Skip to main content
Climate Action
KonsultatsioonLõppenud

ELi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise pikaajaline strateegia

Üksikasjad

Olek
Lõppenud
Alguskuupäev
Tähtaeg

Sihtrühm

Please find information in Target group(s) section.

Miks me konsulteerime?

Pealkiri

ELi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise pikaajaline strateegia

Kirjeldus

Strateegia kajastab pikaajalist visiooni kaasaegsest Euroopa majandusest, mis toimib kõigi eurooplaste jaoks, ning võimalusi ja probleeme, mis tulenevad CO₂-heite pikaajalisest vähendamisest.

Alguskuupäev

17.7.2018

Lõppkuupäev

9.10.2018

Teemad

Kliima, energia, kogu majandust hõlmav üleminek vähese CO₂-heitega ühiskonnale

Poliitikavaldkonnad

Kliimamuutused, energeetika

Osakonnad
  • Energeetika peadirektoraat
  • Kliimameetmete peadirektoraat
Sihtrühm(ad)

Kõik huvitatud isikud, sh kodanikud, ettevõtjad, kaubandus-, äri- ja kutseorganisatsioonid, vabaühendused, konsultatsioonifirmad, teadus- ja akadeemilised asutused, kohaliku ja piirkondliku tasandi ametiasutusi ja omavalitsusasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või riigi tasandist allpool asuvad segaüksused ja rahvusvahelised ametiasutused.

Konsultatsiooni eesmärk

Konsultatsiooni eesmärk on koguda:

  • seisukohti ja arvamusi ELi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise pikaajalise strateegia jaoks võimalike tehnoloogiliste ja sotsiaal-majanduslike lahenduste kohta;
  • faktilist teavet, andmeid ja teadmisi selliste asjaolude kohta, mida aruannetes ei ole käsitletud, sh pikaajalise strateegia seisukohast olulised stiimulid ja tõkked, probleemid ja võimalused.

Konsulteerimine sidusrühmadega hõlmab võimalikke ümberkorraldusi, nende ulatust, nende saavutamiseks vajalikke põhimeetmeid, sh muude käimasolevate ümberkorralduste vastastikune mõju, ühiskondlikud väljakutsed ja võimalused, tarbijate roll ja vajadus investeeringute ja innovatsiooni järele. Selles käsitletakse ka leevendamisvõimaluste potentsiaali tehnilisi aspekte.

Kuidas oma seisukohti esitada?

Küsimustik on kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltes (v.a iiri keel) ja vastuseid saab esitada mis tahes ELi ametlikus keeles. Küsimustikule vastamiseks kulub umbes 25 minutit.

Õiglase ja läbipaistva konsultatsiooniprotsessi tagamiseks võetakse arvesse ja lisatakse vastuste kokkuvõttesse ainult veebiküsimustiku kaudu saadud vastused.

Küsimustik koosneb kolmest osast.

  • I osas on esitatud küsimused vastaja kohta.
  • II osas on esitatud keskkonnapoliitika raamistikku käsitlevad üldised küsimused.

Te ei pea vastama kõikidele küsimustele. Küsimustikus on antud ka võimalus laadida üles dokumente, mis sisaldavad kirjalikke avaldusi. Teie arvamus on meile oluline. Täname, et leidsite aega konsultatsioonis osaleda.

Vaadake küsimustikku
Lisateave

Euroopa läbipaistvusalgatuse osana palub komisjon avalikus konsultatsioonis osaleda soovivatel organisatsioonidel (sh vabaühendused, kaubandusühendused, ettevõtted jne) anda komisjonile ja üldsusele teavet selle kohta, keda ja mida nad esindavad, millised on nende eesmärgid, rahastamine ja struktuur, registreerudes selleks läbipaistvusregistris ja järgides selle käitumisjuhendit.

Kui teie organisatsioon on läbipaistvusregistris registreeritud, märkige küsimustikule registreerimisnumber. Sellisel juhul käsitatakse teie vastuseid teie organisatsiooni seisukohana.

Kui teie organisatsioon ei ole veel registreeritud, on teil võimalus praegu registreeruda. Seejärel tulge tagasi käesolevale lehele ning esitage oma vastused registreeritud organisatsioonina.

Konsultatsiooni vastuste analüüsimisel loetakse end registreerimata jätnud vastajate vastused üksikisiku vastusteks (välja arvatud juhul, kui tegemist on esindava sidusrühmaga Euroopa sotsiaaldialoogi käsitlevate aluslepingu sätete, st ELi toimimise lepingu artiklite 154–155 tähenduses).

Isikuandmete kaitse põhimõtted

Kontaktandmed

Kliimameetmete peadirektoraat – üksus C1

E-post: CLIMA-ENER-LONG-TERM-STRATEGY@ec.europa.eu

Postiaadress:

European Commission
Directorate-General Climate Action
Unit C1
B-1049 Bruxelles
Belgium
Vaadake vastuseid
Konsultatsiooni tulemused ja edasised sammud
Isikuandmete kaitseIsikuandmete kaitse põhimõtted

Vastake konsultatsiooni küsimustele

Konsultatsioonile vastamise tähtaeg on lõppenud. Täname Teid panuse eest!