Skip to main content
Climate Action

Европейски закон за климата

С Европейския закон за климата се превръща в закон целта, определена в Европейския зелен пакт — икономиката и обществото на Европа да станат неутрални по отношение на климата до 2050 г. Със закона също така се определя междинна цел за намаляване до 2030 г. на нетните емисии на парникови газове с поне 55 % в сравнение с нивата от 1990 г.

Неутралност по отношение на климата до 2050 г. означава постигане на нулеви нетни емисии в ЕС като цяло, основно чрез намаляване на емисиите, инвестиране в екологосъобразни технологии и опазване на околната среда.

Със закона ще се гарантира, че всички политики на ЕС допринасят за постигането на тази цел и че всички сектори на икономиката и обществото участват в нейното изпълнение.

Цели

 • Определяне на дългосрочните насоки за действие с оглед на постигането на целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г. чрез всички политики по социално справедлив и икономически ефективен начин
 • Определяне на по-амбициозна цел на ЕС за 2030 г., за да може Европа да поеме към отговорно постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.
 • Създаване на система за проследяване на напредъка и предприемане на по-нататъшни действия при необходимост
 • Осигуряване на предвидимост за инвеститорите и другите икономически субекти
 • Гарантиране, че преходът към неутралност по отношение на климата е необратим

Основни елементи

С Европейския закон за климата се определя правно обвързваща цел за нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. Институциите на ЕС и държавите членки са длъжни да предприемат необходимите мерки на равнище ЕС и на национално равнище за постигане на целта, като се отчита значението на насърчаването на справедливостта и солидарността между държавите членки.

Законът за климата включва мерки за проследяване на напредъка и съответното адаптиране на нашите действия въз основа на съществуващите системи, например процеса на управление на националните планове в областта на енергетиката и климата на държавите членки, редовните доклади на Европейската агенция за околната среда и най-новите научни данни относно изменението на климата и неговите последици.

Напредъкът ще се оценява на всеки пет години в съответствие с глобалния преглед, предвиден в Парижкото споразумение.

В закона за климата също така се посочват необходимите стъпки за постигане на целта до 2050 г.:

 • Въз основа на цялостна оценка на въздействието ЕС определи нова цел за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. с поне 55 % спрямо равнищата от 1990 г. Новата цел на ЕС за 2030 г. е включена в закона.
 • През юли 2021 г. Комисията прие поредица от предложения за преразглеждане на всички съответни политически инструменти, за да се постигне допълнително намаляване на емисиите до 2030 г.
 • В закона е посочен и процес за определяне на цел в областта на климата за 2040 г.

Законът за климата включва:

 • правна цел за постигане от страна на Съюза на неутралност по отношение на климата до 2050 г.
 • амбициозна цел в областта на климата за 2030 г. за намаляване на нетните емисии на парникови газове с поне 55 % в сравнение с равнищата от 1990 г. с яснота относно приноса на намаляването и поглъщанията на емисиите
 • признаване на необходимостта от увеличаване на въглеродните поглътители на ЕС чрез по-амбициозен регламент относно земеползването, промените в земеползването и горското стопанство, за което Комисията направи предложение през юли 2021 г.
 • процес за поставяне на цел в областта на климата за 2040 г., като се вземат предвид предложението и примерният бюджет за парниковите газове за периода 2030—2050 г., които Комисията трябва да публикува
 • ангажимент за отрицателни емисии след 2050 г.
 • създаване на Европейски научен консултативен съвет по изменението на климата, който ще предоставя независими научни становища
 • по-стриктни разпоредби относно адаптирането към изменението на климата
 • висока степен на съгласуваност на всички политики на Съюза с целта за неутралност по отношение на климата
 • ангажимент за взаимодействие със секторите, за да бъдат изготвени специфични за отделните сектори пътни карти, очертаващи пътя към постигане на неутралност по отношение на климата в различните области на икономиката.

Официално приемане

Европейският закона за климата бе публикуван в Официален вестник на 9 юли 2021 г. и влезе в сила на 29 юли 2021 г.

Принос на заинтересованите страни

Комисията извърши подробен анализ и проведе консултация със заинтересованите страни в процеса на подготовка на своята стратегическа визия за неутрален по отношение на климата ЕС, публикувана през ноември 2018 г. Това бе последвано от дебат за визията, който се проведе в целия ЕС.

Обществена конференция на високо равнище на 28 януари 2020 г. предостави допълнителна възможност за провеждане на открит публичен дебат на заинтересованите страни за Европейския закон за климата преди неговото финализиране и приемане.

Обществеността също имаше възможност да изрази становището си за пътната карта за законодателното предложение, като бяха получени близо 1000 мнения и коментари.

Документи: