Klimat

Utvärdering av EU:s strategi för klimatanpassning

07/12/2017 - 01/03/2018

 

Delta i samrådet >

Titel

Utvärdering av EU:s strategi för klimatanpassning

Politikområde

Klimat

Jordbruk och landsbygdsutveckling

Banktjänster och finansiella tjänster

Gränser och säkerhet

Näringsliv

Sysselsättning och socialpolitik

Energi

Miljö

EU:s grannskapspolitik

Utrikes- och säkerhetspolitik

Humanitärt bistånd och civilskydd

Internationellt samarbete och utveckling

Havsfrågor och fiske

Migration och asyl

Regionalpolitik

Forskning och innovation

Handel

Transporter

Målgrupper

Alla privatpersoner och organisationer är välkomna att delta i samrådet. Vi vill gärna ha bidrag från dig som arbetar med klimatanpassning i alla typer av organisationer i EU.

Samrådsperiod

7december 2017–1 mars 2018

Samrådets syfte

Inledning

EU:s strategi för klimatanpassning antogs i april 2013 och ska stärka EU:s resiliens genom att förbättra myndigheternas beredskap och kapacitet att anpassa samhället till klimatförändringarna.  Strategin ska främja insatser för klimatsäkring i medlemsländerna och på EU-nivå och leda till bättre beslutsunderlag genom åtta åtgärder:

  • Åtgärd 1: Uppmuntra alla EU-länder att anta övergripande strategier för klimatanpassning. EU-kommissionen ska ta fram riktlinjer för att hjälpa länderna att utveckla, genomföra och revidera sina anpassningsåtgärder och dessutom en resultattavla med indikatorer för att mäta ländernas klimatberedskap.
  • Åtgärd 2: Stödja kapacitetsuppbyggnad och intensifiera anpassningsåtgärderna i EU genom bidrag från Life-programmet (2014–2020). Kommissionen ska främja anpassningsåtgärder i sårbara områden – insatser mot översvämningar som drabbar flera länder, gemensam förvaltning av kustområden, integrering av anpassningsåtgärder i stadsplanering, byggnadskonstruktioner och förvaltning av naturresurser, åtgärder för bergsområden och öar, hållbar vattenförvaltning samt bekämpning av ökenspridning och skogsbränder i områden som ofta drabbas av torka. Kommissionen ska också stödja sårbarhetsanalyser och anpassningsstrategier, som kan beröra flera länder, och främja informationsinsatser om klimatanpassning.
  • Åtgärd 3: Införa klimatanpassning inom ramen för borgmästaravtalet (2013/2014). Kommissionen ska stödja klimatanpassning i städerna, bland annat genom ett initiativ som bygger på borgmästaravtalet, för att få lokala myndigheter att på frivillig basis anta lokala strategier och informationsinsatser.
  • Åtgärd 4: Öka kunskapen. Kommissionen ska samarbeta med EU-länderna och berörda aktörer för att kartlägga kunskapsluckor och verktyg och metoder för att åtgärda bristerna. Resultaten ska bidra till programplaneringen för Horisont 2020 (2014–2020), EU:s ramprogram för forskning och innovation. Man vill också förbättra samspelet mellan forskning, politik och näringsliv. Kommissionen ska också främja sårbarhetsanalyser på EU-nivå, stödja det gemensamma forskningscentrumet i dess arbete med att uppskatta klimatförändringarnas konsekvenser och göra en omfattande genomgång av hur EU påverkas.
  • Åtgärd 5: Vidareutveckla klimatanpassningsportalen Climate-Adapt. Kommissionen och Europeiska miljöbyrån ska förbättra tillgången till information och samverkan mellan portalen och andra relevanta kunskapsplattformar, även nationella och lokala portaler. Man vill särskilt lyfta fram kostnads-nyttoanalyser av politiken och innovativ finansiering.
  • Åtgärd 6: Underlätta klimatsäkring i EU:s politik för jordbruk, sammanhållning och fiske. Kommissionen har tagit fram en vägledning för hur klimatanpassning bättre kan integreras i jordbruks-, sammanhållnings- och fiskeripolitiken. EU:s länder och regioner kan också använda medel från sammanhållnings- och jordbrukspolitiken för att öka kunskapen, investera i nödvändiga analyser, riskbedömningar och verktyg och bygga upp sin kapacitet för klimatanpassning.
  • Åtgärd 7: Skapa en tåligare infrastruktur. De europeiska standardiseringsorganisationerna ska kartlägga och se över standarder för energi, transporter och byggnader för att ta bättre hänsyn till klimatanpassning. Man har även tagit fram riktlinjer för projektutvecklare för att klimatsäkra sårbara investeringar. Kommissionen kommer också att se över behovet av ytterligare vägledning om mobilisering av ekosystembaserade strategier för klimatanpassning.
  • Åtgärd 8: Främja försäkringar och andra finansiella produkter för klimattåliga investeringar och affärsbeslut. Samtidigt med strategin antog kommissionen en grönbok om försäkring mot naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor. Kommissionen vill att det ska tecknas fler naturkatastrofförsäkringar och att försäkringspremier och andra finansiella produkter ska användas för att förebygga och begränsa risker och se till att investeringar och affärsbeslut är klimattåliga på lång sikt.

Syftet med samrådet

Under 2016 inledde kommissionen en utvärdering av strategin för att se hur den har genomförts och vilket genomslag den har fått jämfört med förväntningarna när den antogs 2013.  Vi tittar också på hur förutsättningarna har ändrats, till exempel genom Parisavtalet från 2015, som lyfter fram klimatanpassning som lika viktigt som minskade växthusgasutsläpp. Utvärderingen följer standardförfarandet och undersöker strategins relevans, genomslag, effektivitet, samstämmighet och EU-mervärde. Du kan läsa mer om utvärderingen och se de specifika utvärderingsfrågorna i färdplanen för utvärderingen.

Det här samrådet kompletterar andra samråd med intressenter som ska bidra till utvärderingen av strategin.

Så lämnar du ditt bidrag

För att öka öppenheten uppmanas alla organisationer som vill delta att ge kommissionen och allmänheten information om vem och vad de företräder genom att registrera sig i EU:s öppenhetsregister och förbinda sig att följa dess uppförandekod. Om en organisation inte lämnar den informationen, behandlar kommissionen organisationens bidrag som ett enskilt bidrag (se normer för samråd, KOM(2002) 704, och meddelandet om uppföljning av det europeiska öppenhetsinitiativet, KOM(2007) 127). Om din organisation inte är registrerad kan du registrera den nu.

Bidragen kommer att läggas ut på nätet. I de särskilda reglerna för skydd av personuppgifter kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och svar.

Bara de svar vi får via webbenkäten kommer att beaktas och ingå i den sammanfattande rapporten. I webbenkäten kan du också ladda upp dokument, t.ex. en ståndpunkt, som publiceras tillsammans med svaret.

Gå till enkäten

Enkäten finns i EU Survey.

Möte om samrådet

Möte om samrådet om utvärderingen av EU:s strategi för klimatanpassning, 23 januari 2018, konferenscentrumet Albert Borschette, Rue Froissart 36, 1040 Etterbeek, Bryssel, Belgien.

Bakgrundsmaterial och andra relevanta samråd

Ansvarsfriskrivning

Observera att bakgrundsdokumenten hör till en utvärdering som gjorts av externa konsulter och därför inte representerar kommissionens synpunkter. Konsultteamet har inför det här samrådet slutfört sin faktagenomgång och gjort särskilda enkäter och intervjuer. De resultat som presenteras i bakgrundsdokumenten och enkäten är därför preliminära och ingen fullständig utvärdering. Resultaten och slutsatserna kan komma att ändras under arbetets gång.

Kontakt

Mejladress: CLIMA-CLIMATE-CHANGE-ADAPTATION@ec.europa.eu

Generaldirektoratet för klimatpolitik
Direktorat A (Internationella kontakter och politiksamordning)
Enhet A3: Klimatanpassning
Europeiska kommissionen
1049 Bryssel
Belgien

Läs bidragen

Vi kommer att publicera svaren så fort som möjligt efter att samrådet har avslutats.

Resultatet av samrådet och kommande etapper

Vi kommer att publicera svaren och vår analys så fort som möjligt efter avslutat samråd.