Działania w dziedzinie klimatu

Działania UE w dziedzinie klimatu

Polityka

Zapobieganie niebezpiecznym zmianom klimatu jest dla Unii Europejskiej priorytetem. UE podejmuje ogromne wysiłki, aby znacznie zredukować swoje emisje gazów cieplarnianych, i jednocześnie zachęca inne kraje i regiony, aby zrobiły to samo.

Priorytety UE na 2020 r.

 • zmniejszenie o 20 proc. emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1990
 • pozyskiwanie 20 proc. energii ze źródeł odnawialnych
 • 20-procentowy wzrost efektywności energetycznej

Priorytety UE na 2030 r.

 • zmniejszenie o co najmniej 40 proc. emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1990
 • pozyskiwanie co najmniej 27 proc. energii ze źródeł odnawialnych
 • co najmniej 27-procentowy wzrost efektywności energetycznej

Cel długoterminowy

W ramach starań podejmowanych przez kraje rozwinięte, do 2050 r. UE zamierza znacznie zmniejszyć emisje, tj. o 80–95 proc. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Przekształcenie Europy w gospodarkę wysoce energooszczędną i niskoemisyjną będzie miało pozytywny wpływ na gospodarkę, tworzenie nowych miejsca pracy i zwiększanie konkurencyjności Europy.

Globalny ślad węglowy © Hemera

Jak osiągnąć wyznaczone cele

UE stara się osiągnąć cele wyznaczone w dziedzinie klimatu, udzielając wsparcia finansowego i przyjmując odpowiednie przepisy prawne.

Wsparcie finansowe

 • Co najmniej 20 proc. unijnego budżetu na lata 2014-2020 (czyli 180 mld euro) ma zostać przeznaczone na działania w dziedzinie klimatu. Oprócz tego poszczególne kraje UE przeznaczą na ten cel własne środki.
 • Ze środków pozyskanych ze sprzedaży uprawnień do emisji UE finansuje pokazowe projekty w dziedzinie energii niskoemisyjnej. Obejmuje to technologie wychwytywania dwutlenku węgla z elektrowni i innych obiektów przemysłowych oraz składowanie go głęboko pod ziemią.

Przepisy prawne

Adaptacja do zmian klimatu

Komisja Europejska przyjęła strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i oczekuje od wszystkich państw UE opracowania do 2017 r. krajowych strategii radzenia sobie z nieuniknionymi skutkami zmiany klimatu. Niektóre kraje już opracowały strategie dostosowawcze.

Mogą one obejmować na przykład takie środki jak:

 • zmniejszenie zużycia wody
 • dostosowanie przepisów budowlanych
 • wybudowanie wałów przeciwpowodziowych
 • wprowadzenie upraw wykorzystujących mniej wody.

Utrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 2˚C

W celu uniknięcia najpoważniejszych konsekwencji zmian klimatu, które mogłyby mieć katastrofalne skutki dla środowiska, musimy zagwarantować, że globalny wzrost temperatury nie przekroczy 2°C w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej.

Taki cel wyznaczyły sobie prawie wszystkie państwa świata w 1992 r. w ramach Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC).

Aby go osiągnąć, wszystkie kraje muszą powstrzymać wzrost emisji gazów cieplarnianych do roku 2020 i ograniczyć je o 60 proc. do roku 2050 w porównaniu z rokiem 2010.

Najnowsze dowody naukowe pozwalają sądzić, że jeśli nie zostaną podjęte żadne działania w celu zmniejszenia emisji na świecie lub podjęte działania będą niewystarczające, istnieje prawdopodobieństwo, że do końca tego stulecia globalne ocieplenie może wzrosnąć o więcej niż 2°C, a może nawet o 5°C.

Działania międzynarodowe

UE jest stroną nowego globalnego porozumienia klimatycznego, które przyjęto w 2015 r. i które ma zacząć obowiązywać od 2020 r.

UE zobowiązała się do przestrzegania postanowień wynikających z przedłużenia Protokołu z Kioto na okres od 2013 do 2020).

Jako największy na świecie dawca pomocy rozwojowej UE przeznacza znaczne fundusze na działania na rzecz klimatu.

Linki
Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en)