Skip to main content
Climate Action

Pierwszy okres rozliczeniowy protokołu z Kioto (2008–2012)

Pierwszy okres rozliczeniowy protokołu z Kioto (2008–2012)

Polityka

Protokół z Kioto z 1997 r. – porozumienie w ramach Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) – stanowi jedyny prawnie wiążący traktat międzynarodowy w sprawie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Wiele podmiotów emitujących duże ilości emisji gazów cieplarnianych nie jest objętych protokołem z Kioto – dotyczy on tylko ok. 18 proc. światowych emisji. W pierwszym okresie (2008–2012) kraje uczestniczące zobowiązały się do redukcji własnych emisji o średnio 5 proc. w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.

UE i jej państwa członkowskie, których było 15 (UE-15) w chwili przyjęcia protokołu – poszły jeszcze dalej i zapowiedziały 8-procentową redukcję dla całej UE.

Cele krajowe w ramach pierwszego okresu rozliczeniowego protokołu z Kioto

Protokół pozwala grupom krajów na wspólne wypełnianie zobowiązań, dlatego UE przełożyła swój cel ogólnej 8-procentowej redukcji na prawnie wiążące cele krajowe.

Cele te zostały dostosowane do względnego poziomu zamożności każdego kraju w tamtym czasie, a następnie – na podstawie porozumienia o podziale obciążeń – włączone do decyzji dotyczącej zatwierdzenia protokołu z Kioto (decyzja 2002/358/WE).

Dla wszystkich krajów przyjęto procentowe udziały emisji w danym roku bazowym, które dokładnie przeliczono na krajowelimity emisji gazów cieplarnianych (wyrażone w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla) dla całego okresu 2008–2012.

Dla krajów, które przystąpiły do UE po przyjęciu protokołu, określono podobne indywidualne cele – z wyjątkiem Cypru i Malty, dla których nie wyznaczono celów.

Rok bazowy dla poszczególnych gazów cieplarnianych
GazRok bazowy
 • Dwutlenek węgla (CO2)
 • Metan (CH4)
 • Tlenek azotu (N2O)
1990 – oprócz:
 • Bułgarii – 1988
 • Węgier – średnia z lat 1985-1987
 • Słowenii – 1986
 • Polski – 1988
 • Rumunii – 1989
Fluorowane gazy cieplarniane:
 • Fluorowęglowodory (HFCs)
 • Perfluorowęglowodory (PFCs)
 • Sześciofluorek siarki (SF6)
1995 – oprócz:
 • Austrii, Chorwacji, Francji, Włoch i Słowacji – 1990

Redukcja emisji w ramach pierwszego okresu rozliczeniowego protokołu z Kioto

Wszystko wskazuje na to, że UE-15 z nadwyżką zrealizuje swój 8-procentowy cel redukcji gazów cieplarnianych w ramach pierwszego okresu z Kioto.

Nie ma jeszcze ostatecznej oceny zgodności przeprowadzanej przez UNFCCC, ale już wiadomo, że UE osiągnęła ogólną redukcję emisji gazów cieplarnianych o 11,8 proc. dla całej UE, bez wliczania w to dodatkowej redukcji spowodowanej przez pochłaniacze gazów cieplarnianych (LULUCF) i międzynarodowe jednostki emisji.

Pozostałe państwa członkowskie (oprócz Cypru i Malty, dla których nie ustalono celów) również – niektóre bardzo wyraźnie – osiągną więcej niż zamierzały w ramach pierwszego okresu z Kioto. Szczegółowe cele krajowe przedstawiono poniżej.

Cele dla państw UE-15 w ramach podziału obciążeń
(2008–2012)
Cele dla pozostałych państw członkowskich UE
(2008–2012)
UE-15-8 %Bułgaria-8 %
Austria-13 %Chorwacja-5 %
Belgia-7,5 %Czechy-8 %
Dania-21 %Estonia-8 %
Finlandia0 %Węgry-6 %
Francja0 %Łotwa-8 %
Niemcy-21 %Litwa-8 %
Grecja+25 %Polska-6 %
Irlandia+13 %Rumunia-8 %
Włochy-6,5 %Słowacja-8 %
Luksemburg-28 %Słowenia-8 %
Holandia-6 %
Portugalia+27 %CyprNie dotyczy
Hiszpania+15 %MaltaNie dotyczy
Szwecja+4 %
Wielka Brytania-12,5 %

Unijne przepisy wdrażające pierwszy okres rozliczeniowy protokołu z Kioto

Dokumenty Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en)