Kliimameetmed

Kodanike toetus kliimameetmetele

Poliitika

Euroopa Komisjoni hiljutise uuringu (Eurobaromeeter) kohaselt on eurooplased kliimamuutuse pärast väga mures ja toetavad meetmeid sellega tegelemiseks kogu ELis.

2017. aasta uuring

Uuringu põhijäreldused

  • 92% Euroopa kodanike arvates on kliimamuutus suur probleem ning 74% arvates väga suur probleem.
  • Ligi üheksa kümnest kodanikust leiavad, et nende riigi valitsus peaks seadma omale eesmärgiks suurendada aastaks 2030 taastuvenergia kasutamist (89%) ning pakkuma toetust energiatõhususe parandamiseks (88%).
  • Valdav enamik (79%) on ka arvamusel, et üleminekut puhtale energiale tuleks rohkem toetada riiklikest rahalistest vahenditest, isegi kui see tähendab fossiilkütuste toetuste vähendamist.

Majanduse elavdamine ja töökohtade loomine

Peaaegu kaheksa kümnest ELi kodanikust (79%) – ja märkimisväärne enamus igas liikmesriigis – usub, et kliimamuutuste vastu võideldes ning energiat säästvamalt kasutades on võimalik elavdada majandust ja luua töökohti.Üle kolmveerandi (77%) leiab ka, et ELi uute puhaste tehnoloogiate alase oskusteabe jagamine kolmandate riikidega on ELile majanduslikult kasulik.

Kodanikuaktiivsus

90% küsitlusele vastanutest olid hiljuti teinud isiklikult vähemalt ühe teo kliimamuutuse vastu võitlemiseks – vähendanud jäätmeteket või suurendanud ringlussevõttu (71% vastanutest), kasutanud vähem ühekordseid tooteid, nagu kilekotte, või loobunud liigsetest pakenditest, kus vähegi võimalik (56%).

Aruande täistekst

Andmed liikmesriikide kaupa

Suhtumine kliimamuutusesse ELi eri riikides

Austria lippAustria Saksamaa lippSaksamaa Poola lippPoola
Belgia lippBelgia Kreeka lippKreeka Portugali lippPortugal
Bulgaaria lippBulgaaria Ungari lippUngari Rumeenia lippRumeenia
Horvaatia lippHorvaatia Iirimaa lippIirimaa Slovakkia lippSlovakkia
Küprose lippKüpros Itaalia lippItaalia Sloveenia lippSloveenia
Tšehhi Vabariigi lippTšehhi Vabariik Läti lippLäti Hispaania lippHispaania
Taani lippTaani Leedu lippLeedu Rootsi lippRootsi
Eesti lippEesti Luksemburgi lippLuksemburg Ühendkuningriigi lippÜhendkuningriik
Soome lippSoome Malta lippMalta   
Prantsusmaa lippPrantsusmaa Madalmaade lippMadalmaad   
Dokumendid

Eurobaromeetri eriuuring kliimamuutuse kohta: juuli 2017

Eurobaromeetri eriuuring kliimamuutuse kohta: november 2015

Eurobaromeetri eriuuring kliimamuutuse kohta: märts 2014

Eurobaromeetri eriuuring kliimamuutuse kohta: oktoober 2011

Eurobaromeetri eriuuring kliimamuutuse kohta: detsember 2009

Eurobaromeetri eriuuring kliimamuutuse kohta: 2008. aasta september