Kliimameetmed

Metodoloogilised valikud selliste sektorite või allsektorite loetelu kindlaks määramiseks (ajavahemikuks 2021–2030), mille puhul valitseb märkimisväärne kasvuhoonegaaside heite ülekandumise oht.

20/11/2017 - 12/02/2018
Pealkiri

Metodoloogilised valikud selliste sektorite või allsektorite loetelu kindlaks määramiseks (ajavahemikuks 2021–2030), mille puhul valitseb märkimisväärne kasvuhoonegaaside heite ülekandumise oht.

Poliitikavaldkon(na)d

Kliimameetmed

Sihtrühm(ad)

Selles konsultatsioonis on osalema oodatud kõik kodanikud, organisatsioonid ja riigiasutused.

Konsultatsiooni kestus

20. november 2017 – 12. veebruar 2018

Konsultatsiooni eesmärk

Euroopa Komisjon algatab käesoleva konsultatsiooni, et koguda huvirühmade ja kodanike arvamusi metodoloogiliste valikute kohta, mida on vaja teha, et rakendada ELi heitkogustega kauplemise süsteemi direktiiviga juba ette nähtud sätteid seoses selliste sektorite hindamisega kindlaksmääratud kriteeriumide alusel, mille puhul valitseb kasvuhoonegaaside heite ülekandumise oht.

Kuidas oma seisukohti esitada?

Komisjon palub läbipaistvuse huvides anda avalike konsultatsioonide käigus oma arvamusi esitada soovivatel organisatsioonidel komisjonile ja laiemale üldsusele teavet selle kohta, keda ja mida nad esindavad, kandes oma andmed läbipaistvusregistrisse ning nõustudes järgima selle käitumisjuhendit. Kui organisatsioon nimetatud teavet ei esita, näeb komisjoni väljakujunenud tava ette, et vastuseid käsitatakse eraisiku seisukohtadena. (Konsulteerimisnõuded, vt KOM (2002) 704, ja teatis Euroopa läbipaistvusalgatuse järelmeetmete kohta, vt KOM (2007) 127 (21.3.2007)) Kui teie organisatsioon ei ole registreeritud, siis on teil võimalus nüüd registreeruda.

Saadud vastused avaldatakse internetis. Tutvuge kindlasti konsultatsioonile lisatud isikuandmete kaitse põhimõtetega, milles selgitatakse, kuidas teie isikuandmeid ja vastuseid töödeldakse.

Vaadake küsimustikku
Viitedokumendid ja muud asjakohased konsultatsioonid
Kontaktandmed

Kliimameetmete peadirektoraat – üksus B2

E-post: CLIMA-CARBON-LEAKAGE@ec.europa.eu

Postiaadress:

European Commission
Directorate-General Climate Action
Unit B2
B-1049 Bruxelles
Belgium
Vaadake vastuseid
Konsultatsiooni tulemused ja edasised sammud