Действия по климата

Избор на методология за изготвяне на списъка от сектори и подсектори, считани за изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии, за периода 2021 — 2030 г.

20/11/2017 - 12/02/2018
Наименование

Избор на методология за изготвяне на списъка от сектори и подсектори, смятани за изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии, за периода 2021 — 2030 г.

Области на политиката

Действия по климата

Целева(и) група(и)

В тази консултация могат да участват всички граждани, организации и органи.

Период на консултацията

От 20 ноември 2017 г. до 12 февруари 2018 г.

Цел на консултацията

Европейската комисия провежда тази консултация, за да бъдат събрани мненията на заинтересовани страни и граждани за избора на методология във връзка с прилагането на предвидените в Директивата за СТЕ на ЕС разпоредби относно оценката на секторите въз основа на утвърдени критерии, което трябва да доведе до изготвяне на списък на секторите, изложени на риск от изместване на въглеродни емисии.

Как можете да вземете участие?

В интерес на прозрачността Комисията моли организациите, които желаят да изпратят коментари в контекста на публични консултации, да предоставят на Комисията и на широката общественост информация за това кого и какво представляват, като се регистрират в Регистъра за прозрачност и приемат неговия кодекс за поведение. Ако дадена организация реши да не предостави тази информация, официалната политика на Комисията е да отнесе този отговор към категорията на индивидуалните отговори. (Стандарти за консултации, вж. COM(2002) 704, и Съобщение за последващи мерки по Европейската инициатива за прозрачност, вж.COM (2007) 127 от 21.3.2007 г.). Ако Вашата организация не е регистрирана, имате възможност да се регистрирате сега.

Получените отговори ще бъдат публикувани в интернет. Важно е да се запознаете със специалната декларация за поверителност, приложена към настоящата декларация, за да получите информация за начина, по който ще се обработват Вашите лични данни и отговори.

Към въпросника
Документи за справка и други консултации, свързани с настоящата консултация
Координати за връзка

Генерална дирекция „Действия по климата“ — отдел B2

Електронна поща: CLIMA-CARBON-LEAKAGE@ec.europa.eu

Пощенски адрес:

European Commission
Directorate-General Climate Action
Unit B2
B-1049 Bruxelles
Belgium
Разглеждане на отговорите
Резултати от консултацията и следващи стъпки