Skip to main content
Climate Action

Postępy w redukcji emisji gazów cieplarnianych

Pierwszy okres rozliczeniowy protokołu z Kioto (2008–2012)

Polityka Protokół z Kioto z 1997 r. – porozumienie w ramach Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) – stanowi jedyny...

Drugi okres rozliczeniowy protokołu z Kioto (2013–2020)

PolitykaOkres ten wypełnia lukę między końcem pierwszego okresu rozliczeniowego protokołu z Kioto a początkiem nowego globalnego porozumienia w 2020 r...

Emissions monitoring & reporting

As parties to the UNFCCC, its Kyoto Protocol and the Paris Agreement, the EU and its member countries are required to report to the UN:annually...

Governance of the Energy Union and Climate Action

To help the EU reach its 2030 climate and energy targets, the Regulation on the Governance of the Energy Union sets common rules for planning...

Postępy w redukcji emisji gazów cieplarnianych

Polityka

UE jest na bardzo dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów w zakresie redukcji emisji do 2020 r. Wprowadza również przepisy, które umożliwią osiągnięcie wyznaczonych obecnie na 2030 r. celów w dziedzinie klimatu i energii. Aby osiągnąć swoje cele na 2030 r., kraje UE opracowały zintegrowane krajowe plany w zakresie energii i klimatu.

Cel na rok 2020

UE jest na bardzo dobrej drodze do osiągnięcia celu w zakresie redukcji emisji o 20 proc. do 2020 r.

Najnowsze dane:

 • W latach 1990–2018 emisje gazów cieplarnianych w UE zmniejszyły się o 24 proc., przy jednoczesnym wzroście gospodarczym o około 60 proc.
 • Od 2018 do 2019 r. emisje zmniejszyły się o 3,7 proc.
 • Największy spadek odnotowano w sektorach objętych unijnym system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), zwłaszcza w przypadku elektrowni. Emisje z instalacji stacjonarnych we wszystkich krajach objętych systemem gwałtownie spadły o 9,1 proc. w latach 2018-2019.
 • Poziom emisji nieobjętych systemem handlu emisjami (takich jak nieobjęte EU ETS emisje pochodzące z przemysłu, transportu, budynków, rolnictwa i gospodarki odpadami) nie zmienił się w roku 2019 w porównaniu z rokiem 2018. W roku poprzednim emisje te uległy nieznacznemu zmniejszeniu. W ujęciu ogólnym emisje z tych zagregowanych sektorów gospodarki utrzymują się jednak na stałym poziomie od kilku lat.
 • Poziom emisji CO2 z lotnictwa międzynarodowego nadal rósł w 2019 r. i był o 3 proc. wyższy w porównaniu z rokiem poprzednim, co stanowiło kontynuację tendencji zwyżkowej. Emisje lotnicze są objęte systemem handlu emisjami, ale obecnie jedynie w zakresie lotów wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Cel na rok 2030

UE wprowadza przepisy mające na celu ograniczenie emisji o co najmniej 40 proc. do 2030 r. – jest to element unijnej polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r. i aktualny wkład na rzecz porozumienia paryskiego.

Obejmują one:

Skuteczna realizacja krajowych planów w zakresie energii i klimatu przedłożonych Komisji w latach 2019/2020 mogłaby doprowadzić do redukcji gazów cieplarnianych w UE o około 41 proc. w 2030 r. w porównaniu z rokiem 1990.

Prognozy wskazują, że jeżeli obecna polityka unijna i krajowa zostanie w pełni wdrożona, redukcja emisji gazów cieplarnianych w UE-27 do 2030 r. może być o około 45 proc. niższa w porównaniu z poziomami z 1990 r. przy wyłączeniu emisji pochodzących z użytkowania gruntów i związanego z nim pochłaniania, a przy uwzględnieniu użytkowania gruntów mogłoby to być około 47 proc.

Obowiązujące przepisy zostaną zaktualizowane z myślą o realizacji nowego zaproponowanego celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. Do lipca 2021 r. Komisja przedstawi odpowiednie wnioski ustawodawcze.

  Cele z Kioto

  UE i jej kraje członkowskie wywiązały się ze swoich zobowiązań w ramach pierwszego okresu rozliczeniowego protokołu z Kioto. UE jest też na bardzo dobrej drodze do osiągnięcia celów wyznaczonych w ramach drugiego okresu rozliczeniowego protokołu z Kioto.

  Dodatkowe informacje:

  Cele z Kioto różnią się od celów UE wyznaczonych na 2020 r., ponieważ:

  • obejmują odmienne sektory – np. użytkowanie gruntów, zmianę użytkowania gruntów i leśnictwo (LULUCF), ale wyłączają sektor lotnictwa międzynarodowego
  • dotyczą innych lat odniesienia (lata bazowe) – nie zawsze jest to 1990 r.
  • wymagają od UE, aby utrzymała swoje emisje średnio na poziomie 20 proc. poniżej poziomów w roku bazowym przez cały drugi okres rozliczeniowy (2013–2020), a nie tylko do 2020 r.

  Wspólny wysiłek redukcyjny na rzecz realizacji celów

  Emisje z sektorów nieobjętych systemami handlu uprawnieniami do emisji EU ETS oraz LULUCF, takich jak nieobjęte EU ETS przemysł, transport, budownictwo, rolnictwo i gospodarka odpadami, są uwzględnione w przepisach unijnych dotyczących tzw. wspólnego wysiłku redukcyjnego.

  Przewiduje się, że UE jako całość osiągnie swój cel na 2020 r. i utrzyma poziom poniżej granicznych wielkości zagregowanych emisji określonych w decyzji dotyczącej wspólnego wysiłku redukcyjnego na lata 2013–2020.

  Państwa członkowskie UE planują realizację swoich celów w zakresie wspólnego wysiłku redukcyjnego na rok 2030. Jeżeli działania przedstawione w ostatecznej wersji krajowych planów w zakresie energii i klimatu zostaną wdrożone, UE będzie mogła ograniczyć emisje z sektorów objętych przepisami dotyczącymi wspólnego wysiłku redukcyjnego o ponad 32 proc. do 2030 r. w porównaniu z 1990 r.

  Monitorowanie i sprawozdawczość

  Co roku Komisja Europejska publikuje sprawozdanie z postępów działań UE w dziedzinie klimatu. Ponadto regularnie przedstawia sprawozdania na forum ONZ.

   Dokumenty

   Dokumenty

   Sprawozdanie z postępu działań na rzecz klimatu 2021

   Emisje – profile krajów członkowskich UE

   at.png
   Austria
   de.png
   Niemcy
   pl.png
   Polska
   be.png
   Belgia
   gr.png
   Grecja
   pt.png
   Portugalia
   bg.png
   Bułgaria
   hu.png
   Węgry
   ro.png
   Rumunia
   hr.png
   Chorwacja
   ie.png
   Irlandia
   sk.png
   Słowacja
   cy.png
   Cypr
   it.png
   Włochy
   si.png
   Słowenia
   cz.png
   Czechy
   lv.png
   Łotwa
   es.png
   Hiszpania
   dk.png
   Dania
   lt.png
   Litwa
   se.png
   Szwecja
   ee.png
   Estonia
   lu.png
   Luksemburg
   gb.png
   Wielka Brytania
   fi.png
   Finlandia
   mt.png
   Malta
   fr.png
   Francja
   nl.png
   HolandiaObjaśnienia dotyczące LULUCF

   Sprawozdanie z postępu działań na rzecz klimatu 2019

   Emisje – profile krajów członkowskich UE

   at.png
   Austria
   de.png
   Niemcy
   pl.png
   Polska
   be.png
   Belgia
   gr.png
   Grecja
   pt.png
   Portugalia
   bg.png
   Bułgaria
   hu.png
   Węgry
   ro.png
   Rumunia
   hr.png
   Chorwacja
   ie.png
   Irlandia
   sk.png
   Słowacja
   cy.png
   Cypr
   it.png
   Włochy
   si.png
   Słowenia
   cz.png
   Czechy
   lv.png
   Łotwa
   es.png
   Hiszpania
   dk.png
   Dania
   lt.png
   Litwa
   se.png
   Szwecja
   ee.png
   Estonia
   lu.png
   Luksemburg
   gb.png
   Wielka Brytania
   fi.png
   Finlandia
   mt.png
   Malta
   fr.png
   Francja
   nl.png
   HolandiaObjaśnienia dotyczące LULUCF

   Sprawozdania z poprzednich lat

   Sprawozdania z poprzednich lat i dodatkowe dokumenty są na stronie Monitorowanie i sprawozdawczość.