Skip to main content
Climate Action

EU:n ilmastotoimet ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Eurooppalainen ilmastosopimus

Eurooppalaisen ilmastosopimuksen tavoitteena on saada kansalaiset ja yhteisöt mukaan ilmasto- ja ympäristötoimiin.Ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan...

Ilmastotavoitesuunnitelma vuodelle 2030

Komissio on ehdottanut kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Eurooppa on ehdotuksen myötä...

Eurooppalainen ilmastolaki

Eurooppalaisella ilmastolailla saatetaan lain muotoon Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa esitetty tavoite siitä, että Euroopan talous ja...

EU:n ilmastotoimet ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

EU torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisilla toimilla niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisesti yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

EU on jo saavuttamassa vuodeksi 2020 asetetun kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteensa. Se on myös esittänyt suunnitelman, jolla pyritään vähintään 55 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2030 mennessä.

EU:n tavoitteena on tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.

Lisäksi EU toteuttaa toimia, joilla edistetään sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Tavoitteena on, että EU on ilmastonkestävä yhteiskunta vuoteen 2050 mennessä.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Ilmastotoimet ovat keskeisellä sijalla Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa. Se sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään muun muassa vähentämään huomattavasti kasvihuonekaasupäästöjä, investoimaan huippututkimukseen ja innovointiin sekä säilyttämään Euroopan luonnonympäristö.

Vihreän kehityksen ohjelman ensimmäisiä ilmastoaloitteita ovat

Komission on määrä heinäkuuhun 2021 mennessä arvioida uudelleen kaikkia alan ohjauskeinoja ja ehdottaa tarvittaessa niiden tarkistamista, jotta päästöjä voitaisiin vähentää edelleen.

Kansainvälisellä tasolla EU johtaa neuvotteluja suurimpien päästötuottajien vähennystavoitteiden tiukentamisesta. Neuvottelujen tähtäimessä on tuleva YK:n ilmastonmuutoskonferenssi Glasgow'ssa (COP26).

Komissio haluaa vähentää ympäristövaikutustaan myös toimielimenä ja työnantajana. Sen on määrä esittää vuonna 2021 kattava toimintasuunnitelma siitä, miten se aikoo omissa toimipisteissään toteuttaa vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita ja saavuttaa ilmastoneutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. Toimintasuunnitelmaa varten on teetetty toteutettavuustutkimus, jossa on kartoitettu ilmastoneutraaliustavoitteen vaatimia toimia.

EU:n keskeiset säädökset ja toimet

Kansainvälinen yhteistyö

EU tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden maiden ja alueiden kanssa Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Se edistää kunnianhimoisia ilmastotoimia monenvälisillä foorumeilla ja kahdenvälisessä yhteistyössä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

EU antaa myös eniten kansainvälistä ilmastorahoitusta, jolla tuetaan kehitysmaita niiden ilmastotoimissa.

Eri alojen toimien yhtenäistäminen

Ilmastonmuutoksen torjunta ja siirtyminen ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan edellyttävät merkittäviä investointeja, tutkimusta ja innovointia, uusia tuotanto- ja kulutuskäytäntöjä sekä muutoksia työntekoon, liikenteeseen ja yhteiseloon.

Tämän vuoksi EU haluaa varmistaa, että toimet esimerkiksi seuraavilla keskeisillä aloilla ovat linjassa keskenään ja tukevat toisiaan:

Katso myös: