Gníomhú ar son na hAeráide

Tacaíocht na saoránach don ghníomhú ar son na haeráide

Beartas

Is ábhar mór imní do mhuintir na hEorpa an t-athrú aeráide agus tacaíonn siad le gníomhú ina choinne ar fud an Aontais, sin de réir suirbhé Eorabharaiméadair a tháinig amach le déanaí ón gCoimisiún Eorpach.

Suirbhé 2019

Príomhthorthaí an tsuirbhé

  • Measann 93% de shaoránaigh an Aontais gur fadhb thromchúiseach é an t-athrú aeráide agus is fadhb "an-tromchúiseach" é dar le 79%.
  • Ceapann 92% d’fhreagróirí an tsuirbhé go bhfuil sé tábhachtach go leagfadh a rialtas náisiúnta síos spriocanna chun úsáid fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite a mhéadú faoi 2030 agus ceapann 88% díobh gur cheart do na rialtais tacaíocht a thabhairt chun éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú faoi 2030.
  • Creideann 84% díobh gur ceart tuilleadh tacaíochta airgeadais a thabhairt don aistriú chuig cineálacha glana fuinnimh, fiú má fhágann sin go laghdófar fóirdheontais do bhreoslaí iontaise.
  • Aontaíonn 92% de na freagróirí, agus níos mó ná ochtar as deichniúr i ngach Ballstát, gur cheart astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú go dtí an leibhéal is ísle is féidir agus bearta cúitimh a dhéanamh do na hastaíochtaí atá fágtha, chun go mbeidh geilleagar an Aontais neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050.

Borradh a chur faoin ngeilleagar agus faoin bhfostaíocht

Aontaíonn níos mó ná ochtar as deichniúr (81%) d’fhreagróirí an tsuirbhé gur féidir leis an Aontas Eorpach leas eacnamaíoch a bhaint as saineolas an Aontais ar theicneolaíochtaí glana a chur chun cinn lasmuigh den Aontas, agus creideann 79% díobh go gcabhróidh sé le gnólachtaí an Aontais a bheith níos nuálaí agus níos iomaíche ach beart a dhéanamh faoin athrú aeráide.

Aontaíonn tromlach mór (72%) gur féidir cinnteacht an tsoláthair fuinnimh a mhéadú agus go mbeidh leas eacnamaíoch ann don Aontas Eorpach má laghdaítear iompórtálacha breoslaí iontaise ó thíortha lasmuigh den Aontas.

An pobal ag gníomhú

Tá gníomh sonrach amháin ar a laghad i gcoinne an athraithe aeráide déanta ag 93% de na freagróirí, go háirithe dramhaíl a laghdú agus a athchúrsáil (75% de na freagróirí) agus úsáid na n-earraí indiúscartha a laghdú aon uair is féidir sin (62%).

Oiriúnú don athrú aeráide

Aontaíonn seachtar as deichniúr de na freagróirí (70%) gur féidir toradh dearfach a bheith ann do shaoránaigh san Aontas Eorpach ach oiriúnú do na drochiarmhairtí a bhíonn ag an athrú aeráide.

An tuarascáil ina hiomláine agus eolas faoi gach Ballstát

An tuarascáil ina hiomláine

Faigh amach faoi dhearcadh na ndaoine i leith an athraithe aeráide i dtíortha éagsúla ar fud an Aontais Eorpaigh:

Bratach na hOstaire An Ostair Bratach na Gearmáine An Ghearmáin Bratach na Polainne An Pholainn
Bratach na Beilge An Bheilg Bratach na Gréige An Ghréig Bratach na Portaingéile An Phortaingéil
Bratach na Bulgáire An Bhulgáir Bratach na hUngáire An Ungáir Bratach na Rómáine An Rómáin
Bratach na Cróite An Chróit Bratach na hÉireann Éire Bratach na Slóvaice An tSlóvaic
Bratach na Cipire An Chipir Bratach na hIodáile An Iodáil Bratach na Slóivéine An tSlóivéin
Bratach Phoblacht na Seice An tSeicia Bratach na Laitvia An Laitvia Bratach na Spáinne An Spáinn
Bratach na Danmhairge An Danmhairg Bratach na Liotuáine An Liotuáin Bratach na Sualainne An tSualainn
Bratach na hEastóine An Eastóin Bratach Lucsamburg Lucsamburg Bratach na Ríochta Aontaithe An Ríocht Aontaithe
Bratach na Fionlainne An Fhionlainn Bratach Mhálta Málta
Bratach na Fraince An Fhrainc Bratach na hÍsiltíre An Ísiltír
Doiciméid

Eorabharaiméadar speisialta faoin athrú aeráide: Iúil 2017

Eorabharaiméadar speisialta faoin athrú aeráide: Samhain 2015

Eorabharaiméadar speisialta faoin athrú aeráide: Márta 2014

Eorabharaiméadar speisialta faoin athrú aeráide: Deireadh Fómhair 2011

Eorabharaiméadar speisialta faoin athrú aeráide: Nollaig 2009

Eorabharaiméadar speisialta faoin athrú aeráide: Meán Fómhair 2008