Działania w dziedzinie klimatu

Przydział bezpłatnych uprawnień

Polityka

Sprzedaż na aukcji jest podstawową metodą rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych między przedsiębiorstwami, które uczestniczą w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Przejście na sprzedaż aukcyjną odbywa się jednak stopniowo w sektorach innych niż sektor energii elektrycznej. Niektóre uprawnienia nadal będą przydzielane bezpłatnie do 2020 r. i później.

Kontynuacja przydzielania nieodpłatnych uprawnień umożliwia UE realizację ambitnych celów w zakresie redukcji emisji i jednocześnie chroni sektory przemysłu konkurujące na rynkach zagranicznych przed ryzykiem tzw. ucieczki emisji gazów cieplarnianych.

W aktualnym okresie rozliczeniowym (lata 2013–2020) 57 proc. całkowitej liczby uprawnień jest sprzedawanych na aukcji, a ich pozostała część jest dostępna w ramach bezpłatnych przydziałów.

Bezpłatny przydział jest corocznie zmniejszany.

Mężczyzna za biurkiem sprawdza rachunki, ujęcie z bliska © Digital Vision/Push

Na początku aktualnego okresu rozliczeniowego przemysł wytwórczy otrzymywał 80 proc. swoich uprawnień nieodpłatnie. Ten odsetek będzie co roku stopniowo maleć i w 2020 r. osiągnie 30 proc.

Od 2013 r. elektrownie zasadniczo nie otrzymują żadnych uprawnień bezpłatnie, ale muszą je kupić. Pewna część bezpłatnych uprawnień jest jednak nadal dostępna, co ma umożliwić modernizację sektora energetycznego w niektórych państwach członkowskich.

W latach 2013–2020 linie lotnicze w dalszym ciągu uzyskują zdecydowaną większość uprawnień do emisji nieodpłatnie.

Dokumenty
Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en)
Badania
Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en)
Najczęściej zadawane pytania
Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en)