Działania w dziedzinie klimatu

Przejściowe przydziały bezpłatnych uprawnień dla wytwórców energii elektrycznej

Polityka

Z wyjątkiem niektórych państw od 2013 r. producenci energii muszą kupować wszystkie swoje uprawnienia.

Z doświadczeń z pierwszych dwóch okresów rozliczeniowych wynika, że producentom energii elektrycznej udało się przenieść hipotetyczny koszt uprawnień na klientów, nawet w przypadku, gdy producenci otrzymywali je za darmo.

Od początku trzeciego okresu rozliczeniowego przedsiębiorstwa w sektorze wytwarzania energii elektrycznej nie otrzymują już bezpłatnych przydziałów uprawnień, ale muszą je kupić.

Tymczasowe odstępstwo od systemu sprzedaży na aukcji przysługujące ośmiu krajom

Osiem państw członkowskich, które przystąpiły do UE od 2004 r. – tj. Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Litwa, Polska i Rumunia – skorzystało z odstępstwa na podstawie art. 10c dyrektywy w sprawie systemu ETS, który umożliwił im przyznanie zmniejszającej się liczby bezpłatnych uprawnień istniejącym elektrowniom w okresie przejściowym do 2019 r. Łotwa i Malta również mogły skorzystać z tego odstępstwa, ale tego nie uczyniły.

Zasady przydziału bezpłatnych uprawnień określone w dyrektywie w sprawie systemu ETS uzupełniono o pakiet środków nadzwyczajnych przyjętych w 2011 r. Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie otrzymane wnioski (zobacz decyzje) i uznała je za zgodne z zasadami pomocy państwa.

Modernizacja sektora energii elektrycznej

W zamian za przejściowe przydziały bezpłatnych uprawnień osiem krajów opracowało plany inwestycyjne, które mają być finansowane w ramach bezpłatnych przydziałów i służyć modernizacji ich sektorów energii elektrycznej i dywersyfikacji ich koszyka energetycznego.

W szczególności należy dokonać inwestycji w:

  • dostosowanie i modernizację infrastruktury
  • czyste technologie
  • dywersyfikację koszyka energetycznego i źródeł dostaw.

Całkowita kwota inwestycji musi odpowiadać wartości bezpłatnie przydzielonych uprawnień lub ją przekraczać.

Aby zagwarantować, że zainwestowana zostanie odpowiednia suma, większość państw przyznaje bezpłatne uprawnienia dopiero po otrzymaniu dowodów na to, że przedsiębiorstwa wytwarzające energię elektryczną dokonały odpowiednich inwestycji.

Przejściowy przydział bezpłatnych uprawnień po 2020 r.

W ramach polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 przywódcy UE zdecydowali, że przejściowy przydział bezpłatnych uprawnień będzie dostępny dla niektórych państw członkowskich także w następnym dziesięcioleciu. Pokreślili również konieczność zwiększenia przejrzystości tak, aby przydział bezpłatnych uprawnień był stosowany do wspierania realnych inwestycji.

Zostało to odzwierciedlone w proponowanej zmianie systemu EU ETS, która przewiduje, że duże inwestycje powinny być wybierane w drodze procedury przetargowej, a nie krajowego planu inwestycyjnego, który ustanawia inwestycje dla całego okresu.

Documentation
Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en)
FAQ
Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en)