Skip to main content
Climate Action

Przejrzystość międzynarodowego finansowania działań związanych z klimatem

Przejrzystość międzynarodowego finansowania działań związanych z klimatem

Międzynarodowe przepływy środków finansowych przeznaczonych na działania związane z klimatem stają się coraz bardziej intensywne, dlatego przejrzystość jest ważnym narzędziem służącym budowaniu zaufania między partnerami z krajów rozwiniętych i z krajów rozwijających się. Przyczynia się ona również do zwiększenia skuteczności finansowania takich działań.

Postępy w realizacji celu polegającego na zgromadzeniu 100 mld dolarów

Komisja Europejska i wiele państw członkowskich aktywnie wspierają inicjatywy mające na celu poprawę metod sprawozdawczości i dostępności danych na temat wsparcia finansowego dla krajów rozwijających się.

Inicjatywy te obejmują Komitet Pomocy Rozwojowej OECD, Techniczną grupę roboczą, Sieć badawczą OECD ds. śledzenia finansowania działań w związku ze zmianą klimatu oraz inicjatywę na rzecz przejrzystości pomocy.

Ma to duże znaczenie dla śledzenia postępów w kierunku osiągnięcia wspólnego celu krajów rozwiniętych, jakim jest uruchamianie 100 mld dolarów rocznie do 2020 r.

Unijne ramy sprawozdawczości

Obecne unijne ramy sprawozdawczości w zakresie finansowania działań związanych z klimatem opierają się na rozporządzeniu UE w sprawie unijnego mechanizmu monitorowania z 2013 r.

Zobowiązuje ono państwa członkowskie do przedkładania rocznych sprawozdań dotyczących wsparcia finansowego dla państw rozwijających się oraz działań z zakresu budowania potencjału oraz transferu technologii zrealizowanych na ich rzecz. Sprawozdania muszą być oparte na jak najbardziej wiarygodnych danych.

Od 2021 r. sprawozdawczość będzie regulowana rozporządzeniem UE w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, przyjętym w 2018 r.

Finanse są również tematem rocznych sprawozdań z realizacji działań w dziedzinie klimatu opracowywanych przez UE.

Międzynarodowe ramy sprawozdawczości

Na szczeblu międzynarodowym strony Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) co dwa lata informują o swoim wsparciu finansowym dla krajów rozwijających się.

Od 2024 r. sprawozdawczość prowadzona będzie według nowych zasad uzgodnionych na konferencji klimatycznej w Katowicach w 2018 r., gdzie ustanowiono wzmocnione ramy przejrzystości na mocy porozumienia paryskiego.

W grudniu 2019 r. UE przedstawiła swoje czwarte sprawozdanie dwuletnie obejmujące informacje na temat zasobów finansowych i transferu technologii.