Skip to main content
Climate Action
SamrådAvslutade

Strategi för långsiktiga minskningar av växthusgasutsläppen i EU

Översikt

Status
Avslutade
Startdatum
Tidsfrist

Målgrupp

Please find information in Target group(s) section.

Varför ett samråd?

Titel

Strategi för långsiktiga minskningar av växthusgasutsläppen i EU

Beskrivning

Strategin utgår från en långsiktig vision om en modern europeisk ekonomi för alla och beaktar de möjligheter och utmaningar som en långsiktig utfasning av fossila bränslen för med sig.

Samrådet börjar

17 juli 2018

Samrådet slutar

9 oktober 2018

Ämnen

Klimat, energi, hela ekonomins övergång till ett utsläppssnålt samhälle

Politikområden

Klimat, energi

Avdelningar
  • GD Energi
  • GD Klimatpolitik
Målgrupper

Alla intresserade är välkomna att delta i samrådet, t.ex. privatpersoner, företag, handels-, näringslivs- och yrkesorganisationer, icke-statliga organisationer, konsultföretag, forskningsinstitut och lärosäten, organisationer som representerar regionala, lokala och kommunala myndigheter, andra offentliga eller blandade lokala och regionala organ samt nationella och internationella myndigheter.

Syftet med samrådet

Genom det här samrådet vill vi

  • samla in uppgifter och åsikter om de tekniska och samhällsekonomiska alternativ som bör undersökas för att man långsiktigt ska kunna minska växthusgasutsläppen i EU
  • samla in fakta, data och sakkunskap om frågor som inte täcks av rapporteringsförfarandena, bland annat om drivkrafter, hinder, utmaningar och möjligheter med relevans för strategin.

Vi frågar om vilka omvandlingar som krävs, hur ambitiösa de ska vara, vilka som är de viktigaste omvandlingsåtgärderna, hur de samverkar med pågående omvandlingar, vilka sociala och ekonomiska utmaningar vi står inför, vilken roll konsumenterna spelar och vilka investeringar och innovationer som krävs. Vi går också in på tekniska frågor om olika minskningsalternativs potential.

Så här lämnar du ditt bidrag

Enkäten finns på alla officiella EU-språk (utom iriska) och du kan svara på vilket officiellt EU-språk du vill. Det tar cirka 25 minuter att svara på frågorna.

För att samrådet ska vara rättvist och öppet kommer vi bara att beakta och redovisa de svar som vi får in via webbenkäten.

Enkäten består av två delar:

  • Avsnitt I innehåller frågor om dig som svarar.
  • Avsnitt II innehåller allmänna frågor om en miljöpolitisk ram.

Du behöver inte svara på alla frågor. Om du vill kan du ladda upp dokument med dina ståndpunkter. Dina åsikter är viktiga. Tack för att du tar dig tid att delta i samrådet.

Enkäten
Ytterligare information

För att öka öppenheten uppmanas alla organisationer som vill delta i samråd (t.ex. icke-statliga organisationer, branschorganisationer och företag) att informera kommissionen och allmänheten om sig själva, vilka intressen de företräder, sina mål och hur de finansieras och är organiserade genom att registrera sig i EU:s öppenhetsregister och förbinda sig att följa dess uppförandekod.

Om din organisation är registrerad i öppenhetsregistret, ber vi dig att ange id-numret i registret när du svarar på enkäten. Ditt bidrag kommer då att representera organisationens synpunkter.

Om din organisation inte är registrerad kan du registrera den nu. Gå sedan tillbaka till den här sidan för att lämna ditt bidrag som företrädare för en registrerad organisation.

Bidrag från deltagare som inte finns med i registret kommer att behandlas som enskilda bidrag (om de inte erkänns som intressenter enligt artiklarna 154–155 i EUF-fördraget).

Särskilda regler för skydd av personuppgifter

Kontakt

Generaldirektoratet för klimatpolitik – Enhet C1

Mejladress: CLIMA-ENER-LONG-TERM-STRATEGY@ec.europa.eu

Postadress:

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för klimatpolitik
Enhet C1
1049 Bryssel
BELGIEN
Läs bidragen
Resultatet av samrådet och kommande etapper
Skydd av personuppgifterSärskilda regler för skydd av personuppgifter

Delta i samrådet

Tidsfristen för samrådet har gått ut. Tack för din medverkan.