Skip to main content
Climate Action

Plán cieľov v oblasti klímy do roku 2030

Plán cieľov v oblasti klímy do roku 2030

Návrh Komisie na zníženie emisií skleníkových plynov aspoň o 55 % do roku 2030 predstavuje zodpovedný krok EÚ smerom k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050.

Komisia na základe komplexného posúdenia vplyvu navrhla zvýšiť ambície EÚ v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov a prijímania ďalších opatrení v oblasti klímy v nadchádzajúcom desaťročí. Posúdenie vplyvu poukazuje na to, ako môžu k splneniu tohto cieľa prispieť jednotlivé hospodárske odvetvia aj celá spoločnosť, a stanovuje politické opatrenia, ktoré je potrebné v tejto súvislosti prijať.

Ciele

  • Prijať ambicióznejšie a nákladovo efektívne opatrenia na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050
  • Stimulovať tvorbu zelených pracovných miest a naďalej prijímať opatrenia na znižovanie emisií skleníkových plynov pri zachovaní rastu hospodárstva v EÚ
  • Podporovať medzinárodných partnerov pri zvyšovaní úsilia o obmedzenie rastu teploty v celosvetovom meradle na 1,5 °C a predchádzať tak najzávažnejším dôsledkom zmeny klímy

Kľúčové prvky

Komisia na základe Plánu cieľov v oblasti klímy do roku 2030 navrhuje, aby EÚ zvýšila úsilie o zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 %, pod úroveň z roku 1990. Ide o zásadný nárast v porovnaní s pôvodným cieľom, ktorým bolo dosiahnuť zníženie aspoň o 40 %.

Vďaka zvýšeniu ambícií na obdobie do roku 2030 môžu tvorcovia politík a investori zabezpečiť, aby rozhodnutia o úrovniach emisií skleníkových plynov prijímané v nadchádzajúcich rokoch neviedli k odklonu od cieľa EÚ zabezpečiť do roku 2050 klimatickú neutralitu.

Nový návrh je v súlade so záväzkom uvedeným v oznámení o európskej zelenej dohode, t.j. predložiť komplexný plán na zodpovedné zvýšenie cieľa Európskej únie do roku 2030 na 55 %. Uvedený návrh je zároveň v súlade s cieľom Parížskej dohody udržať nárast teploty v celosvetovom meradle výrazne pod 2 °C a vyvíjať úsilie o jeho obmedzenie na 1,5 °C.

Posúdenie vplyvu, ktoré je sprievodným dokumentom návrhu, je východiskom pe prispôsobenie politík v oblasti klímy a energetiky tak, aby pomohli dekarbonizovať európske hospodárstvo. To sa týka aj určenia budúcej úlohy stanovovania cien uhlíka a ich vplyvu na ostatné politiky.

Ďalšie kroky

Európska komisia teraz začne s prípravou podrobných legislatívnych návrhov o tom, ako možno tento cieľ dosiahnuť. Komisia do júla 2021 preskúma všetky relevantné politické nástroje a v prípade potreby navrhne ich revíziu, aby sa umožnilo dosiahnutie dodatočného zníženia emisií.

V októbri 2020 uverejnila Komisia úvodné posúdenia vplyvu, po ktorých v novembri nasledovali štyri otvorené verejné konzultácie s cieľom pripraviť tieto revízie:

Cieľom právneho predpisu v oblasti klímy, ktorý Komisia navrhla v marci 2020, navyše je do roku 2050 začleniť do práva EÚ cieľ klimatickej neutrálnosti, na ktorom sa vedúci predstavitelia EÚ dohodli v decembri 2019, a zodpovedajúco usmerniť všetky politiky EÚ. Komisia v septembri 2020 navrhla začleniť do predmetného právneho predpisu zvýšený cieľ do roku 2030, o čom spoluzákonodarcovia v súčasnosti rokujú na základe riadneho legislatívneho postupu.

Nový cieľ na rok 2030 bude navyše základom diskusií o revízii vnútroštátne stanoveného príspevku EÚ k znižovaniu emisií v súlade s Parížskou dohodou.

Príspevky zainteresovaných strán

Komisia v marci 2020 začala verejnú konzultáciu a vyzvala zainteresované strany a občanov, aby predložili svoje stanoviská k zvýšeniu ambície EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a k návrhu opatrení a politiky potrebných na ďalšie zníženie emisií skleníkových plynov. V rámci verejnej konzultácie, ktorá bola podkladom pre prípravu plánu, bolo predložených viac ako 4 000 príspevkov.

Dokumenty