Klimaat

Evaluatie van de EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering

07/12/2017 - 01/03/2018
Titel

Evaluatie van de EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering

Beleidsterrein(en)

Klimaatactie

Landbouw en plattelandsontwikkeling

Banken en financiële diensten

Grenzen en veiligheid

Bedrijfsleven en industrie

Werkgelegenheid en sociale zaken

Energie

Milieu

Europees nabuurschapsbeleid

Buitenlands en veiligheidsbeleid

Humanitaire hulp en civiele bescherming

Internationale samenwerking en ontwikkeling

Maritieme zaken en visserij

Migratie en asiel

Regionaal beleid

Onderzoek en innovatie

Handel

Vervoer

Doelgroep(en)

Deelname aan deze raadpleging staat open voor alle burgers en organisaties. Bijzonder welkom zijn bijdragen van mensen die beroepsmatig te maken hebben met de aanpassing aan de klimaatverandering in alle soorten van organisaties in de EU.

Raadplegingsperiode

8/12/2017-1/3/2018

Doel van de raadpleging

Inleiding

De EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering (hierna: de strategie), aangenomen in april 2013, is gericht op het vergroten van de klimaatbestendigheid van het grondgebied van de EU door het verbeteren van de paraatheid en het reactievermogen van alle bestuursniveaus voor de gevolgen van de klimaatverandering. De strategie heeft drie doelstellingen: lidstaten stimuleren maatregelen te nemen, maatregelen voor klimaatbestendigheid op EU-niveau, en beter onderbouwde besluitvorming. Dat moet gebeuren via de uitvoering van acht acties:

  • Actie 1: Alle lidstaten aanmoedigen tot vaststelling van veelomvattende aanpassingsstrategieën De Europese Commissie moet richtsnoeren opstellen om de lidstaten te helpen bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van hun aanpassingsbeleid, en er moet een scorebord aanpassingsparaatheid komen met de belangrijkste indicatoren die aangeven in welke mate de lidstaten voorbereid zijn op de klimaatverandering.
  • Actie 2: Verstrekking van LIFE-financiering ter ondersteuning van capaciteitsopbouw en intensivering van de aanpassingsmaatregelen in Europa (2014-2020) De Commissie zal aanpassing stimuleren in kwetsbare gebieden (beheer van overstromings- en kustgebieden over de grenzen heen, ruimtelijke ordening van stedelijke gebieden, gebouwenplannen, het beheer van natuurlijke hulpbronnen, berg- en eilandgebieden, duurzaam beheer van water, bestrijding van woestijnvorming en bosbranden in gebieden met hoog droogterisico). De Commissie zal ook de opstelling van kwetsbaarheidsanalyses en aanpassingsstrategieën ondersteunen, met inbegrip van die waarbij meer dan één land betrokken is, en bewustmakingscampagnes promoten.
  • Actie 3: Invoering van aanpassing in het kader van het Convenant van burgemeesters (2013/2014) De Commissie zal de aanpassing in steden ondersteunen, met name door middel van het lanceren van een initiatief, gebaseerd op het model van het Convenant van burgemeesters, waarmee lokale overheden zich er vrijwillig toe kunnen verbinden om lokale aanpassingsstrategieën en bewustmakingsactiviteiten uit te voeren.
  • Actie 4: Het overbruggen van de kenniskloof De Commissie zal samenwerken met de lidstaten en belanghebbenden om na te gaan op welke gebieden onze kennis nog tekort schiet en wat we daaraan kunnen doen. De bevindingen hiervan zal zij meenemen in de programmering van Horizon 2020, het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 2014-2020. Zij zal ook trachten de contacten tussen wetenschap, besluitvorming en bedrijfsleven te verbeteren. De Commissie zal bovendien aandringen op EU-wijde kwetsbaarheidsbeoordelingen, het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek ondersteunen bij het inschatten van de gevolgen van de klimaatverandering, en een grondige evaluatie uitvoeren van de gevolgen van wereldwijde klimaatverandering voor de EU.
  • Actie 5: Climate-Adapt verder ontwikkelen als centraal punt voor alle informatie over aanpassing in Europa De Commissie en het EMA zullen zorgen voor een betere toegang tot informatie en voor interactie tussen Climate-Adapt en andere fora op dit gebied, met inbegrip van nationale en lokale portalen. Er zal speciale aandacht worden besteed aan kosten-batenanalyses van beleid en aan innoverende financiering.
  • Actie 6: Bevordering van de klimaatbestendigheid van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), het cohesiebeleid en het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) De Commissie heeft richtsnoeren gegeven voor de verdere integratie van klimaataanpassing in het Europees landbouw-, cohesie- en visserijbeleid. Lidstaten en regio’s kunnen met middelen van het cohesiebeleid 2014-2020 en het gemeenschappelijk landbouwbeleid ook kennislacunes aanpakken, investeren in de nodige analyses, risicoanalyses en hulpmiddelen, en de capaciteit voor aanpassing aan de klimaatverandering uitbouwen.
  • Actie 7: Zorgen voor een meer klimaatbestendige infrastructuur Hierbij gaat het onder meer om een opdracht aan de Europese normalisatie-instellingen om industrienormen op het gebied van energie, vervoer en gebouwen in kaart te brengen en te zorgen dat bij deze normen meer wordt gelet op aanpassingsoverwegingen. Richtsnoeren voor projectontwikkelaars inzake de klimaatbestendigheid van kwetsbare investeringen zijn opgenomen in de strategie. De Commissie zal zich ook buigen over de behoefte aan aanvullende richtsnoeren inzake de inzet van op ecosystemen gebaseerde aanpassingsmogelijkheden.
  • Actie 8: Bevordering van verzekeringen en andere financiële producten voor klimaatbestendige investeringen en zakelijke beslissingen De Commissie heeft samen met de strategie een groenboek aangenomen over de verzekering tegen natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen. Het is haar bedoeling de marktpenetratie van verzekeringen tegen natuurrampen te verbeteren en zo goed mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden van verzekeringsprijsstelling en andere financiële producten voor bewustmaking, preventie en mildering van risico's en voor langdurige klimaatbestendigheid van investeringen en zakelijke beslissingen.

Doelstellingen raadpleging

In 2016 begon de Commissie met een evaluatie van de strategie. Het is de bedoeling de uitvoering en resultaten van de strategie te vergelijken met de verwachtingen op het moment dat de strategie werd goedgekeurd in 2013. We willen ook nagaan hoe de behoeften waarin de strategie voorziet zich ontwikkelen, bijvoorbeeld in het licht van de Overeenkomst van Parijs van 2015, die de aanpassing aan de klimaatverandering op gelijke voet stelt met de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De evaluatie volgt het standaardsysteem voor de evaluatie van EU-beleid en onderzoekt de relevantie, doeltreffendheid, efficiëntie en coherentie, evenals de toegevoegde waarde voor de EU. Meer details over de evaluatie en de afzonderlijke evaluatievragen zijn te vinden in de evaluatieroutekaart.

Deze openbare raadpleging is een van de activiteiten om standpunten van belanghebbenden te verzamelen met het oog op de onderbouwing van de evaluatie van de strategie.

Hoe kunt u uw bijdrage indienen?

Met het oog op transparantie vraagt de Commissie organisaties die in het kader van de openbare raadplegingen opmerkingen willen formuleren, aan de Commissie en het grote publiek informatie te verstrekken over wie en wat ze vertegenwoordigen door zich te registreren in het transparantieregister en de gedragscode van dit register te onderschrijven. Bijdragen van organisaties die deze informatie niet hebben verstrekt, publiceert de Commissie als individuele reacties. (Zie de normen voor raadplegingen, COM (2002) 704, en de mededeling over de follow-up van het ETI, COM (2007) 127 van 21.3.2007). Staat uw organisatie nog niet in het register, dan kunt u zich nu inschrijven.

De ontvangen bijdragen worden online gepubliceerd. Lees de specifieke privacyverklaring voor deze raadpleging als u wilt weten hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en uw bijdrage.

De Commissie houdt rekening met de ontvangen bijdragen en vat deze samen in een verslag. U kunt wel samen met de vragenlijst een ander document zoals een standpuntennota indienen. Dit document zal samen met de antwoorden op de vragen worden gepubliceerd.

Naar de vragenlijst

U vindt de vragenlijst op EU Survey.

Hoorzitting

Hoorzitting over de evaluatie van de EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering, 23 januari 2018, Conferentiecentrum Albert Borschette, Froissartstraat 36, 1040 Etterbeek, Brussel, België.

Referentiedocumenten en verwante raadplegingen

Disclaimer

De referentiedocumenten zijn opgesteld in het kader van een studie van externe consultants en vertegenwoordigen niet noodzakelijk het standpunt van de Commissie. De studie, bestaande uit literatuuronderzoek en gerichte enquêtes en interviews, is nog niet afgerond. De in de referentiedocumenten en de vragenlijst gepresenteerde conclusies hebben daarom een voorlopig karakter. Ze kunnen nog veranderen naarmate het werk vordert.

Contact

E-mail: CLIMA-CLIMATE-CHANGE-ADAPTATION@ec.europa.eu

Directoraat-generaal Klimaatactie
Directoraat A - Internationale Betrekkingen en Integratie
Eenheid A3: Aanpassing
Europese Commissie
B-1049 Brussel
België

Bekijk de bijdragen

Na afloop van de raadpleging zal de Commissie de reacties snel bekendmaken.

Resultaten van de raadpleging en vervolgstappen

Na afloop van de raadpleging zal de Commissie de reacties en de resultaten snel hier bekendmaken.