Skip to main content
Climate Action

Rejestr Unii

Polityka

Rejestr Unii służy zapewnieniu dokładnego księgowania wszystkich uprawnień wydanych w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Rejestr pozwala śledzić zmiany dotyczące właścicieli uprawnień przechowywanych na rachunkach elektronicznych, podobnie jak bank zapisuje w systemie wszystkich swoich klientów i stan ich środków na koncie.

Wspólny rejestr unijny

101141297.jpg

W następstwie zmiany dyrektywy w sprawie ETS w 2009 r. operacje prowadzone w ramach systemu EU ETS zostały w 2012 r. scentralizowane we wspólnym rejestrze unijnym zarządzanym przez Komisję Europejską. Rejestr Unii obejmuje wszystkie 31 krajów uczestniczących w EU ETS.

Rejestr Unii to baza danych online, która zawiera konta dotyczące instalacji stacjonarnych (przeniesione z rejestrów krajowych będących w użyciu przed 2012 r.) oraz operatorów statków powietrznych (objętych systemem EU ETS począwszy od 2012 r.).

Rejestr obejmuje:

  • krajowe środki wykonawcze (lista instalacji objętych dyrektywą w sprawie ETS w każdym kraju UE wraz z wszelkimi uprawnieniami przydzielonymi im bezpłatnie w latach 2013-2020)
  • rachunki przedsiębiorstw i osób posiadających takie uprawnienia
  • przekazy uprawnień („transakcje”), których dokonują posiadacze rachunków
  • roczne zweryfikowane emisje dwutlenku węgla dla instalacji i operatorów statków powietrznych
  • coroczne porównanie uprawnień ze zweryfikowanymi emisjami, przy czym każde przedsiębiorstwo musi umorzyć wystarczająco dużo uprawnień, aby pokryć wszystkie swoje zweryfikowane emisje.

Otwarcie rachunku w rejestrze Unii

Aby uczestniczyć w systemie EU ETS, przedsiębiorstwa lub osoby fizyczne muszą otworzyć rachunek w rejestrze Unii.

Aby otworzyć taki rachunek, muszą one wysłać wniosek do administratora krajowego, który gromadzi i sprawdza całą dostarczoną dokumentację.

Dziennik transakcji Unii Europejskiej

Dziennik transakcji Unii Europejskiej (EUTL) służy automatycznej kontroli i rejestracji wszelkich transakcji między rachunkami w rejestrze Unii oraz zezwalaniu na nie. Umożliwia to zagwarantowanie, że wszystkie transfery są zgodne z zasadami systemu EU ETS.

EUTL zastąpił niezależny dziennik transakcji Wspólnoty (CITL), który miał podobną funkcję.

Dokumenty Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en) Najczęściej zadawane pytania Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en) Linki Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en)