Skip to main content
Climate Action
KonsultacjaZamknięte

Konsultacje publiczne w sprawie ustanowienia funduszu na rzecz innowacji

Informacje szczegółowe

Status
Zamknięte
Data początkowa
Termin

Grupa docelowa

Please find information in Target group(s) section.

Cel konsultacji

Tytuł

Konsultacje publiczne w sprawie ustanowienia funduszu na rzecz innowacji

Obszary polityki

Działania w dziedzinie klimatu

Grupy docelowe

Do udziału w konsultacjach zapraszamy osoby prywatne i organizacje. Szczególnie zależy nam na tym, by odpowiedzi udzieliły następujące podmioty:

  • Zainteresowanestrony, których bezpośrednio dotyczy rozporządzenie Komisji (które mogą skorzystać z finansowania): przedstawiciele przemysłu, w szczególności przemysłu stalowego, żelaznego, aluminiowego, miedziowego, rafineryjnego ropy naftowej, chemicznego, bioprzemysłu, przemysłu celulozowo-papierniczego, cementowego, wapienniczego, szklarskiego i ceramicznego, wytwarzania i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych, a także sektorów i elektrowni wykorzystujących CCS/CCU.
  • Zainteresowane strony, których pośrednio dotyczy rozporządzenie Komisji (które nie mogą skorzystać z finansowania, ale wyraziły zainteresowanie inicjatywą): przedstawiciele unijnych i krajowych stowarzyszeń branżowych, organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, organów krajowych i regionalnych oraz instytucji UE, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, unijnych i krajowych instytucji finansowych oraz państw członkowskich.
  • Osoby prywatne.
Czas trwania konsultacji

15.01.2017 r. – 10.04.2018 r.

Cel konsultacji
  • Umożliwienie opinii publicznej i zainteresowanym stronom wyrażenia opinii na temat elementów istotnych przy tworzeniu funduszu na rzecz innowacji.
  • Zgromadzenie opinii (dane i informacje faktyczne, opinie ekspertów) przedstawicieli sektora przemysłu, środowiska akademickiego i innych zainteresowanych stron na temat poszczególnych elementów, takich jak najważniejsze wyzwania związane z innowacjami, oczekiwania i potrzeby potencjalnych beneficjentów finansowania, które należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu funduszu na rzecz innowacji.
  • Zagwarantowanie, by wszystkie zainteresowane strony były reprezentowane.
Jak przesłać odpowiedź?

W trosce o zapewnienie przejrzystości Komisja zwraca się do organizacji, które pragną wziąć udział w konsultacjach publicznych, o zarejestrowanie się wrejestrze służącym przejrzystości oraz zobowiązanie się do przestrzegania związanego z nim kodeksu postępowania. Dzięki temu Komisja i ogół społeczeństwa będą miały dostęp do informacji na temat tego, kogo i jakie interesy organizacje te reprezentują. Uwagi przesłane przez organizacje, które nie zdecydowały się na przedstawienie tych informacji, zostaną zaklasyfikowane, zgodnie z oficjalnie przyjętą przez Komisję polityką, jako uwagi osób prywatnych. (Standardy w zakresie konsultacji, zob. COM (2002) 704oraz komunikat „Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości” – działania następcze, zob. COM (2007) 127 z 21.3.2007). Osoby występujące w imieniu organizacji, która nie figuruje jeszcze w tym rejestrze, mogą zarejestrować ją teraz.

Otrzymane odpowiedzi zostaną opublikowane w internecie. Prosimy zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności opublikowanym razem z ogłoszeniem o rozpoczęciu konsultacji, zawierającym informacje na temat przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi.

Tylko odpowiedzi otrzymane za pośrednictwem kwestionariusza online zostaną uwzględnione i zawarte w sprawozdaniu podsumowującym. Kwestionariusz umożliwia respondentom załączenie dowolnego dokumentu, np. dokumentu przedstawiającego ich stanowisko. Dokument ten zostanie opublikowany wraz z odpowiedziami.

Kwestionariusz

Kwestionariusz jest dostępny na stronie EU Survey.

Dokumenty źródłowe i inne powiązane konsultacje
Dane kontaktowe

Adres e-mail: CLIMA-IF-CONSULTATION@ec.europa.eu

Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu
Dyrekcja C (Strategia klimatyczna, zarządzanie w zakresie klimatu i emisje z sektorów nieuczestniczących w systemie handlu emisjami)
Dział C3: Użytkowanie Gruntów i Finansowanie Innowacji
Komisja Europejska
B-1049 Bruksela
Belgia
Odpowiedzi
Wyniki konsultacji i kolejne działania

Sprawozdanie z konsultacji zostanie opublikowane w ciągu dwóch miesięcy od daty zakończenia konsultacji.

Sprawozdanie to zostanie również uwzględnione w ocenie skutków oraz we wniosku w sprawie aktu delegowanego, który ma zostać przedstawiony do końca 2018 r.

Ochrona danych osobowychOświadczenie o ochronie prywatności

Odpowiedz na konsultacje

Zakończył się okres udzielania odpowiedzi. Dziękujemy za wypełnienie ankiety.