Opatrenia na ochranu klímy

Hodnotenie stratégie EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

07/12/2017 - 01/03/2018

 

Zapojte sa do konzultácie >

Názov

Hodnotenie stratégie EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

Oblasť/oblasti politiky

Opatrenia v oblasti klímy

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Bankové a finančné služby

Hranice a bezpečnosť

Podnikanie a priemysel

Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Energetika

Životné prostredie

Európska susedská politika

Zahraničné veci a bezpečnostná politika

Humanitárna pomoc a civilná ochrana

Medzinárodná spolupráca a rozvoj

Námorné záležitosti a rybárstvo

Migrácia a azyl

Regionálna politika

Výskum a inovácie

Obchod

Doprava

Cieľová skupina/skupiny

V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov a organizácií, osobitne však odborníkov, ktorí sa zaoberajú adaptáciou na zmenu klímy vo všetkých typoch organizácií v EÚ.

Obdobie trvania konzultácie

7. december 2017 – 1. marec 2018

Cieľ konzultácie

Úvod

Cieľom stratégie EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy (ďalej len „stratégia“) prijatej v apríli 2013 je zvýšiť odolnosť územia EÚ tým, že sa zlepší pripravenosť a kapacita reagovať na dôsledky zmeny klímy na všetkých úrovniach verejnej správy. Stratégia zahŕňa záväzok k dosiahnutiu troch cieľov: podpora činnosti členských štátov; opatrenia na zvyšovanie odolnosti voči zmene klímy na úrovni EÚ a podpora informovaného prijímania rozhodnutí – prostredníctvom vykonávania ôsmich opatrení:

  • Opatrenie 1: Podnietiť všetky členské štáty, aby prijali komplexné stratégie pre adaptáciu: Súčasťou tohto opatrenia sú pokyny Európskej komisie, ktorých cieľom je pomôcť členským štátom rozvíjať, vykonávať a prehodnotiť ich politiky adaptácie, ako aj vypracovanie hodnotiacej tabuľky pripravenosti na adaptáciu, v ktorej sa určia kľúčové ukazovatele na meranie pripravenosti členských štátov v oblasti klímy.
  • Opatrenie 2: Poskytnúť financovanie z programu LIFE na podporu budovania kapacít a posilnenie opatrení na adaptáciu v Európe (2014 – 2020): Komisia bude podporovať adaptáciu v zraniteľných oblastiach (cezhraničné riadenie záplav; cezhraničné riadenie pobrežných oblastí; začlenenie adaptácie do územného plánovania miest, stavebných projektov a riadenia prírodných zdrojov; horské a ostrovné oblasti; udržateľné hospodárenie s vodou; boj proti vysušovaniu pôdy a lesným požiarom v oblastiach náchylných na suchá). Komisia bude podporovať vypracovanie posúdenia zraniteľnosti a stratégií pre adaptáciu vrátane tých, ktoré majú cezhraničný charakter, ako aj zvyšovanie informovanosti o adaptácii.
  • Opatrenie 3: Začleniť adaptáciu do rámca Dohovoru starostov (2013/2014): Komisia bude podporovať adaptáciu v mestách, najmä prostredníctvom iniciatívy na základe vzoru Dohovor starostov, prostredníctvom ktorej sa môžu miestne orgány dobrovoľne zaviazať prijať miestne stratégie pre adaptáciu a vykonávať činnosti na zvyšovanie informovanosti.
  • Opatrenie 4: Preklenúť medzery v znalostiach: Komisia bude spolupracovať s členskými štátmi a zainteresovanými stranami s cieľom určiť medzery v poznatkoch o adaptácii, ako aj relevantné nástroje a metódy na ich preklenutie. Závery sa zohľadnia pri plánovaní programu Horizont 2020, rámcového programu EÚ v oblasti výskumu a inovácie na roky 2014 – 2020, a budú odpoveďou na potrebu lepších rozhraní medzi vedou, tvorbou politiky a podnikateľskou sférou. Komisia ďalej podporí posudzovanie zraniteľnosti na úrovni celej EÚ a Spoločné výskumné stredisko v jeho práci na odhadovaní vplyvov zmeny klímy. Komisia takisto uskutoční komplexné preskúmanie otázky, čo bude celosvetová zmena klímy znamenať pre EÚ.
  • Opatrenie 5: Ďalej rozvíjať platformu Climate-ADAPT ako „jednotné kontaktné miesto“ pre informácie o adaptácii v Európe: Komisia a EEA budú zlepšovať prístup k informáciám a rozvíjať súčinnosť medzi platformou Climate-ADAPT a inými príslušnými znalostnými platformami vrátane vnútroštátnych a miestnych portálov. Osobitná pozornosť sa bude venovať hodnoteniu nákladov a prínosov politík a inovačnému financovaniu.
  • Opatrenie 6: Prispieť k odolnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), politiky súdržnosti a spoločnej rybárskej politiky (SRP) voči zmene klímy: Komisia poskytla pokyny, pokiaľ ide o ďalšie začleňovanie adaptácie do SPP, politiky súdržnosti a spoločnej rybárskej politiky. Členské štáty a regióny môžu takisto použiť financovanie z politiky súdržnosti a SPP na roky 2014 – 2020 pri vyplňovaní medzier v znalostiach, pri investíciách do potrebných analýz, posúdení rizík, nástrojov a budovaní kapacít na účely adaptácie.
  • Opatrenie 7: Zabezpečiť odolnejšiu infraštruktúru: Toto opatrenia zahŕňa poverenie normalizačných organizácií EÚ, aby mohli identifikovať a revidovať normy relevantné pre priemysel v oblasti energetiky, dopravy a budov v záujme lepšieho zohľadnenia adaptácie. Navrhovateľom projektov sa spolu so stratégiou poskytli pokyny s cieľom zabezpečiť, aby boli zraniteľné investície odolné voči zmene klímy. Komisia tiež preskúma potrebu dodatočných pokynov o mobilizácii prístupov k adaptácii založených na ekosystémoch.
  • Opatrenie 8: Podporovať poistenie a ďalšie finančné produkty pre investície a obchodné rozhodnutia odolné voči zmene klímy: Komisia prijala spolu so stratégiou zelenú knihu o poistení proti prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou. Cieľom Komisie je zlepšiť prenikanie poistenia proti prírodným katastrofám na trh a uvoľniť plný potenciál stanovovania cien poistenia a ďalších finančných produktov v záujme informovanosti o riziku, prevencie a zmierňovania rizika a v záujme dlhodobej odolnosti investícií a obchodných rozhodnutí.

Ciele konzultácie

V roku 2016 začala Komisia postup hodnotenia stratégie. V hodnotení sa skúma vykonávanie a dosiahnuté výsledky stratégie v porovnaní s tým, čo sa očakávalo pri jej prijatí v roku 2013. Hodnotenie sa zameriava aj na vývoj potrieb, na ktoré stratégia reaguje, napríklad vzhľadom na Parížsku dohodu z roku 2015, ktorá pristupuje k adaptácii na zmenu klímy rovnako ako k zníženiu emisií skleníkových plynov. Hodnotenie sa riadi štandardným rámcom na hodnotenie politík EÚ a skúma relevantnosť, účinnosť, efektívnosť, koherentnosť a pridanú hodnotu pre EÚ. Podrobnejšie informácie o hodnotení a konkrétnych otázkach hodnotenia možno nájsť v pláne hodnotenia.

Táto verejná konzultácia je jednou z konzultačných činností so zainteresovanými stranami s cieľom zhromaždiť dôkazy na podporu hodnotenia stratégie.

Spôsob predkladania príspevkov

Komisia vyzýva organizácie, ktoré chcú v rámci verejných konzultácií predložiť svoje pripomienky, aby v záujme transparentnosti poskytli Komisii a širokej verejnosti informácie o tom, koho a čo zastupujú, a to prostredníctvom registrácie v registri transparentnosti a prijatím kódexu správania. Ak sa organizácia rozhodne neposkytnúť tieto informácie, Komisia v súlade so svojou stanovenou politikou zaradí takýto príspevok medzi príspevky jednotlivcov. [Konzultačné normy, pozri KOM(2002) 704 a oznámenie o opatreniach nadväzujúcich na zelenú knihu o Európskej iniciatíve za transparentnosť, pozri KOM(2007) 127 z 21. marca 2007]. Ak vaša organizácia nie je registrovaná, môžete sa zaregistrovať teraz.

Doručené príspevky budú uverejnené na internete. Pozorne si prečítajte pripojené osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov, v ktorom sa dozviete, ako sa budú vaše osobné údaje a odpovede spracúvať.

Do súhrnnej správy budú spracované a zahrnuté len odpovede zaslané prostredníctvom online dotazníka. Respondenti majú v rámci online dotazníka možnosť nahrať dokument, napríklad pozičný dokument. Tento dokument sa uverejní spolu s odpoveďou.

Zobraziť dotazník

Dotazník je k dispozícii na portáli EU Survey.

Konzultačné stretnutie

Konzultačné stretnutie k hodnoteniu stratégie EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy, 23. januára 2018, konferenčné centrum Albert Borschette, rue Froissart 36, 1040 Etterbeek, Brusel, Belgicko.

Referenčné dokumenty a ďalšie súvisiace konzultácie

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Upozorňujeme, že podkladové dokumenty sú súčasťou prebiehajúceho konzultačného postupu v súvislosti s hodnotením stratégie. Tento postup uskutočňujú externí konzultanti a nemožno ho považovať za názory Komisie. Konzultácia nasleduje po ukončení administratívneho posudzovania, cielených prieskumov a rozhovorov zo strany konzultačného tímu. Zistenia uvedené v podkladových dokumentoch a v dotazníku sú preto len predbežné a nemožno ich považovať za úplné posúdenie, pretože zistenia a závery sa môžu v ďalších fázach zmeniť.

Kontaktné údaje

E-mail: CLIMA-CLIMATE-CHANGE-ADAPTATION@ec.europa.eu

Generálne riaditeľstvo pre oblasť klímy
Riaditeľstvo A – Medzinárodné vzťahy a zohľadňovanie opatrení
Oddelenie A3: Adaptácia
Európska komisia
B-1049 Brusel
Belgicko

Zobraziť príspevky

Komisia zverejní reakcie krátko po skončení konzultačného obdobia.

Výsledky konzultácie a ďalšie kroky

Komisia krátko po skončení konzultačného obdobia zverejní reakcie a výsledky na tejto stránke