Działania w dziedzinie klimatu

Pułapy i przydziały uprawnień do emisji

Polityka

Całkowita ilość gazów cieplarnianych, które mogą być emitowane przez elektrownie, fabryki i inne stałe instalacje objęte wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) jest ograniczona pułapem uprawnień do emisji. Odrębny pułap ma zastosowanie do sektora lotnictwa. W ramach tych pułapów obowiązujących w całej Europie przedsiębiorstwa otrzymują lub kupują uprawnienia do emisji, które w razie potrzeby mogą sprzedać.

Redukcja emisji CO2 © iStockphoto

Każde uprawnienie daje jego posiadaczowi prawo do emisji:

  • jednej tony dwutlenku węgla (CO2) – głównego gazu cieplarnianego, albo
  • równoważnej ilości dwóch silniejszych gazów cieplarnianych: podtlenku azotu (NO2) i perfluorowęglowodoru (PFC).

Niektóre uprawnienia są przyznawane lub sprzedawane na aukcji operatorom lotniczym. Aby wywiązać się ze swoich zobowiązań prawnych, linie lotnicze mogą korzystać z każdego rodzaju uprawnień, natomiast stałe instalacje nie mogą wykorzystywać uprawnień do emisji lotniczych.

Każdego roku pułapy uprawnień dla stałych instalacji się zmniejszają.

W 2013 pułap uprawnień do emisji ze stałych instalacji wynosił 2 084 301 856. Podczas trzeciej fazy EU ETS (2013-2020), pułap ten jest zmniejszany każdego roku poprzez zastosowanie liniowego współczynnika redukcji wynoszącego 1,74 proc. średniej łącznej liczby przydziałów wydawanych rocznie w latach 2008-2012. Oznacza to zmniejszenie o 38 264 246 uprawnień rocznie.

Współczynnik liniowy redukcji określa tempo redukcji emisji w ramach EU ETS. Ten mechanizm nie przewiduje daty końcowej i dlatego daje inwestorom pewność co do zwrotu z inwestycji w redukcję emisji.

Dzięki zmniejszającemu się pułapowi liczba uprawnień do emisji, które mogą być wykorzystywane w instalacjach stałych, będzie o 21 proc. niższa w 2020 r. w porównaniu z 2005 r.

Aby osiągnąć cel ograniczenia emisji w UE o 40 proc. do 2030 r. w porównaniu do 1990 r. – który został uzgodniony przez przywódców UE w ramach polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030od 2021 r. pułap uprawnień musi być co roku obniżany o 2,2 proc.

Pozwoli to zmniejszyć emisje z instalacji stałych o około 43 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 2005 r. Do 2050 r. emisje powinny zmniejszyć się o około 90 proc. w stosunku do poziomu z 2005 r.

Pułap uprawnień do emisji lotniczych: 210 mln uprawnień na lata 2013-2020

Pułap uprawnień dla sektora lotnictwa pozostanie taki sam w poszczególnych latach w okresie rozliczeniowym 2013-2020.

Wcześniej pułap uprawnień dla tego sektora został tymczasowo ustalony na 210 349 264 uprawnień rocznie, czyli o 5 proc. mniej niż średni roczny poziom emisji pochodzących z lotnictwa w okresie bazowym 2004-2006.

Pułap ten zostanie dostosowany w celu uwzględnienia dodatkowych działań lotniczych wynikających z pełnej integracji Chorwacji z unijnym ETS od dnia 1 stycznia 2014 r.

Więcej informacji na temat uprawnień do emisji lotniczych

Dokumenty
Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en)
Najczęściej zadawane pytania
Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en)