Działania w dziedzinie klimatu

Metodyka opracowania wykazu sektorów i podsektorów uznanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji (2021–2030)

20/11/2017 - 12/02/2018
Tytuł

Metodyka opracowania wykazu sektorów i podsektorów uznanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji (2021–2030)

Obszary polityki

Działania w dziedzinie klimatu

Grupy docelowe

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich obywateli i wszystkie organizacje, a także organy administracji publicznej.

Czas trwania konsultacji

Od 20 listopada 2017 r. do 12 lutego 2018 r.

Cel konsultacji

Konsultacje mają umożliwić Komisji Europejskiej zgromadzenie opinii zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa na temat wariantów metodyki służącej wdrożeniu przepisów przewidzianych w dyrektywie w sprawie EU ETS w odniesieniu do oceny sektorów, na podstawie ustalonych kryteriów, pod kątem ryzyka ucieczki emisji, aby opracować odpowiedni wykaz.

Jak przesłać odpowiedzi?

W trosce o zapewnienie przejrzystości Komisja zwraca się do organizacji, które pragną wziąć udział w konsultacjach, o zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości oraz zobowiązanie się do przestrzegania jego kodeksu postępowania. Dzięki temu Komisja i ogół społeczeństwa będą miały dostęp do informacji na temat tego, kogo i jakie interesy organizacje te reprezentują. Odpowiedzi przesłane przez organizacje, które nie zdecydowały się na przedstawienie tych informacji, zostaną zaliczone – zgodnie z oficjalnie przyjętą przez Komisję polityką – do kategorii odpowiedzi osób prywatnych. (Standardy w zakresie konsultacji, zob. COM (2002) 704 oraz komunikat „Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości” – działania następcze, COM (2007) 127 z 21.3.2007). Jeżeli Państwa organizacja nie jest zarejestrowana, mogą Państwo zarejestrować ją teraz.

Otrzymane odpowiedzi zostaną opublikowane w internecie. Proszę zapoznać się ze specjalnym oświadczeniem o ochronie prywatności opublikowanym wraz z ogłoszeniem o rozpoczęciu konsultacji. Oświadczenie zawiera informacje na temat sposobów przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi.

Zobacz kwestionariusz
Dokumenty źródłowe i inne powiązane konsultacje
Kontakt

Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu – Dział B2

Adres e-mail: CLIMA-CARBON-LEAKAGE@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission
Directorate-General Climate Action
Unit B2
B-1049 Bruxelles
Belgia
Zobacz odpowiedzi
Wyniki konsultacji i kolejne działania