Skip to main content
Climate Action

Monitorowanie, zgłaszanie i weryfikacja poziomów emisji w systemie EU ETS

Operatorzy lotniczy i zarządzające nimi kraje

PolitykaKażdy kraj należący do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – państwa członkowskie UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia – wyznaczył...

Monitorowanie, zgłaszanie i weryfikacja poziomów emisji w systemie EU ETS

Polityka

Aby unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) mógł działać skutecznie, monitorowanie i zgłaszanie poziomów emisji gazów cieplarnianych musi przebiegać rzetelnie, przejrzyście i spójnie.

j0185109_bis.jpg

Roczny cykl weryfikacji zgodności

Coroczna procedura monitorowania, zgłaszania i weryfikacji poziomów emisji, wraz z wszystkimi powiązanymi procesami, jest znana pod nazwą cyklu weryfikacji zgodności systemu ETS.

Instalacje przemysłowe i operatorzy linii lotniczych objęci systemem EU ETS muszą posiadać zatwierdzony plan monitorowania i zgłaszania rocznych poziomów emisji. Plan ten jest również częścią pozwolenia na eksploatację wymaganego w przypadku instalacji przemysłowych.

Co roku operatorzy muszą przedkładać sprawozdania na temat wielkości emisji. Dane na dany rok muszą zostać sprawdzone przez akredytowanego weryfikatora do 31 marca następnego roku. Po zakończeniu weryfikacji operatorzy muszą umorzyć równoważną liczbę uprawnień do 30 kwietnia tego roku.

Zasady dotyczące cyklu weryfikacji zgodności określono w dwóch rozporządzeniach:

Doradztwo i wsparcie

W ramach wspierania efektywnego funkcjonowania administracji i ujednoliconego podejścia w krajach uczestniczących w systemie ETS Komisja Europejska udostępnia wzory stanowiące podstawę dla:

  • planów monitorowania
  • rocznych raportów na temat wielkości emisji (w tym raportów dotyczących tonokilometrów, które są sporządzane przez operatorów lotniczych)
  • sprawozdań z weryfikacji
  • sprawozdań dotyczących udoskonaleń.

Komisja oferuje również porady i wzory służące:

  • propagowaniu bardziej zharmonizowanego i opłacalnego stosowania rozporządzeń we wszystkich państwach uczestniczących w systemie ETS
  • wspieraniu wzajemnego uznawania akredytowanych weryfikatorów.

Więcej informacji można znaleźć w zakładce Dokumentacja.

Dodatkowe narzędzia dla operatorów statków powietrznych

Z myślą o operatorach linii lotniczych opracowano dodatkowe narzędzia i wytyczne.

Małe podmioty uczestniczące w systemie (poniżej 25 tys. ton dwutlenku węgla rocznie) mogą:

Komisja opublikowała również:

  • wytyczne dla organów krajowych w sprawie szczegółowej interpretacji rodzajów działalności lotniczej, które są objęte zakresem EU ETS
  • wytyczne dla weryfikatorów, w których omówiono niektóre zagadnienia specyficzne dla lotnictwa, w tym zwłaszcza raporty małych operatorów statków powietrznych wykonujących przewozy niezarobkowe i korzystających z narzędzia Eurocontrol przeznaczonego dla małych podmiotów uczestniczących w systemie.

Więcej informacji można znaleźć w zakładce Dokumentacja.

Dokumenty Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en)