Skip to main content
Climate Action

Zagwarantowanie uczciwych zasad funkcjonowania europejskiego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla

Zagwarantowanie uczciwych zasad funkcjonowania europejskiego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla

Polityka

Europejski rynek emisji znacznie się rozrósł od czasu jego początków w 2005 r. Ponieważ zasady nim rządzące stają się coraz bardziej skomplikowane, ważne jest, aby przepisy regulujące nadzór nad tym rynkiem dotrzymywały kroku jego rozwojowi i odpowiednio uwzględniały zagrożenia, które mogą się pojawić.

Aby zwiększyć zaufanie do rynku oraz zapewnić bezpieczne i efektywne ramy dla handlu uprawnieniami do emisji, europejski rynek emisji jest objęty solidnym systemem nadzoru opracowanym na wzór systemu mającego zastosowanie do europejskich rynków finansowych.

Głównymi uczestnikami tego rynku są firmy energetyczne i przemysłowe, na których spoczywają zobowiązania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Na rynku działają również pośrednicy finansowi, tacy jak banki, zazwyczaj w imieniu mniejszych przedsiębiorstw i podmiotów.

Zapobieganie nadużyciom na rynku i innym nieprawidłowościom

Od stycznia 2018 r. uprawnienia do emisji klasyfikuje się jako instrumenty finansowe zgodnie ze zmienioną dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID2). Wcześniej w zakres przepisów dotyczących rynków finansowych wchodziły jedynie instrumenty pochodne dotyczące uprawnień do emisji.

Klasyfikacja ta stanowi ważny element ochrony rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla przed nadużyciami i innymi rodzajami uchybień rynkowych, których dotyczą przepisy rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Zgodnie z zasadami rynków finansowych mającymi zastosowanie do rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla:

  • wszystkich uczestników rynku obowiązują wysokie standardy uczciwości oraz zakaz udziału w manipulacjach, w tym zakaz stosowania praktyk takich jak rozpowszechnianie fałszywych informacji czy niepopartych faktami doniesień
  • przedsiębiorstwa z dużymi instalacjami objętymi EU ETS podlegają bardziej rygorystycznym przepisom dotyczącym informacji wewnętrznych, aby zapobiec nieuczciwej przewadze na rzecz niektórych uczestników rynku
  • wszystkim uczestnikom rynku jest zapewniona większa przejrzystość i łatwiejszy dostęp do informacji (np. jaką wielkość osiągnął handel uprawnieniami i po jakich cenach)
  • wszystkie segmenty rynku uprawnień do emisji są objęte zabezpieczeniami przed praniem pieniędzy (np. kontrolami dotyczącymi wiedzy o klientach).

Przepisy dotyczące rynków finansowych

Przepisy w zakresie nadzoru nad europejskim rynkiem uprawnień do emisji dwutlenku węgla to w szczególności:

Jednocześnie handel uprawnieniami do emisji nie wchodzi w zakres następujących środków dotyczących rynków finansowych UE:

Dokumentacja

Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach: angielski (en)

Często zadawane pytania

Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach: angielski (en)

Competent authorities