Klima

Strategi for langsigtet reduktion af drivhusgasemissioner i EU

17/07/2018 - 09/10/2018
Titel

Strategi for langsigtet reduktion af drivhusgasemissioner i EU

Beskrivelse

Strategi afspejler en langsigtet vision for en moderne europæisk økonomi for alle europæere og de muligheder og udfordringer, som ligger i dekarbonisering på lang sigt.

Startdato

17.07.2018

Slutdato

09.10.2018

Emner

Klima, energi, omstilling til et lavemissionssamfund for hele økonomien

Politikområder

Klima, energi

Afdelinger
  • Generaldirektoratet for Energi
  • Generaldirektoratet for Klima
Målgruppe(r)

Alle interesserede parter, herunder borgere, virksomheder og erhvervsorganisationer, ngo'er, konsulentvirksomheder, forskere og højere læreanstalter, organisationer, der repræsenterer regionale, lokale og kommunale myndigheder, andre offentlige eller blandede subnationale enheder samt nationale og internationale offentlige myndigheder.

Formålet med høringen

Høringen skal:

  • Indhente synspunkter og meninger om de teknologiske og socioøkonomiske metoder, der bør undersøges for en langsigtet EU-strategi til reduktion af drivhusgasemissioner
  • Samle fakta, data og viden om elementer, der ikke omfattes af indberetningerne, herunder drivkræfter og hindringer, udfordringer og muligheder, der er relevante for den langsigtede strategi.

Høringen af interessenterne dækker den nødvendige type omstilling, ambitionsniveau, hovedforanstaltninger til opnåelse af denne omstilling, herunder interaktion med andre igangværende omstillinger, de samfundsmæssige og økonomiske udfordringer og muligheder, forbrugernes rolle, behovet for investeringer og innovation. Den vil også se på tekniske spørgsmål om potentialet ved visse afbødningsforanstaltninger.

Sådan indsender du dit bidrag

Spørgeskemaet findes på alle de officielle EU-sprog undtagen irsk, og du kan besvare det på et hvilket som helst officielt EU-sprog. Det tager ca. 25 minutter at besvare spørgsmålene.

Bemærk venligst, at der for at sikre en retfærdig og åben høringsproces kun vil blive taget hensyn til besvarelser, der er modtaget gennem vores onlinespørgeskemaer, og at kun disse besvarelser vil indgå i den opsummerende rapport.

Spørgeskemaet består af tre dele:

  • Del I indeholder spørgsmål om dig som svarperson.
  • Del II indeholder generelle spørgsmål om en lovgivningsramme på miljøområdet.

Du behøver ikke besvare alle spørgsmål. Det er også muligt at uploade dokumenter med skriftlige bemærkninger. Din mening er vigtig for os. Tak fordi du vil bruge tid på at deltage i høringen.

Se spørgeskemaet
Yderligere oplysninger

Som en del af det europæiske åbenhedsinitiativ beder Kommissionen organisationer (bl.a. NGO'er, brancheforeninger og virksomheder), der ønsker at deltage i offentlige høringer, om at oplyse Kommissionen og offentligheden om, hvem og hvad de repræsenterer, hvad der er deres mål, hvordan de bliver finansieret, og hvordan de er struktureret, ved at lade sig registrere i EU's åbenhedsregister og forpligte sig til at efterleve dets adfærdskodeks.

Hvis din organisation er registreret i åbenhedsregistret, bedes du angive registreringsnummeret i spørgeskemaet. Dine besvarelser blev så anset for at repræsentere organisationens holdning.

Hvis din organisation ikke allerede er registreret, kan du registrere den nu. Derefter kan du gå tilbage til denne side for at indsende din besvarelse som en registreret organisation.

I forbindelse med analysen af svarene på en høring vil besvarelser fra respondenter, som vælger ikke at lade sig registrere, blive behandlet som individuelle bidrag (medmindre respondenterne er anerkendt som repræsentanter for interessenter i henhold til artikel 154-155 i TEUF – traktatbestemmelserne om dialogen mellem arbejdsmarkedets parter i EU).

Særlig databeskyttelseserklæring

Kontaktoplysninger

Generaldirektoratet for Klima – Kontor C1

E-mail: CLIMA-ENER-LONG-TERM-STRATEGY@ec.europa.eu

Postadresse:

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Klima
Kontor C1
B-1049 Bruxelles
Belgien
Se besvarelserne
Resultaterne af høringen og næste skridt