Skip to main content
Climate Action
KonzultáciaUzavreté

Stratégia dlhodobého znižovania emisií skleníkových plynov v EÚ

Podrobnosti

Stav
Uzavreté
Deň otvorenia
Lehota

Cieľová skupina

Please find information in Target group(s) section.

Prečo uskutočňujeme konzultácie

Názov

Stratégia dlhodobého znižovania emisií skleníkových plynov v EÚ

Opis

Stratégia odráža dlhodobú víziu moderného európskeho hospodárstva pre všetkých Európanov a príležitosti a výzvy, ktoré prináša dlhodobá eliminácia emisií uhlíka.

Dátum začatia

17. 7. 2018

Dátum uzávierky

9. 10. 2018

Témy

Klíma, energetika, celková transformácia hospodárstva na nízkouhlíkovú spoločnosť

Oblasti politiky

Klíma, energetika

Útvary
  • GR pre energetiku
  • GR pre oblasť klímy
Cieľová skupina/skupiny

Ktorákoľvek zainteresovaná strana vrátane občanov, podnikov, obchodných, podnikateľských a profesijných organizácií, mimovládnych organizácií, konzultačných organizácií, výskumných ústavov a akademickej obce, organizácií zastupujúcich regionálne, miestne a samosprávne orgány, iných verejných alebo zmiešaných subjekty na nižšej než národnej úrovni, vnútroštátnych a medzinárodných verejných orgánov.

Cieľ konzultácie

Cieľom konzultácie je:

  • zhromaždiť názory a stanoviská týkajúce sa technologických a sociálno-ekonomických riešení, ktoré by sa mali preskúmať v záujme dlhodobej stratégie EÚ v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov,
  • zhromaždiť faktické informácie, údaje a poznatky o prvkoch, ktoré nevyplynuli z podaných správ, vrátane faktorov a prekážok, výziev a príležitostí súvisiacich s dlhodobou stratégiou.

Konzultácia so zainteresovanými stranami sa týka typu potrebných premien, úrovne ambícií, kľúčových opatrení na dosiahnutie tejto transformácie vrátane interakcií s inými prebiehajúcimi premenami, spoločenských a hospodárskych výziev a príležitostí, úloh spotrebiteľa a investičných a inovačných potrieb. Bude riešiť aj technické otázky týkajúce sa potenciálu niektorých možností zmiernenia zmeny klímy.

Spôsob zasielania príspevkov

Dotazník je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ (okrem írčiny) a odpovede možno zasielať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ. Zodpovedanie všetkých otázok dotazníka by malo trvať približne 25 minút.

Na zabezpečenie spravodlivého a transparentného konzultačného procesu sa do úvahy budú brať len odpovede zaslané prostredníctvom online dotazníka a tie sa aj zahrnú do súhrnnej správy.

Dotazník má tri časti:

  • Oddiel I obsahuje otázky, ktorých cieľom je získať informácie o respondentoch.
  • V oddiele II sú všeobecné otázky týkajúce sa rámca environmentálnej politiky.

Na zapojenie sa do dotazníka nie je potrebné vyplniť všetky jeho otázky. Dotazník ponúka aj možnosť nahrať dokumenty obsahujúce písomné vyhlásenia. Váš názor je pre nás dôležitý. Veľmi pekne ďakujeme, že ste si našli čas prispieť do tejto konzultácie.

Zobraziť dotazník
Doplňujúce informácie

V rámci Európskej iniciatívy týkajúcej sa transparentnosti sa Komisia obracia na organizácie (vrátane mimovládnych organizácií, odborových združení, podnikov atď.), ktoré sa chcú zapojiť do verejnej konzultácie, aby Komisii a verejnosti poskytli informácie o tom, koho a čo zastupujú, o svojich cieľoch, financovaní a štruktúrach, registráciou v registri transparentnosti a prijatím jeho kódexu správania.

Ak ste registrovaná organizácia, uveďte v dotazníku svoje identifikačné číslo v registri. Váš príspevok bude v takom prípade považovaný za reprezentatívny názor vašej organizácie.

Ak vaša organizácia nie je registrovaná, môžete sa zaregistrovať teraz. Potom sa vráťte na túto stránku a zašlite príspevok ako registrovaná organizácia.

Pri analýze odpovedí v rámci konzultácie sa budú príspevky respondentov, ktorí sa rozhodli nezaregistrovať, považovať za príspevky jednotlivcov (pokiaľ sa na účely článkov 154 – 155 ZFEÚ o európskom sociálnom dialógu nepovažujú za reprezentatívne zainteresované strany).

Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Kontaktné údaje

Generálne riaditeľstvo pre oblasť klímy – Oddelenie C1

E-mail: CLIMA-ENER-LONG-TERM-STRATEGY@ec.europa.eu

Poštová adresa:

Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre oblasť klímy
Oddelenie C1
B-1049 Brusel
Belgicko
Zobraziť príspevky
Výsledky konzultácie a ďalšie kroky
Ochrana osobných údajovOsobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Reagovať na konzultáciu

Lehota na reakciu v rámci tejto konzultácie už uplynula. Ďakujeme za váš príspevok.