Skip to main content
Climate Action

Årsager til klimaforandringerne

Årsager til klimaforandringerne

Mennesket påvirker i større og større grad vores klima og jordens temperatur ved at brænde fossile brændstoffer, fælde skove og avle husdyr.

Dermed tilføjer vi store mængder drivhusgasser til dem, der findes naturligt i atmosfæren, hvilket øger drivhuseffekten og den globale opvarmning.

Drivhusgasser

Den vigtigste årsag til klimaforandringerne er drivhuseffekten. Visse gasser i jordens atmosfære fungerer lidt som glasset i et drivhus ved at holde på varmen og forhindre den i at sive tilbage ud i rummet, og derved fører de til global opvarmning.

Mange af disse gasser findes naturligt, men menneskers aktiviteter øger mængderne af nogle af dem i atmosfæren. Det gælder især:

  • kuldioxid (CO2)
  • metan
  • kvælstofilte
  • fluorholdige gasser

CO2 fra menneskelig aktivitet er den, der bidrager mest til den globale opvarmning. I 2020 var CO2-koncentrationen i atmosfæren steget til 48 % over det førindustrielle niveau (inden 1750).

De andre drivhusgasser udledes i mindre mængder som følge af menneskelig aktivitet. Metan er en kraftigere drivhusgas end CO2, men forbliver til gengæld i kortere tid i atmosfæren. Kvælstofilte har ligesom CO2 lang levetid i atmosfæren, hvor den akkumuleres i op til århundreder

Naturlige årsager som ændringer i solstråling eller vulkansk aktivitet skønnes at have bidraget mindre end plus eller minus 0,1° C til den samlede globale opvarmning fra 1890 til 2010.

Årsager til øgede udledninger af drivhusgasser

  • Forbrænding af kul, olie og gas producerer kuldioxid og kvælstofilte.
  • Fældning af skov (skovrydning) er en medvirkende faktor. Træer hjælper med at regulere klimaet ved optage CO2 fra atmosfæren. Når de fældes, mister vi denne gavnlige effekt, og den kuldioxid, der er lagret i træerne, frigives til atmosfæren og bidrager dermed til drivhuseffekten.
  • Den øgede husdyravl forårsager øget udledning. Køer og får producerer store mængder metan, når de fordøjer deres mad.
  • Brug af gødning, som indeholder nitrogen, fører til udledning af kvælstofilte.
  • Brug af fluorholdige gasser betyder, at de udledes fra det udstyr og de produkter, der anvender dem. Fluorholdige gasser har en meget stærk opvarmende effekt, som er op til 23.000 gange større end CO2-udledning.

Global opvarmning

Perioden 2011-2020 var det varmeste årti, der nogensinde er registreret, og den globale gennemsnitstemperatur nåede i 2019 op på 1,1° C over det førindustrielle niveau. Den menneskeskabte globale opvarmning stiger nu med 0,2 ° C for hvert årti.

En stigning på 2 °C i forhold til temperaturen i den førindustrielle tid vil få alvorlige konsekvenser for naturen og menneskers sundhed og trivsel. Blandt andet vil det betyde en meget større risiko for farlige og muligvis katastrofale ændringer i det globale miljø.

Derfor har det internationale samfund erkendt, at der er behov for at holde opvarmningen et godt stykke under 2 °C og forsøge at begrænse den til 1,5 °C.