Ilmastotoimet

Komissio myöntää ilmastotoimiin tarkoitettua LIFE-rahoitusta 26 hankkeelle

Versova euro © iStockphoto
25/11/2015

Euroopan komissio on myöntänyt yhteensä 36,75 miljoonaa euroa toiminta-avustusta 26 hankkeeseen, joilla tuetaan ilmastonmuutoksen hillintää, siihen sopeutumista sekä ilmastohallintoa ja -tietoa 22 EU-maassa. Hankkeissa esitetään erilaisia käytännön keinoja EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Tärkeä YK:n ilmastokokous aloitettiin Pariisissa marraskuun lopussa. Sitä ennen Euroopan komissio on myöntänyt toiminta-avustusta 26:lle ilmastohankkeelle eri puolilla EU:ta.

Hankkeiden kirjo on valtava: turvemaiden elvyttämisestä Latviassa tulvien ehkäisyyn Italiassa ja kestävän asfaltin valmistamisesta Espanjassa maitotilojen päästöjen vähentämiseen Belgiassa, Luxemburgissa ja Tanskassa sekä kaikkea siltä väliltä.

Hankkeita toteutetaan 22 jäsenmaassa. Niihin on investoitu yhteensä noin 73,9 miljoonaa euroa, josta EU:n rahoituksen osuus on 36,75 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 tukea myönnetään vielä neljälle hankkeelle, minkä jälkeen vuodelle varatut 44,26 miljoonan euron määrärahat on käytetty.

Ilmasto- ja energiakomissaari Miguel Arias Cañete toteaa: ”Nämä hankkeet osoittavat, että EU tukee käytännön toimia ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Kaikkialla Euroopassa toteutetaan innovatiivisia ideoita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseksi. Pariisin huippukokouksen alla LIFE-ohjelmasta tuetaan uusien ratkaisujen löytämistä vähähiiliseen, resurssitehokkaaseen ja ilmastonmuutoksen kestävään talouteen siirtymiseksi.”

Tässä on lueteltu hankkeet, jotka ovat saaneet ensimmäisinä rahoitusta ilmastotoimiin LIFE-ohjelmasta. Vuonna 2014 käynnistettiin ensimmäinen ilmastotoimia koskeva ehdotuspyyntö, johon tuli 189 hakemusta. Valitut hankkeet kuvataan jäljempänä.

LIFE-ohjelma on EU:n ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusväline. Ilmastotoimet-alaohjelman talousarvio on 864 miljoonaa euroa kaudella 2014–2020. Komissio käynnistää vuosittain ehdotuspyynnön LIFE-toiminta-avustuksista. Seuraava ehdotuspyyntö on määrä käynnistää keväällä 2016.

Lisätietoa:

Ilmastonmuutoksen hillintää (CCM) koskevat LIFE-hankkeet

BELGIA (2 hanketta – 4,6 miljoonaa euroa)

LIFE DRB (Cockerill Maintenance & Ingénierie): LIFE DRB -hankkeessa käytetään innovatiivista patentoitua poltinteknologiaa (Double Regenerative Burner) ensimmäistä kertaa teollisessa mittakaavassa Belgian Ghentissä sijaitsevassa ArcelorMittal-laitoksessa. Uuden DRB-teknologian avulla masuunikaasu ja ilma voidaan esikuumentaa innovatiivisessa palamisprosessissa, mikä voi vähentää maakaasun käyttöä jälkipoltossa jopa 90 prosenttia.

Hanketiivistelmä

LIFE-Dairyclim (Liègen yliopisto): Hankkeen tavoitteena on hillitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä maitotiloilla parantamalla ruokintastrategioita. Strategioita testataan Belgiassa, Luxemburgissa ja Tanskassa sijaitsevilla pilottitiloilla, joiden metaanipäästöjen odotetaan vähenevän 10 prosenttia. Hankkeessa korostetaan myös maitokarjan kasvatuksessa käytettävien laidunten merkitystä mahdollisina hiilinieluina ja laaditaan ohjeet hankkeen tulosten levittämiseksi ja siirtämiseksi muihin hankkeisiin.

Hanketiivistelmä

KYPROS (1 hanke – 1,0 miljoonaa euroa)

LIFE+ ORGANIKO (Kyproksen teknillinen yliopisto): Hankkeen tavoitteena on osoittaa luonnonmukaisen maatalouden edut verrattuna tavanomaiseen maatalouteen ja sen tuotteisiin käyttämällä ilmastonmuutoksen hillinnän tehokkuutta ja maatalouden ja ympäristön laatua koskevia indikaattoreita. Hankkeessa laaditaan strateginen kansallinen suunnitelma siitä, miten ilmastonmuutosta voidaan hillitä Kyproksella kehittämällä luonnonmukaista maataloutta ja sen tuotteita. Hankkeen odotetaan muun muassa vähentävän hiilidioksidi- ja typpioksiduulipäästöjä viidellä prosentilla.

Hanketiivistelmä

SUOMI (1 hanke – 2,0 miljoonaa euroa)

OPAL-Life (Suomen luonnonvarakeskus): Hankkeessa kehitetään menetelmiä ja välineitä sellaisen maatalous- ja ympäristöpolitiikan tueksi, jolla turvataan toimeentulo maaseudulla ja vähennetään maatalouden ympäristövaikutuksia. Tarkoituksena on harjoittaa kestävää, runsastuottoista ja laaja-alaista viljelyä ja karjantuotantoa ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. 

Hanketiivistelmä

RANSKA (2 hanketta – 6,7 miljoonaa euroa)

LIFE Conipher (VICAT): Hankkeella halutaan osoittaa, että asuntokannan energiatehokkuutta voidaan parantaa ja niiden kykyä sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia voidaan lisätä, kun rakennuksiin asennetaan tehokkaita aurinkoenergiaa kerääviä ja lämpöä eristäviä paneeleita. Hankkeessa kehitetään ensimmäiset käyttövalmiit paneelit, joiden avulla rakennusten peruskorjausten tekeminen on helppoa ja nopeaa. Paneelit on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä materiaalista. Niiden odotetaan vähentävän primaarienergian käyttöä 60 prosenttia ja kasvihuonekaasupäästöjä 75 prosenttia.

Hanketiivistelmä

LIFE BEEF CARBON (Ranskan karjankasvatuskeskus): Hankkeella edistetään innovatiivisia karjankasvatusjärjestelmiä ja niihin liittyviä käytäntöjä lihakarjatilojen teknisen, taloudellisen ja yhteiskunnallisen kestävyyden sekä ympäristön kestävyyden varmistamiseksi. Hankekumppanit toteuttavat toimia lihakarjatuotannon hiilijalanjäljen pienentämiseksi Espanjassa, Irlannissa, Italiassa ja Ranskassa. Lihakarjan hiilijalanjälkeä voitaisiin pienentää 15 prosenttia kymmenessä vuodessa kehittämällä kansallisia toimintasuunnitelmia.

Hanketiivistelmä

KREIKKA (1 hanke – 1,9 miljoonaa euroa)

LIFE CLIMATREE (Kaupunkiympäristö- ja henkilöresurssikysymyksiä käsittelevä instituutti): Hankkeella pyritään edistämään uuden menetelmän kehittämistä ja tarjoamaan päätöksentekijöiden käyttöön innovatiivinen työkalu, jolla voidaan määrittää, kuinka paljon hiilidioksidia varastoituu Välimeren alueen puihin ja puiden hedelmiin. Tarkoituksena on parantaa hiilinielun laskentatapoja EU:ssa ottamalla huomioon puiden kapasiteetti. Hankkeessa pyritään myös arvioimaan puiden sosioekonomiset edut hiilidioksidin talteenotossa ja antamaan ohjeita puiden kasvattajille.

Hanketiivistelmä

ITALIA (1 hanke – 1,5 miljoonaa euroa)

LIFE FoResMit (Firenzen maatalousbiologian ja maaperäopin tutkimuskeskus): Hankkeella pyritään elvyttämään kaupunkien läheisyydessä olevia huonokuntoisia havumetsiä Italiassa ja Kreikassa. Lisäksi laaditaan hyvän metsänhoidon ohjeet, muun muassa innovatiivisista harvennusmenettelyistä. Tarkoituksena on parantaa metsien ekologista tasapainoa, sopeutumis- ja palautumiskykyä sekä ilmastonmuutoksen hillitsemispotentiaalia.

Hanketiivistelmä

LATVIA (1 hanke – 1,8 miljoonaa euroa)

LIFE Restore (Luonnonsuojeluvirasto): LIFE Restore -hankkeella pyritään edistämään Latvian huonokuntoisten turvesoiden kestävää hoitoa ja jälkikäyttöä. Laaditaan menetelmä, jolla voidaan laskea Latvian hoidettujen suomaiden kasvihuonekaasupäästöt, sekä kehitetään päätöksentekoa tukeva työkalu. Tavoitteena on löytää optimaalinen tasapaino soiden monimuotoisuuden palauttamisen, talouskasvun ja pitkän aikavälin ilmastonmuutoksen hillinnän välillä. Latvian huonokuntoisista turvesoista laaditaan luettelo ja tietokanta, ja päätöksentekijöitä tuetaan laatimalla toimintastrategioita. Hankkeen odotetaan vähentävän hiilidioksidipäästöjä noin 2 227 tonnia vuodessa.

Hanketiivistelmä

Espanja (5 hanketta – 10,5 miljoonaa euroa)

LIFE_FERTILIFE (SISTEMAS AVANZADOS ENERGÉTICOS): Tavoitteena on kehittää prototyyppi hiilidioksidin ottamiseksi talteen keramiikkatehtaan päästöistä ja sen hyödyntämiseksi kasvien kasteluvedessä. Hankkeessa osoitetaan, että tällaisella kasteluvedellä voidaan lannoittaa sitruskasveja (”carbonic fertigation”) Valencian alueella. Kun tehtaan hiilidioksidipäästöistä otetaan talteen ja hyödynnetään 30–50 prosenttia, odotetaan, että hanke vähentää maahengitystä 5–10 prosenttia, mikä auttaa rajoittamaan orgaanisen aineen hajoamista maaperässä.

Hanketiivistelmä

LIFE BATTLE-CO2 (Fundación CARTIF): Hankkeessa osoitetaan, että biomassaa voidaan käyttää vaihtoehtoisena polttoaineena asfalttipäällysteen valmistamisessa. Tavoitteena on kehittää uudenlainen valmistusprosessi, jossa ei käytetä lainkaan fossiilisia polttoaineita, ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia. Asfalttipäällysteet testataan tienrakennustyössä. Hankkeessa laaditaan myös tuoteluokkasäännöt, jotta asfaltille saadaan ensimmäinen ympäristötuoteseloste. Lisäksi biomassan poltosta syntynyttä tuhkaa testataan maan stabiloinnissa. 

Hanketiivistelmä

LIFE METHAmorphosis (FCC AQUALIA): Hankkeen tavoitteena on testata kahta innovatiivista jätevedenkäsittelyjärjestelmää teollisessa mittakaavassa edullisen biometaanin tuottamiseksi sähköajoneuvoihin. Toisessa järjestelmässä käsitellään yhdyskuntajätevettä ja toisessa maatalouslietettä. Järjestelmien odotetaan vähentävän prosessienergian kysyntää jopa 70 prosenttia ja kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia. Jäteperäisen biometaanin kaupallisia mahdollisuuksia testataan autoalalla.

Hanketiivistelmä

LIFE Blue Natura (Andalusian alueellinen ympäristö- ja kaavoitusministeriö): Hankkeen tarkoituksena on selvittää, kuinka paljon hiiltä on sitoutunut Andalusian suo- ja marskimaihin (sininen hiili). Sen jälkeen voidaan laatia likimääräinen arvio kyseisten luontotyyppien tarjoamista ympäristöpalveluista, tiedottaa kunnostushankkeista ja auttaa kehittämään toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista varten.

Hanketiivistelmä

LIFE DEMOWAVE (Quantum Innovative S.L.): Hankkeella pyritään osoittamaan kahden aaltoenergiamuuntimen kannattavuus sähköntuotannossa rannoilla, joilla on paljon aaltoja. Galician rannikolle asennetaan kaksi 25 kilowatin prototyyppiä. Hankkeessa arvioidaan niiden sosioekonomista kannattavuutta ja siirrettävyysmahdollisuuksia ja painotetaan niiden ympäristöetuja. Niillä on pienempi hiilijalanjälki ja ne saastuttavat vähemmän kuin muut teknologiat.

Hanketiivistelmä

RUOTSI (1 hanke – 5,8 miljoonaa euroa)

EffiSludge for LIFE (Scandinavian Biogas Fuels AB): Hankkeen tavoitteena on parantaa sellun- ja paperinvalmistuksen resurssitehokkuutta ja kestävyyttä säästämällä energiaa jäteveden puhdistuksessa ja hyödyntämällä jätevedettä tehokkaammin biokaasun tuotannossa. Hankkeen demonstrointilaitoksessa otetaan käyttöön innovatiivinen prosessi: jäteveden aerobista biologista käsittelyprosessia muutetaan jäteveden hyötykäytön lisäämiseksi. Sähkönkulutuksen odotetaan vähenevän jäteveden aerobisessa käsittelyssä vähintään 50 prosenttia jätevesiyksikköä kohti.

Hanketiivistelmä

Ilmastonmuutokseen sopeutumista (CCA) koskevat LIFE-hankkeet

KREIKKA (2 hanketta – 3,9 miljoonaa euroa)

LIFE AgroClimaWater (Spyridis A. - Koutalou V. G.P. HYETOS): Hankkeen tarkoituksena on valmistaa maataloutta sopeutumaan ilmastonmuutokseen muun muassa laatimalla maatalouden ilmastonmuutokseen sopeutumista koskeva strategia ja esittämällä veden käytön tehostamisstrategioita valituille viljelijäjärjestöille. Hankkeessa keskitytään oliivi-, sitrushedelmä- ja persikkatarhoihin kahdella alueella Kreetalla (Kreikka) ja yhdellä alueella Basilicatassa (Italia). Viljelijät saavat apua viljelykäytäntöjensä sopeuttamiseksi ilmastonmuutokseen, jotta he saisivat mahdollisimman suuria satoja siitä riippumatta, kuinka vähän tai satunnaisesti vettä on saatavilla.

Hanketiivistelmä

LIFE ADAPT2CLIMA (Ateenan kansallinen seurantakeskus): Hankkeen tavoitteena on rakentaa vankka tietopohja ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista maatalouteen kolmella Välimeren saarella. Tavoitteena on vähentää Kreetan, Sisilian ja Kyproksen alttiutta ilmastonmuutokselle ja parantaa niiden kykyä sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Tätä varten kehitetään sopeutumisstrategioita ja hyödynnetään innovatiivista päätöksentekoa tukevaa välinettä. Välineellä simuloidaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia kasvintuotantoon ja valittujen sopeutumisvaihtoehtojen tehokkuutta. Välinettä hyödynnetään kehitettäessä strategioita veden käytön tehostamiseksi yhdessä viljelijäjärjestöjen kanssa. Uusien strategioiden odotetaan vähentävän vedenkulutusta vähintään 30 prosenttia osallistuvaa tilaa kohti.

Hanketiivistelmä

ITALIA (5 hanketta – 11,0 miljoonaa euroa)

Life SEC Adapt (Sviluppo Marche SpA): Hankkeen päätavoitteena on lisätä Italian (Marche) ja Kroatian (Jadranska Hrvatska) kuntien kykyä sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä auttaa kuntia ehkäisemään ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sopeutumaan niihin. Kuntien on tarkoitus ottaa ilmastotavoitteet kiinteäksi osaksi toimenpideohjelmiaan ja liittyä Mayors Adapt ‑aloitteeseen. Tärkeimpänä tavoitteena on hyväksyä kestävien energiayhteisöjen malli ja parantaa sitä ilmastohallinnon edistämiseksi.

Hanketiivistelmä

LIFE DERRIS (UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO): Tavoitteena on siirtää tietämystä sääkatastrofien riskinarvioinnista ja riskinhallinnasta vakuutusyhtiöiltä julkishallinnoille ja pk-yrityksille, jotta niiden kyky sietää äärimmäisiä sääolosuhteita paranisi. Hankkeessa levitetään riskien arvioinnissa ja ennaltaehkäisyssä käytettyjä välineitä ja asiantuntemusta vakuutusalayhtiöiltä julkisille hallintoelimille ja pk-yrityksille Torinossa sekä otetaan käyttöön innovatiivisia julkisen ja yksityisen sektorin yhteisen hallinnoinnin muotoja ilmastokatastrofitilanteissa.

Hanketiivistelmä

LIFE IRIS (ERVET SpA): LIFE IRIS -hankkeella pyritään tukemaan Emilia-Romagnan alueen pk-yrityksiä, jotka haluavat lisätä kykyään sietää äärimmäisiä sääolosuhteita. Siinä myös testataan sopeutumistoimien tehokkuutta teollisuudenaloittain ja jakeluketjuittain. Lisäksi tuetaan sellaisten rahoitusvälineiden levittämistä, joilla palkitaan sietokykyään parantaneita yrityksiä tai aloja.

Hanketiivistelmä

LIFE HEROTILE (Industrie Cotto Possagno S.p.A.): Hankkeen tavoitteena kehittää perinteisistä kattotiilistä sellaisia, että ne lisäävät katon kautta tapahtuvaa tuuletusta ja näin parantavat talojen energiatehokkuutta (Euroopan harjakatoista yli 60 prosenttia on rakennettu näistä nk. Marseillen ja Portugalin tiilistä). Uusia kattotiiliä testataan luonnollisen kokoisissa rakennuksissa, joissa on käytetty seitsemää erilaista kattomuotoa, Välimeren eri alueilla. Hankkeessa pyritään osoittamaan, että tiilillä voidaan säästää jopa 50 prosenttia rakennusten jäähdyttämiseen kuluvasta energiasta ja vähentää jäähdyttämisestä johtuvia kasvihuonekaasupäästöjä 10 prosenttia.

Hanketiivistelmä

LIFE PRIMES (Alueellinen pelastuspalveluvirasto – Emilia-Romagna): Yhteisöt halutaan ottaa mukaan varhaisvaroitustoimintaan ja tulvariskiä ennalta ehkäiseviin toimiin, jotta ne parantaisivat aktiivisesti selviytymiskykyään. Pelastuspalveluviranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan välistä yhteistyötä kannustetaan valmiuksien parantamiseksi ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja riskeihin varautumisessa. Hankkeessa standardoidaan alueelliset riskinhallinta- ja tulvanehkäisymenettelyt sekä luodaan verkkoon tietofoorumi. Hankkeeseen osallistuvat kansalaiset laativat kolmen vuoden aikana yli 600 paikallista sopeutussuunnitelmaa.

Hanketiivistelmä

ALANKOMAAT (1 hanke – 10,4 miljoonaa euroa)

LIFE URBAN-ADAPT (Gemeente Rotterdam): Hankkeessa osoitetaan, että suuressa mittakaavassa toteutettaville kaupunkialueiden sopeutumisstrategioille ja niihin liittyville toimenpiteille voidaan saada suuren yleisön ja sidosryhmien hyväksyntä. Tämä edellyttää innovatiivista ja osallistavaa toimintaa. Hankkeessa lisätään veden pidättämistä kaupunkialueilla, kunnostetaan ekosysteemejä ja kehitetään vihreää ja sinistä infrastruktuuria. Tarkoituksena on parantaa Rotterdamin kahden alueen (ZoHo ja Nieuwe Maas) kykyä sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Hanketiivistelmä

PUOLA (1 hanke – 5,8 miljoonaa euroa)

LIFERADOMKLIMA-PL (Gmina (kunta) Radom): Hankkeella lisätään Puolan keskiosissa sijaitsevan noin 220 000 asukkaan kaupungin, Radomin, kykyä sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Paikallisten tulvariskien hallitsemiseksi kaupunkiin rakennetaan ”vihreää/sinistä infrastruktuuria”, muun muassa huleveden pidätysalueita. Lisäksi arvioidaan, kuinka altis Radom on ilmastonmuutokselle.

Hanketiivistelmä

ESPANJA (1 hanke – 5,5 miljoonaa euroa)

LIFE ADAPTAMED (Andalusian alueellinen ympäristö- ja kaavoitusministeriö): Hankkeen tavoitteena on lieventää ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia ekosysteemipalveluihin kolmella Välimeren aluetta edustavalla sosioekonomisesti merkittävällä kansallisella suojelualueella: Doñanan kosteikolla, Sierra Nevadan vuoristossa ja Cabo de Gatan autiomaata muistuttavalla rannikkoalueella. Hankkeessa kehitetään, toteutetaan, seurataan, arvioidaan ja levitetään ekosysteemiin perustuvan strategian mukaisesti sopeutumistoimenpiteitä, joissa keskitytään maaperän pidätyskykyyn, pölyttämiseen, laitumiin, lämpötilan säätelyyn, vedensäännöstelyyn, metsäpalojen ehkäisyyn ja aavikoitumiseen. Hankkeen odotetaan lisäävän ekosysteemien kestävyyttä ja suojaavan niiden tärkeimpiä ekosysteemipalveluja ilmastonmuutokselta.

Hanketiivistelmä

Ilmastohallintoa ja -tietoa (GIC) koskevat LIFE-hankkeet

RANSKA (1 hanke – 1,5 miljoonaa euroa)

LIFE Clim’Foot (Ympäristö- ja energiahuoltovirasto (ADEME)): Hankkeen tavoitteena on tukea sellaisten toimenpiteiden toteuttamista, joilla kannustetaan julkisia ja yksityisiä organisaatioita vähentämään hiilidioksidipäästöjään. Tätä varten perustetaan eurooppalainen verkosto, kehitetään välineitä hiilijalanjäljen laskutapojen yhdenmukaistamiseksi, koulutetaan päätöksentekijöitä ja loppukäyttäjiä, testataan hiilijalanjälkien laskemiseen ja vähentämiseen ehdotettuja menetelmiä eri organisaatioissa ja saatetaan sijoittajat yhteen hiilijalanjälkensä vähentämiseen rahoitusta etsivien organisaatioiden kanssa. Hankkeessa on mukana julkisia ja yksityisiä toimijoita Italiasta, Kreikasta, Kroatiasta, Ranskasta ja Unkarista. 

Hanketiivistelmä