Klimato politika

Galima 2021–2030 m. laikotarpio sektorių ir jų pošakių, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašo nustatymo metodika

20/11/2017 - 12/02/2018
Pavadinimas

Galima 2021–2030 m. laikotarpio sektorių ir jų pošakių, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašo nustatymo metodika

Politikos sritis (-ys)

Klimato politika

Tikslinė (-ės) grupė (-ės)

Šiose konsultacijose gali dalyvauti visi piliečiai, organizacijos ir valdžios institucijos.

Konsultacijų laikotarpis

Nuo 2017 m. lapkričio 20 d. iki 2018 m. vasario 12 d.

Konsultacijų tikslas

Šias konsultacijas Europos Komisija pradeda tam, kad sužinotų suinteresuotųjų subjektų ir piliečių nuomones, kokią metodiką reikia pasirinkti siekiant įgyvendinti nuostatas, jau numatytas ES ATLPS direktyvoje, dėl sektorių vertinimo remiantis nustatytais kriterijais ir sudaryti sektorių, kuriems būdinga anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašą.

Nuomonės teikimo tvarka

Skaidrumo sumetimais Komisija ragina organizacijas, kurios nori pateikti pastabų per viešas konsultacijas, jai ir plačiajai visuomenei pateikti informacijos apie tai, kam jos atstovauja. Tam jos turėtų užsiregistruoti Skaidrumo registre ir įsipareigoti laikytis jo elgesio kodekso. Jeigu organizacija nusprendžia neteikti šios informacijos, Komisija pagal nustatytą tvarką šiuos atsakymus priskiria prie asmeninių nuomonių. (Konsultacijų standartai, žr. COM(2002) 704, ir 2007 m. kovo 21 d. Komunikatas dėl tolesnių veiksmų dėl Europos skaidrumo iniciatyvos, žr. COM (2007) 127.) Jeigu jūsų organizacija neužregistruota, galite ją užregistruoti dabar.

Gautos nuomonės bus skelbiamos internete. Svarbu perskaityti prie šių konsultacijų dokumento pridėtą specialų pareiškimą apie privatumo apsaugą, kuriame pateikiama informacija, kaip bus tvarkomi jūsų asmens duomenys ir naudojamos nuomonės.

Klausimyno peržiūra
Susiję dokumentai ir kitos šios srities konsultacijos
Kontaktiniai duomenys

Klimato politikos generalinio direktorato B2 skyrius

E. paštas CLIMA-CARBON-LEAKAGE@ec.europa.eu

Pašto adresas:

European Commission
Directorate-General Climate Action
Unit B2
B-1049 Bruxelles
Belgium (Belgija)
Atsakymų peržiūra
Konsultacijų rezultatai ir tolesni veiksmai