Klimaat

Openbare raadpleging over de oprichting van het innovatiefonds

15/01/2018 - 10/04/2018
Titel

Openbare raadpleging over de oprichting van het innovatiefonds

Beleidsterrein(en)

Klimaatactie

Doelgroep(en)

Deelname aan deze raadpleging staat open voor alle burgers en organisaties. Wij stellen met name bijdragen op prijs van:

  • directe belanghebbenden en geïnteresseerden (die waarschijnlijk van het innovatiefonds zullen profiteren): bedrijven, met name uit de sectoren staal, ijzer, aluminium, koper, olieraffinage, chemicaliën, pulp en papier, cement, kalk, glas en keramiek, opwekking en opslag van hernieuwbare energie, en de biosector, evenals bedrijven/energiecentrales die gebruikmaken van CO2-afvang/-opslag
  • indirecte belanghebbenden en geïnteresseerden (die waarschijnlijk niet van het innovatiefonds zullen profiteren, maar hebben aangegeven belangstelling voor het initiatief te hebben): EU- en nationale brancheorganisaties, milieu-ngo’s, nationale/regionale overheden en EU-instellingen; de European Investment Bank, Europese en nationale financiële instellingen; de lidstaten
  • het grote publiek
Raadplegingsperiode

15/01/2017-10/04/2018

Doel van de raadpleging
  • Het grote publiek en de belanghebbenden in de gelegenheid stellen hun standpunt kenbaar te maken over zaken die relevant zijn voor de oprichting van het innovatiefonds
  • Input verzamelen (gegevens, feiten en deskundige meningen) onder personen/organisaties uit het bedrijfsleven, de academische wereld en andere sectoren over bepaalde aspecten, zoals de uitdagingen, verwachtingen en financieringsbehoeften van de potentiële begunstigden ten aanzien van innovatie, waarmee rekening moet worden gehouden bij de oprichting van het innovatiefonds
  • Ervoor zorgen dat alle betrokkenen en belanghebbenden hun stem kunnen laten horen
Hoe kunt u uw bijdrage indienen?

Met het oog op transparantie vraagt de Commissie organisaties die in het kader van een openbare raadpleging opmerkingen willen formuleren, aan de Commissie en het grote publiek informatie te verstrekken over wie en wat ze vertegenwoordigen door zich te registreren in het transparantieregister en de gedragscode van dit register te onderschrijven. Bijdragen van organisaties die deze informatie niet hebben verstrekt, publiceert de Commissie als individuele reacties (zie de normen voor raadplegingen, COM (2002) 704, en de mededeling over de follow-up van het ETI, COM (2007) 127 van 21.3.2007). Staat uw organisatie nog niet in het register, dan kunt u zich nu inschrijven.

De ontvangen bijdragen worden online gepubliceerd. Lees de specifieke privacyverklaring voor deze raadpleging als u wilt weten hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en uw bijdrage.

De Commissie houdt rekening met de ontvangen bijdragen en vat deze samen in een verslag. U kunt wel samen met de vragenlijst een ander document zoals een standpuntennota indienen. Dit document zal samen met de antwoorden op de vragen worden gepubliceerd.

Naar de vragenlijst

U vindt de vragenlijst op EU Survey.

Referentiedocumenten en verwante raadplegingen
Contact

E-mail: CLIMA-IF-CONSULTATION@ec.europa.eu

Directoraat-generaal Klimaatactie
Directoraat C (Klimaatstrategie, Governance en Emissies van sectoren buiten de emissiehandel)
Eenheid C3: Landgebruik en Financiering van innovatie
Europese Commissie
B-1049 Brussel
België
Bekijk de bijdragen
Resultaten van de raadpleging en vervolgstappen

Het raadplegingsverslag zal worden bekendgemaakt binnen twee maanden na de sluitingsdatum van de openbare raadpleging.

Met dit verslag wordt rekening gehouden bij de effectbeoordeling en bij het voorstel voor de gedelegeerde handeling, dat naar verwachting eind 2018 zal verschijnen.