorów w zestawieniach floty.

Zestawienia floty i aktualizacja listy wstępnej

Następujący operatorzy lotniczy powinni zgłaszać Komisji zestawienia floty:

  • Operatorzy, którzy wykonują loty od 2010 r., ale nie zostali ujęci na liście operatorów statków powietrznych przyjętej 3 lutego 2012 r. ani na liście wstępnej opublikowanej w maju 2012 r.
  • Operatorzy, którzy zaczęli wykonywać loty do UE i EOG w 2012 r., ale korzystają z usług innego przedsiębiorstwa do przedkładania planów lotu i wnoszenia opłat trasowych oraz nie posiadają konta w Centralnym Biurze Opłat Trasowych (CRCO).

Formularz zestawienia floty został po raz ostatni zaktualizowany 26 października 2016 r.

Operatorzy mogą przedłożyć swoje zestawienia floty do weryfikacji przez Eurocontrol (ets.info@eurocontrol.int), zanim prześlą je Komisji. Eurocontrol sprawdza, czy wszystkie wymagane informacje zostały dostarczone. Wypełniony formularz należy przesłać Komisji na adres e-mail: ENV-EU-ETS-AIRCRAFT-OPERATOR-LIST@ec.europa.eu.

Lista wstępna

Ta lista zawiera operatorów lotniczych, którzy nie znaleźli się jeszcze na liście operatorów statków powietrznych, oraz kraje, które prawdopodobnie będą nimi zarządzać w najbliższej przyszłości.

Najnowsza lista wstępna została opublikowana w maju 2017 r.

Operatorzy z tej listy zostaną włączeni do listy operatorów statków powietrznych podczas najbliższej aktualizacji.

Więcej dokumentów można znaleźć w zakładce Dokumentacja.

Dokumentacja

Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:

Najczęściej zadawane pytania

Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach: