Działania w dziedzinie klimatu

Ocena Strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

07/12/2017 - 01/03/2018

 

Weź udział w konsultacjach >

Tytuł

Ocena Strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

Obszary polityki

Działania w dziedzinie klimatu

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Usługi bankowe i finansowe

Granice i bezpieczeństwo

Przedsiębiorstwa i przemysł

Zatrudnienie i sprawy społeczne

Energia

Środowisko

Europejska polityka sąsiedztwa

Sprawy zagraniczne i polityka bezpieczeństwa

Pomoc humanitarna i ochrona ludności

Współpraca międzynarodowa i rozwój

Gospodarka morska i rybołówstwo

Migracja i azyl

Polityka regionalna

Badania naukowe i innowacje

Handel

Transport

Grupy docelowe

Do udziału w konsultacjach zapraszamy osoby prywatne i organizacje. Szczególnie interesuje nas opinia osób, które zawodowo zajmują się kwestią dostosowania do zmian klimatu i reprezentują wszelkiego rodzaju organizacje z całej UE.

Czas trwania konsultacji

7/12/2017–1/3/2018

Cel konsultacji

Wprowadzenie

Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu (dalej zwana Strategią), przyjęta w kwietniu 2013 r., ma na celu budowanie odporności terytorium UE poprzez lepsze przygotowanie na skutki zmian klimatu i zwiększanie zdolności do reagowania na te zmiany na wszystkich poziomach sprawowania władzy. Strategia ma trzy cele: wspieranie działań państw członkowskich, uodparnianie się na zmiany klimatu w skali UE oraz ulepszenie procesu decyzyjnego. Realizacji tych celów służą następujące działania:

  • Działanie 1: Zachęcenie wszystkich państw członkowskich do przyjęcia wszechstronnych strategii przystosowawczych Komisja Europejska opracuje wytyczne, które pomogą państwom członkowskim w opracowaniu, wdrożeniu i dokonaniu przeglądu swojej polityki adaptacyjnej, jak również tablicę wyników w zakresie przygotowania, określającą główne wskaźniki stosowane do pomiaru poziomu gotowości państw członkowskich.
  • Działanie 2: Zapewnienie finansowania w ramach LIFE w celu wspierania tworzenia potencjału oraz przyspieszenia tempa działań przystosowawczych w Europie (2014-2020): Komisja będzie propagować przystosowanie w szczególności w następujących obszarach podatnych na zagrożenia (zarządzanie powodziowe w skali międzynarodowej, zarządzanie strefami przybrzeżnymi w skali międzynarodowej, włączenie przystosowania do zmian klimatu do miejskich planów zagospodarowania przestrzennego, projektowania budynków i gospodarki zasobami naturalnymi, uwzględnienie obszarów górskich i wyspiarskich, zrównoważona gospodarka wodna, walka z pustynnieniem i pożarami lasów w obszarach często nawiedzanych przez susze). Komisja będzie również wspierać przeprowadzanie ocen podatności na zagrożenia i tworzenie strategii przystosowawczych, w tym również strategii o charakterze międzynarodowym, oraz prowadzić działania informacyjne na temat przystosowania do zmiany klimatu.
  • Działanie 3: Uwzględnienie kwestii przystosowania w ramach Porozumienia Burmistrzów (2013/2014): Komisja będzie wspierać działania przystosowawcze w miastach. Jednym z nich będzie inicjatywa polegająca na dobrowolnym zobowiązaniu się do wprowadzenia lokalnych strategii przystosowawczych i realizacji działań informacyjnych. Jest ona oparta na tym samym schemacie co inicjatywa Porozumienie Burmistrzów.
  • Działanie 4: Uzupełnienie braków w wiedzy: We współpracy z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami Komisja postara się stwierdzić, w jakich obszarach istnieją braki w wiedzy, a następnie zaproponować metody, jakimi najlepiej je uzupełnić. Wyniki oceny zostaną uwzględnione w planowaniu działań realizowanych w ramach programu „Horyzont 2020” (2014-2020) na rzecz badań naukowych i innowacji. W zakres tego działania wchodzi również kwestia konieczności budowania połączeń między obszarami nauki, polityki i przedsiębiorczości. Komisja będzie promować realizację ogólnounijnych ocen podatności na zagrożenia, wspierać Wspólne Centrum Badawcze w pracach nad oszacowaniem skutków zmiany klimatu, a także przeprowadzi kompleksowy przegląd znaczenia globalnej zmiany klimatu z punktu widzenia UE.
  • Działanie 5: Dalszy rozwój Climate-ADAPT jako „punktu kompleksowej obsługi” w zakresie informacji o przystosowaniu do zmiany klimatu w Europie: Komisja oraz Europejska Agencja Środowiska zadbają o lepszy dostęp do informacji i rozwijanie współpracy między europejską platformą przystosowania się do zmiany klimatu Climate-ADAPT oraz innymi odpowiednimi forami służącymi wymianie informacji, w tym portalami krajowymi i lokalnymi. Ważnym elementem działania będzie ocena kosztów i korzyści różnych wariantów politycznych oraz innowacyjnego finansowania.
  • Działanie 6: Ułatwienie uodpornienia wspólnej polityki rolnej (WPR), polityki spójności i wspólnej polityki rybołówstwa na zmianę klimatu: Komisja opracuje wytyczne dotyczące włączenia kwestii przystosowania do zmiany klimatu do WPR, polityki spójności i WPRyb. Państwa członkowskie i regiony mogą również wykorzystać fundusze z polityki spójności i WPR na lata 2014-2020 w celu wyeliminowania braków w wiedzy oraz inwestowania w niezbędne analizy, oceny ryzyka, narzędzia oraz budowanie zdolności w zakresie przystosowania.
  • Działanie 7: Zapewnienie bardziej odpornej infrastruktury: Działanie obejmuje mandat dla europejskich organizacji normalizacyjnych dotyczący tworzenia i dokonywania przeglądu norm sektorowych w dziedzinie energii, transportu i budownictwa, w celu lepszego uwzględnienia kwestii przystosowania. W Strategii przedstawiono wytyczne dla koordynatorów projektów mające pomagać w uodparnianiu wrażliwych inwestycji na zmiany klimatu. Komisja sprawdzi również, czy potrzebne są dodatkowe wytyczne na temat wykorzystania środków przystosowawczych opartych na ekosystemie.
  • Działanie 8: Promowanie ubezpieczeń i innych produktów finansowych w celu zapewnienia odporności decyzji inwestycyjnych i handlowych odpornych na zmianę klimatu: Razem ze Strategią Komisja opracowała zieloną księgę w sprawie ubezpieczeń od klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka. Celem Komisji jest poprawa penetracji rynku ubezpieczeń od klęsk żywiołowych i uwolnienie pełnego potencjału wyceny ubezpieczeń i innych produktów finansowych, mając na względzie poprawę informacji na temat ryzyka oraz zapobiegania klęskom żywiołowym i łagodzenia ich skutków, jak również długofalową odporność inwestycji i decyzji handlowych na zmianę klimatu.

Cele konsultacji

W 2016 r. Komisja rozpoczęła ocenę Strategii. Ocena ma wykazać, czy realizacja Strategii i jej wyniki spełniły oczekiwania pokładane w niej w 2013 r., kiedy została przyjęta. Dotyczy ona również tego, jak zmieniały się potrzeby, na które miała być ona odpowiedzią, na przykład w związku z zawarciem porozumienia paryskiego z 2015 r., zgodnie z którym przystosowanie się do zmian klimatu należy traktować jako kwestię takiej samej wagi co ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Ocenę przeprowadza się zgodnie ze standardowymi unijnymi ramami służącymi do badania podejmowanych działań pod kątem znaczenia, spójności, skuteczności, efektywności oraz wartości dodanej w skali UE. Więcej informacji na temat oceny i szczegółowych zagadnień wchodzących w jej zakres można znaleźć w planie oceny.

Te otwarte konsultacje publiczne to jedna z inicjatyw mających na celu zgromadzenie opinii zainteresowanych stron. Opinie zostaną następnie wykorzystane do oceny Strategii.

Jak przesłać odpowiedź?

W trosce o zapewnienie przejrzystości Komisja zwraca się do organizacji, które pragną wziąć udział w konsultacjach, o zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości oraz zobowiązanie się do przestrzegania jego kodeksu postępowania. Dzięki temu Komisja i ogół społeczeństwa będą miały dostęp do informacji na temat tego, kogo i jakie interesy organizacje te reprezentują. Uwagi przesłane przez organizacje, które nie zdecydowały się na przedstawienie tych informacji, zostaną zaklasyfikowane, zgodnie z oficjalnie przyjętą przez Komisję polityką, jako uwagi osób prywatnych. (Standardy w zakresie konsultacji, zob. COM (2002) 704 oraz komunikat „Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości” – działania następcze, COM (2007) 127 z 21.3.2007). Jeżeli Państwa organizacja nie jest zarejestrowana, mogą Państwo zarejestrować ją teraz.

Otrzymane odpowiedzi zostaną opublikowane w internecie. Prosimy o zapoznanie się ze specjalnym oświadczeniem o ochronie prywatności opublikowanym wraz z ogłoszeniem o rozpoczęciu konsultacji. Oświadczenie zawiera informacje na temat sposobów przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi.

Tylko odpowiedzi otrzymane za pośrednictwem kwestionariusza online zostaną uwzględnione i zawarte w sprawozdaniu podsumowującym. Kwestionariusz umożliwia respondentom załączenie dowolnego dokumentu, np. dokumentu przedstawiającego ich stanowisko. Dokument ten zostanie opublikowany wraz z odpowiedziami.

Zobacz kwestionariusz

Kwestionariusz jest dostępny na stronie EU Survey.

Spotkanie dotyczące konsultacji publicznych

Spotkanie dotyczące konsultacji publicznych na temat oceny unijnej strategii w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, 23 stycznia 2018 r., Centre de Conférences Albert Borschette, Rue Froissart 36, 1040 Etterbeek, Bruksela, Belgia.

Dokumenty źródłowe i inne powiązane konsultacje

Zastrzeżenie prawne

Dokumenty źródłowe stanowią część trwających konsultacji dotyczących oceny przeprowadzonej przez zewnętrznych konsultantów i nie odzwierciedlają one opinii Komisji. Konsultacje te zostaną sfinalizowane w oparciu o przegląd dokumentów, ukierunkowane ankiety i wywiady przeprowadzone przez zespół konsultantów. Wyniki przedstawione w dokumentach źródłowych i kwestionariuszu są zatem wynikami wstępnymi i nie stanowią pełnej oceny, ponieważ wyniki i wnioski mogą jeszcze ulec zmianie w miarę postępów w realizacji prac.

Kontakt

E-mail: CLIMA-CLIMATE-CHANGE-ADAPTATION@ec.europa.eu

Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu
Dyrekcja A – Stosunki Międzynarodowe i Uwzględnianie Kwestii Klimatu
Dział A3: Działania Adaptacyjne
Komisja Europejska
B-1049 Bruksela
Belgia

Odpowiedzi

Komisja opublikuje odpowiedzi wkrótce po zakończeniu konsultacji.

Wyniki konsultacji i kolejne działania

Wkrótce po zakończeniu konsultacji Komisja opublikuje na tej stronie internetowej odpowiedzi i wyniki konsultacji.