Opatření v oblasti klimatu

Veřejná konzultace týkající se zřízení inovačního fondu

15/01/2018 - 10/04/2018
Název

Veřejná konzultace týkající se zřízení inovačního fondu

Oblast politiky

Opatření v oblasti klimatu

Cílová skupina

Této konzultace se mohou zúčastnit všichni občané a organizace. Komise uvítá zejména příspěvky od:

  • zúčastněných stran přímo dotčených nařízením Komise a dalších stran, které projeví eminentní zájem (a s největší pravděpodobností využijí poskytované finanční prostředky): zástupců průmyslových odvětví, zejména odvětví produkce oceli a železa, hliníku, mědi, rafinace ropy, chemických látek, papírenské buničiny a papíru, cementu, vápna, skla a keramiky, odvětví založených na biotechnologiích, odvětví výroby energie z obnovitelných zdrojů a jejího skladování a odvětví a elektráren využívajících technologie zachycování a ukládání CO2
  • zúčastněných stran nepřímo dotčených nařízením Komise, které projeví eminentní zájem (přestože pravděpodobně nebudou využívat poskytované finanční prostředky): celoevropských/vnitrostátních odvětvových sdružení, environmentálních nevládních organizací, celostátních/regionálních orgánů a institucí EU, Evropské investiční banky / vnitrostátních a unijních finančních institucí, členských států
  • široké veřejnosti.
Doba trvání konzultace

15.1.2017–10.4.2018

Účel konzultace
  • poskytnout veřejnosti a zúčastněným stranám příležitost vyjádřit názor na aspekty relevantní pro zřízení inovačního fondu
  • shromáždit vstupy (data a fakta, stanoviska odborníků) z odvětví, akademické obce a dalších zúčastněných stran týkající se konkrétních aspektů, jako jsou klíčové výzvy v oblasti inovací, očekávání a potřeby potenciálních příjemců ohledně financování, které je třeba brát v úvahu při koncipování inovačního fondu
  • zajistit, aby byly zastoupeny všechny dotčené a zainteresované strany
Jak vyplnit dotazník

V zájmu transparentnosti žádá Komise organizace, které chtějí v rámci veřejných konzultací předložit své připomínky, aby jí a veřejnosti podaly informace o tom, jaké a čí zájmy zastupují, a to registrací v rejstříku transparentnosti a přijetím souvisejícího kodexu chování. Pokud se organizace rozhodne tyto informace neposkytnout, Komise podle zavedených postupů zařadí její příspěvek mezi příspěvky od jednotlivců. (Konzultační standardy viz COM (2002) 704 a sdělení o opatřeních vyvozených z Evropské iniciativy pro transparentnost viz COM (2007) 127 ze dne 21. března 2007). Není-li vaše organizace dosud registrována, můžete ji zaregistrovat nyní.

Obdržené příspěvky budou zveřejněny na internetu. Zajímá-li vás, jakým způsobem bude nakládáno s vaším příspěvkem a osobními údaji, přečtěte si prosím zvláštní prohlášení o ochraně soukromí platné pro tuto konzultaci.

Pouze odpovědi odeslané prostřednictvím internetového dotazníku budou zohledněny a zařazeny do souhrnné zprávy. Respondenti mají v rámci online dotazníku možnost nahrát doplňující materiály (např. stanovisko), které budou zveřejněny spolu s jejich příspěvkem do konzultace.

Zobrazit dotazník

Dotazník je k dispozici na stránkách EU Survey.

Referenční dokumenty a související konzultace
Kontaktní údaje

E-mail: CLIMA-IF-CONSULTATION@ec.europa.eu

Generální ředitelství pro oblast klimatu
Ředitelství C – Strategie pro oblast klimatu, řízení a emise z neobchodních odvětví
Oddělení C3: Využívání půdy a financování inovací
Evropská komise
B-1049 Brusel
Belgie
Zobrazit příspěvky
Výsledky konzultace a další kroky

Zpráva o konzultaci bude zveřejněna do dvou měsíců od ukončení konzultace.

Zpráva bude též využita při přípravě souvisejícího posouzení dopadů a návrhu aktu v přenesené pravomoci, který by měl být podle plánu předložen do konce roku 2018.