Δράση για το κλίμα

Μεθοδολογικές επιλογές για τον καθορισμό των τομέων και υποτομέων στους οποίους θεωρείται ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνο διαρροής άνθρακα, για την περίοδο 2021-2030

20/11/2017 - 12/02/2018
Τίτλος

Μεθοδολογικές επιλογές για τον καθορισμό των τομέων και υποτομέων στους οποίους θεωρείται ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος διαρροής άνθρακα, για την περίοδο 20212030

Τομείς πολιτικής

Δράση για το κλίμα

Στοχευόμενες ομάδες

Όλοι οι πολίτες, οργανώσεις και αρχές μπορούν να λάβουν μέρος στην παρούσα διαβούλευση

Περίοδος διαβούλευσης

Από 20 Νοεμβρίου 2017 έως 12 Φεβρουαρίου 2018

Στόχος της διαβούλευσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά αυτή τη διαβούλευση για να συγκεντρώσει τις απόψεις των ενδιαφερόμενων φορέων και των πολιτών σχετικά με τις μεθόδους που πρέπει να επιλεγούν για την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπει ήδη η οδηγία της ΕΕ για το ΣΕΔΕ όσον αφορά την αξιολόγηση τομέων, η οποία γίνεται βάσει καθορισμένων κριτηρίων και έχει ως αποτέλεσμα την κατάρτιση του καταλόγου διαρροής άνθρακα.

Πώς μπορείτε να υποβάλετε τις απαντήσεις σας

Για λόγους διαφάνειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους οργανισμούς που επιθυμούν να υποβάλουν σχόλια, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, να δημοσιοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο ευρύ κοινό πληροφορίες σχετικά με το ποιον και τι εκπροσωπούν, μέσω της εγγραφής τους στο Μητρώο Διαφάνειας και της αποδοχής του σχετικού Κώδικα Δεοντολογίας. Εάν μια οργάνωση αποφασίσει να μην παράσχει τις εν λόγω πληροφορίες, αποτελεί διακηρυγμένη πολιτική της Επιτροπής να κατατάξει τις απαντήσεις της στις ατομικές απαντήσεις. (Προδιαγραφές διαβουλεύσεων, βλ. COM(2002) 704, και ανακοίνωση σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής της Πράσινης Βίβλου «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη διαφάνεια», βλ. COM(2007) 127 της 21/03/2007). Εάν ο οργανισμός σας δεν είναι εγγεγραμμένος, έχετε τη δυνατότητα να τον εγγράψετε τώρα.

Οι απαντήσεις που θα ληφθούν θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο. Είναι σημαντικό να διαβάσετε τη δήλωση περί απορρήτου που επισυνάπτεται στην παρούσα διαβούλευση, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα και οι απαντήσεις σας.

Δείτε το ερωτηματολόγιο
Έγγραφα αναφοράς και άλλες συναφείς διαβουλεύσεις
Στοιχεία επικοινωνίας

Directorate-General Climate Action - Unit B2

E-mail: CLIMA-CARBON-LEAKAGE@ec.europa.eu

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission
Directorate-General Climate Action
Unit B2
B-1049 Bruxelles
Βέλγιο
Δείτε τις απαντήσεις
Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενες ενέργειες