Działania w dziedzinie klimatu

Przydziały dla lotnictwa

W przeciwieństwie do instalacji stałych operatorzy samolotów w Europejskim Obszarze Gospodarczym będą nadal otrzymywać znaczną większość bezpłatnych uprawnień do emisji podczas 3. etapu unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (2013-2020).

Limit całkowitych przydziałów

Limit całkowitych uprawnień do emisji dla lotnictwa na 3. etapie systemu został początkowo ustalony na poziomie 210 349 264 rocznie. Od 1 stycznia 2014 r. został on zwiększony o 116 524 uprawnień rocznie w celu uwzględnienia pełnej integracji Chorwacji z unijnym ETS.

Uprawnienia są rozdzielane w następujący sposób:

  • 82 proc. otrzymują nieodpłatnie operatorzy samolotów
  • 15 proc. trafia na aukcję
  • 3 proc. pozostaje w specjalnej rezerwie do późniejszego przydzielenia szybko rozwijającym się przewoźnikom lotniczym i nowym podmiotom na rynku.

Przydzielanie bezpłatnych uprawnień w oparciu o wartości referencyjne

Bezpłatne uprawnienia są przydzielane ponad 900 operatorom lotniczym, którzy złożyli wniosek o bezpłatne uprawnienia, przedstawiając sprawozdanie dotyczące tonokilometrów za rok 2010.

Uprawnienia są obliczane na podstawie wartości referencyjnych ustalonych w decyzjachKomisji Europejskiej i Wspólnego Komitetu EOG z 2011 r. Podczas 3. etapu ETS linia lotnicza otrzymuje 0,6422 uprawnień na 1000 tonokilometrów lotu.

Wartości referencyjne obliczono, dzieląc całkowitą roczną liczbę dostępnych bezpłatnych uprawnień przez sumę tonokilometrów przedstawionych w danych, które przesłali Komisji operatorzy lotniczy (niezależnie zweryfikowanych danych odnotowanych w ciągu 2010 r.).

Każdy kraj przydziela bezpłatne uprawnienia każdemu operatorowi lotniczemu. W przypadku każdego kwalifikującego się operatora lotniczego, który złożył wniosek o uprawnienia, kraje obliczają poziom przydzielanych uprawnień poprzez pomnożenie wartości referencyjnych o zweryfikowane dane dotyczące tonokilometrów z 2010 r.

Poziom bezpłatnych uprawnień do emisji został jednak zmniejszony z uwagi na tymczasowe ograniczenie zakresu ETS dla lotnictwa w latach 2013-2016 w celu utrzymania tempa negocjacji w sprawie międzynarodowego środka rynkowego prowadzonych w ramach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Podział uprawnień między poszczególne kraje

„Historyczne” emisje pochodzące z lotnictwa

Zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie lotnictwa w unijnym systemie handlu emisjami limit łącznych uprawnień odpowiada 95 proc. tzw. historycznych emisji z lotnictwa w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Punktem odniesienia dla historycznych emisji jest średnia roczna wielkość emisji CO2 w latach 2004, 2005 i 2006 – szacowana na 221 420 279 ton. Ten punkt odniesienia został wyznaczony w decyzji Wspólnego Komitetu EOG z 2011 r.

Obliczenia wykonano na podstawie:

  • danych uzyskanych od Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol)
  • danych na temat rzeczywistego zużycia paliwa dostarczonych przez operatorów lotniczych
  • dodatkowych obliczeń przeprowadzonych w celu uwzględnienia zużycia paliwa związanego z wykorzystaniem dodatkowych jednostek napędowych w samolotach na lotniskach.

Akty prawne i metody obliczeniowe

Documentation
Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en)
Links
Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en)