Opatření v oblasti klimatu

Veřejná konzultace týkající se hodnocení nařízení o ozonové vrstvě

01/06/2018 - 24/08/2018
Název

Hodnocení nařízení o ozonové vrstvě

Oblast politiky

Opatření v oblasti klimatu

Cílové skupiny

V této konzultaci byli k zaslání příspěvků vyzváni občané a organizace.

Tato konzultace doplňuje cílenou konzultaci, která shromažďovala stanoviska a údaje od podniků a orgánů veřejné moci.

Komise uvítá zejména příspěvky od:

 • průmyslových subjektů zabývajících se náhradami látek poškozujících ozonovou vrstvu
 • hospodářských sdružení
 • výzkumných a vzdělávacích institucí zabývajících se náhradami látek poškozujících ozonovou vrstvu
 • orgánů veřejné moci na místní, regionální nebo celostátní úrovni
 • odborníků na právo EU a mezinárodní právo
 • občanů/spotřebitelů
 • nevládních organizací
Doba trvání konzultace

Od 1. června 2018 do 24. srpna 2018

Cíl konzultace

Cíle této konzultace jsou:

 • zajistit, aby všechny dotčené nebo zainteresované strany měly možnost se konzultace zúčastnit
 • dát zúčastněným stranám prostor k vyjádření jejich názoru na provádění nařízení o ozonové vrstvě
 • shromáždit údaje a názory, na jejichž základě budeme moct určit, zda a proč různá opatření obsažená v nařízení vedla či nevedla k očekávaným výsledkům
 • získat od dotčených zúčastněných stran informace o tom, jak zajistily plnění požadavků nařízení, jak tuto zkušenost hodnotí a zejména, jaké náklady a přínosy jim z toho plynuly
 • doplnit shromážděné údaje o informace o alternativních látkách používaných v průmyslu v rámci výjimky (tj. použití jako technologické činidlo, kritické použití nebo laboratorní použití).
Jak vyplnit dotazník

V zájmu transparentnosti žádá Komise organizace, které chtějí v rámci veřejných konzultací předložit své připomínky, aby jí a veřejnosti podaly informace o tom, jaké a čí zájmy zastupují, a to registrací v rejstříku transparentnosti a přijetím jeho kodexu chování. Pokud se organizace rozhodne tyto informace neposkytnout, Komise podle zavedených postupů zařadí její příspěvek mezi příspěvky od jednotlivců. (Konzultační standardy viz KOM(2002) 704 a sdělení o opatřeních vyvozených z Evropské iniciativy pro transparentnost viz KOM(2007) 127 ze dne 21. března 2007.) Není-li vaše organizace dosud registrována, můžete ji zaregistrovat nyní.

Zohledněny a do souhrnné zprávy budou zařazeny pouze odpovědi odeslané prostřednictvím online dotazníku. Respondenti mají v rámci online dotazníku možnost nahrát doplňující materiály (např. stanovisko), které budou zveřejněny spolu s jejich příspěvkem do konzultace.

Došlé příspěvky budou zveřejněny na internetu. Zajímá-li vás, jakým způsobem bude nakládáno s vaším příspěvkem a osobními údaji, přečtěte si prosím zvláštní prohlášení o ochraně soukromí platné pro tuto konzultaci.

Zobrazit dotazník
Referenční dokumenty a další související konzultace
Kontaktní údaje

Generálního ředitelství pro oblast klimatu – oddělení A2 – Financování opatření v oblasti klimatu, začleňování, Montrealský protokol

e-mail: clima-ods@ec.europa.eu

poštovní adresa:

Evropská komise
Generální ředitelství pro oblast klimatu
A2 – Financování opatření v oblasti klimatu, začleňování, Montrealský protokol
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgie
Zobrazit příspěvky
Výsledky konzultace a další kroky